קנט

כשמתצמצם אז הוא בא בגילוי. וכמו עד"מ בהשפעת הרב לתלמיד אשר שכל הרב בעצם הוא למעלה באין ערוך לגבי שכל התלמיד. וכאשר הרב ישפיע להתלמיד את השכל כמו שהוא אצלו הרי יתבלבלו חושי וכלי המקבל. ולא יוכל לקבל מאומה מכל דבר ההשפעה שגילה לו רבו. ואדרבה יכול להיות כמה שגיאות בזה. ובהכרח אשר הרב יצמצם את אור השכל שיהי' לפי אופן כלי המקבל. והיינו שהרב צריך למדוד השטח של המקבל כמה באפשרו לקבל בהשקפה ראשונה וכמה יכול לקבל ע"י יגיעתו כאשר ייגע כלי מוחו. ובאופן כזה להשפיע לתלמידו וכמארז"ל (חולין סג ע"ב) לעולם ישנה אדם לתלמידו בדרך קצרה34. דהרב יצמצם את אור שפע השכל לפי אופן כלי המקבל בכדי שיוכל להתקבל אל התלמיד. דבקבלה טובה זו מתחזקים כלי המקבל. ועד"ז הוא בהגילוי אור אלקי הנה בכדי שיתקבל בהנבראים הוא ע"י הצמצום דוקא. דבזה יובן המאמר35 דצמצם שכינתו בין ב' בדי הארון. דלכאו' הרי עיקר הגילוי הי' בין ב' בדי הארון. כדאי' בספרי (סוף פסקא ל"ג) משה נכנס ועומד באהל מועד והקול יורד משמי השמים לבין שני הכרובים, והוא שומע את הקול מדבר אליו מבפנים. ולמה נק' זה צמצם. אך היא הנותנת דבכדי שיהי' גילוי אלקות בין ב' הבדים א"א כ"א ע"י צמצום36. וכן כללות הגילוי אור אלקי שמאיר בעולמות הוא בבחי' קו וחוט שהוא קו קצר ומצומצם לפ"ע העולמות. והטעם דדוקא כאשר האור מתצמצם אז הוא בא בגילוי היינו שהוא לפ"ע להתגלות בעולמות.

וזהו שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלקים אלקיך אנכי. כי כדי שיהי' גילוי אלקות בנש"י זהו ע"י צמצום. וזהו שנקרא אלקינו כי זה מה שנקרא אלקה שלנו הוא ע"י שם אלקים המצמצם. אמנם מזה גופא מובן דצמצום זה הוא יסוד ועיקר החסד, שאם לא הי' הצמצום לא הי' בבחי' גילוי כלל. ובזה יובן37 מ"ש בספרי הקבלה38 דשם אלקים הוא בחי' גבורה, ואלקינו הוא רחמים. והיינו לפי דצמצום זה הוא עיקר הרחמים. וידוע39 דשם אלקים הוא בחי' צמצום הראשון שענינו הוא בחי' העלם האור והתכללותו במקורו, וזהו בחי' גבו' שהוא בחי' העדר האור. והגם דכוונת הצמצום הי' בשביל גילוי הקו שאח"כ, דבכדי שיהי' הגילוי בבחי' קו מצומצם שמודד מדידת העולמות, שזהו כוונת הקו אשר בהמשכתו והתגלותו מודד מדידת העולמות, שהעולמות שהם בראשיתו ובקירוב בהם מאיר גילוי אור יותר מכמו העולמות שהם בריחוק מן הקו, וכן הוא מודד מדידת האורות והכלים בכל עולם, דלכל זה הי' צ"ל הצמצום תחלה. וכמו עד"מ בהשפעת השכל


34) ראה ביאורי הזהר פ' אחרי לאדמו"ר האמצעי (עו, ד) ולאדמו"ר הצ"צ (ח"א ע' שסג). ספר המאמרים תרנ"ז ע' מט. עטר"ת ע' עו. תרח"ץ ע' ע' קכה. לקו"ש ח"כ ע' 88. ד"ה וידבר אלקים אכה"ד תשכ"ח פ"ג (ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' קסה ואילך. בהוצאה החדשה - ח"ג ע' שכח).

35) ראה תנחומא ויקהל ז. ב"ר פ"ה, ז. ויק"ר פ"י, ט. שהש"ר פ"א, יד (ג).

36) ראה גם לקו"ת אמור לד, ב. לקמן ע' רמג.

37) ראה אוה"ת וילך ע' א'תנז.

38) רמ"ז לזח"ג רעא, ריש ע"ב.

39) ראה אוה"ת (יהל אור) לתהלים ע' קצ. ספר המאמרים עטר"ת ע' עד. תרח"ץ ע' קכב. ועוד.

34) ראה ביאורי הזהר פ' אחרי לאדמו"ר האמצעי (עו, ד) ולאדמו"ר הצ"צ (ח"א ע' שסג). ספר המאמרים תרנ"ז ע' מט. עטר"ת ע' עו. תרח"ץ ע' ע' קכה. לקו"ש ח"כ ע' 88. ד"ה וידבר אלקים אכה"ד תשכ"ח פ"ג (ספר המאמרים מלוקט ח"ג ע' קסה ואילך. בהוצאה החדשה - ח"ג ע' שכח).

35) ראה תנחומא ויקהל ז. ב"ר פ"ה, ז. ויק"ר פ"י, ט. שהש"ר פ"א, יד (ג).

36) ראה גם לקו"ת אמור לד, ב. לקמן ע' רמג.

37) ראה אוה"ת וילך ע' א'תנז.

38) רמ"ז לזח"ג רעא, ריש ע"ב.

39) ראה אוה"ת (יהל אור) לתהלים ע' קצ. ספר המאמרים עטר"ת ע' עד. תרח"ץ ע' קכב. ועוד.