בס"ד. מוש"ק י"ט כסלו בסעודה. רצ"ב.

קסד

כי1 שמש ומגן ה' אלקים חן וכבוד יתן ה' לא ימנע טוב להולכים בתמים2, ואי' במדרש3, כי שמש זה אברהם שנא' (ישעי' מא, ב) מי העיר ממזרח, ומגן זה אברהם שנא' (בראשית ט"ו4) אנכי מגן לך וכו' לא ימנע טוב להולכים בתמים זה


1) מאמר זה נדפס בקונטרס טז (ספר המאמרים קונטרסים ח"א רז, ב ואילך). בהוצאה זו ניתוספו מ"מ והערות ע"י המו"ל.

המאמר מיוסד על ד"ה קטנתי (הב') תרע"ח (ספר המאמרים תרע"ח ע' צט ואילך). וראה גם ד"ה קטנתי (הא') תשי"ז (תורת מנחם התוועדויות תשי"ז ח"א ע' 217 ואילך).

2) תהלים פד, יב.

3) מדרש תהלים א, ד.

4) פסוק א.

1) מאמר זה נדפס בקונטרס טז (ספר המאמרים קונטרסים ח"א רז, ב ואילך). בהוצאה זו ניתוספו מ"מ והערות ע"י המו"ל.

המאמר מיוסד על ד"ה קטנתי (הב') תרע"ח (ספר המאמרים תרע"ח ע' צט ואילך). וראה גם ד"ה קטנתי (הא') תשי"ז (תורת מנחם התוועדויות תשי"ז ח"א ע' 217 ואילך).

2) תהלים פד, יב.

3) מדרש תהלים א, ד.

4) פסוק א.