קסח

שהוא גילוי והיינו דהאותיות הן המשכות וגילוים מן הנפש שהן מגלים את אור הנפש בכמה מיני גילוים שונים, ובכח השכל גופא הנה יש הפרש בין גילוי השכל לעצמו, היינו התגלות השכל לעצמו, וגילוי השכל לזולתו, והגם דכל גילוי הוא ע"י אותיות ומ"מ יש הפרש ביניהם, דהגילוי אל הזולת הוא ע"י אותיות ההסבר, והגילוי לעצמו הוא ע"י אותיות עצמיים, דהנה יש אותיות השכל שהן מתגלים עם האור היינו שהם מכילים את האור אבל אינם מעלימים עליו, דכל אור שכל הרי יש לו האותיות המתגלים עמו והן הנה המביאים את התגלות אור השכל ממקורו ובהם השכל מתלבש ונראה כולו כמו שהוא, ואותיות אלו הן המגלים אור השכל לעצמו, אבל הגילוי אל הזולת הוא ע"י אותיות הסבר שאינם אותיות עצמיים כמו אותיות השכל, והנה אותו השכל שהמשפיע משפיע לזולתו הרי המשפיע יודע תחלה הענין לעצמו, וזה מה שהמשפיע יודע הענין לעצמו הוא באופן אחר לגמרי מכמו מה שבא אל המקבל, דהגם שזהו באותו הענין אבל עם זה הרי ערך שפע השכל שבא אל המקבל לגבי ערכה של ההשכלה כמו שהיא בידיעת המשפיע תחלה לעצמו הוא כמו מהות אחר לגמרי, דידיעה זו שהמשפיע יודע הענין לעצמו הרי אין זה מה שלעצמו יודע העומק והפנימיות שבשכל ההוא, או שיודע אותו בהפשטה מלבושי ההשגה, ולהמקבל מגלה רק חיצוני' השכל ובלבושי השגה, כ"א זה מה שבא השכל ההוא אל המקבל בענין אחר לגמרי מכמו שהוא בהמשפיע לעצמו, וכמו אם נאמר שלעצמו יודע הענין כמו שהוא באצי' וההשפעה אל המקבל הוא כמו שהוא בעולם התחתון, וכמו22 בענין נגעים דלמטה הוא מה שהדם נעכר שם ונעשה ליחה, ומורה על הסתלקות הדם והחיות מהמקום ההוא ונקרא סגירותא23 שנסגר המקום ההוא מלקבל החיות הבא בהתפשטות הדם, וענינו בעולמות בריאה ויצי' הוא אשר נסגר כלי השגת הנברא מלקבל אור המהווה ומחי' אותו, ושניהם בעולם התחתון והן בעולמות בי"ע מדברים בנבראים בע"ג, אמנם באצי' הוא מורה על שם א"ה י"ה שאינו מתפשט בחי' אור אבא (ועמ"ש בלקו"ת בדרוש הבהרת24 ובדרוש זאת תהי' תורת המצורע25), ובאופן כזה הוא ערך הפלאת ידיעת המשפיע בעצמו לגבי ערך ההשכלה שבאה אל המקבל, הרי דהשכל כמו שהוא אצל המשפיע הו"ע אחר לגמרי ואינו ממהותו דשכל המקבל, אמנם גם אור שכל הנשפע אל המקבל נמצא כלול בשכל המשפיע כמו שהוא לעצמו שהרי זהו מאותו השכל שהשכיל לעצמו והי' כלול בו והי' כמו שכל הרב עצמו26 ולא הי' ניכר לעצמו כלל עד שגם הרב בעצמו אינו


22) ראה גם המשך תער"ב ח"א ע' שסח ואילך. ספר המאמרים תרפ"ט ע' 156 ואילך (וש"נ). אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' שנג.

23) תרגום אונקלוס תזריע יג, ג (ובכ"מ). זח"ג מט, ב. עץ חיים שער לח (שער לאה ורחל) פ"ז.

24) תזריע כג, ב ואילך.

25) מצורע כד, ג ואילך.

26) בד"ה קטנתי שבהערה 1 מציין: עמ"ש בד"ה מן המיצר, רע"ח [ספר המאמרים תרע"ח ע' ב ואילך].

22) ראה גם המשך תער"ב ח"א ע' שסח ואילך. ספר המאמרים תרפ"ט ע' 156 ואילך (וש"נ). אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' שנג.

23) תרגום אונקלוס תזריע יג, ג (ובכ"מ). זח"ג מט, ב. עץ חיים שער לח (שער לאה ורחל) פ"ז.

24) תזריע כג, ב ואילך.

25) מצורע כד, ג ואילך.

26) בד"ה קטנתי שבהערה 1 מציין: עמ"ש בד"ה מן המיצר, רע"ח [ספר המאמרים תרע"ח ע' ב ואילך].