קסג

ועשה טוב שהוא מעשה המצות. כי מעשה המצות נק' טוב וכמ"ש59 אמרו צדיק כי טוב וכתיב60 תחת אשר לא עבדת את הוי' אלקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. והנה טוב עולה מספרו כמנין הד' אותיות א"ה ו"ה שהוא ר"ת את61 השמים ואת הארץ אני מלא62. וידוע63 דמ"ש את השמים ואת הארץ אני מלא קאי על בחי' אוא"ס הסוכ"ע. כי באור הממכ"ע הרי יש חלוקי מדרי' וכמ"ש64 אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים וארז"ל65 נטה הקב"ה ימינו וברא שמים ונטה שמאלו וברא ארץ, דהגילוי בשמים הוא בחי' יד ימין ובארץ בחי' יד שמאל, דיד ימין הוא בחי' גילוי יותר וכמו באדם עיקר הכח הוא ביד ימין וחסד וגבורה הוא ימין ושמאל. שכ"ז הוא באור הממכ"ע שהוא אור מצומצם להאיר בפנימי' העולמות. ולכן הרי באור זה יש חלוקי מדרי' ימין ושמאל. אבל בהאור הסוכ"ע הנה השמים והארץ הם בשוה שמאיר בשמים ובארץ בשוה. והיינו שע"י ועשה טוב ממשיכים בחי' סוכ"ע בחי' שם הוי', שיהי' הוי' אלקינו דשם הוי' הוא כחינו וחיותינו, והוא ע"י הקדמת העבודה דסור מרע שהו"ע קבלת עומ"ש הנה אח"כ הוא ועשה טוב בקיום התומ"צ שהו"ע קבלת עול מצות66. דעול מצוה אינה רק מה שמקיים את המצוה בלבד. כ"א עול מצוה הוא דער געשמאַק פון אַ מצוה און דער יוקר פון אַ מצוה. אַז אַ מצוה איז אים טייער און גישמאַק דבמילא ה"ה מהדר במצוה בחיות רב ומקיימן במס"נ. וזהו סור מרע ועשה טוב שהם ב' עניני עבודה קבעומ"ש וקבעומ"צ שאז נעשים בכלל עובדי הוי'. אבל מ"מ אינו שלימות עדיין ואמיתת השלימות הוא בקש שלום ורדפהו שהו"ע ההתחברות דממכ"ע וסוכ"ע. דהנה שלום קאי על התורה שנק' שלום וכמ"ש67 או יחזק במעוזי יעשה שלום לי שלום יעשה לי. וארז"ל68 כל העוסק בתורה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה, פמשמ"ט בחי' ממכ"ע ופמשמ"ע בחי' סוכ"ע, והתורה מחברת בחי' סוכ"ע בבחי' ממכ"ע. דהנה כתיב69 כי אל דעות הוי' שבהאור אלקי יש ב' דעות ד"ת וד"ע70. ד"ת הוא שלמטה יש ולמעלה אין שהנברא מרגיש עצמו למציאות ויודע שאין דבר עושה את עצמו ויש לו מקור המהווה ומחי' אותו.


59) ישעי' ג, יו"ד.

60) תבוא כח, מז.

61) ירמי' כג, כד.

62) ראה זח"א רנא, א; זהר חדש (סתרי אותיות) בראשית ז, סע"ג; ליקוטי הש"ס להאריז"ל פירוש על ספר יצירה (עה"פ בראשית א, א). שער הפסוקים להאריז"ל ישעי' מא, ח. ועוד. אמרי בינה פתח השער פ"ט (ג, סע"ג ואילך) - עה"פ ירמי' שם.

63) לקו"ת ואתחנן ט, א ואילך. פ' ראה לג, א ואילך.

64) ישעי' מח, יג.

65) ראה פרקי דר"א פי"ח. זהר ח"א ל, א. ח"ב כ, א. לז, א. פה, ב.

66) ראה משנה ברכות יג, א.

67) ישעי' כז, ה.

68) סנהדרין צט, ב.

69) שמואל-א ב, ג. וראה תקו"ז תס"ט בתחילתו.

70) ראה תו"א יתרו סח, א. לקו"ת פ' ראה כג, ד. שמע"צ פג, א. שה"ש מז, ב. ובכ"מ.

59) ישעי' ג, יו"ד.

60) תבוא כח, מז.

61) ירמי' כג, כד.

62) ראה זח"א רנא, א; זהר חדש (סתרי אותיות) בראשית ז, סע"ג; ליקוטי הש"ס להאריז"ל פירוש על ספר יצירה (עה"פ בראשית א, א). שער הפסוקים להאריז"ל ישעי' מא, ח. ועוד. אמרי בינה פתח השער פ"ט (ג, סע"ג ואילך) - עה"פ ירמי' שם.

63) לקו"ת ואתחנן ט, א ואילך. פ' ראה לג, א ואילך.

64) ישעי' מח, יג.

65) ראה פרקי דר"א פי"ח. זהר ח"א ל, א. ח"ב כ, א. לז, א. פה, ב.

66) ראה משנה ברכות יג, א.

67) ישעי' כז, ה.

68) סנהדרין צט, ב.

69) שמואל-א ב, ג. וראה תקו"ז תס"ט בתחילתו.

70) ראה תו"א יתרו סח, א. לקו"ת פ' ראה כג, ד. שמע"צ פג, א. שה"ש מז, ב. ובכ"מ.