קסט

יודע כלל מהאור שכל זה בעת שמשכיל ומשיג הענין לעצמו, וא"כ אינו מובן איך נמצא אח"כ האור שכל הנשפע אל המקבל, וכן בכח המשכיל שהוא מקור השכל, והוא רק כח היולי על כל מיני שכלים, אבל הוא מושלל ממציאות שכל, ומ"מ הרי כל השכלים כלולים בכח המשכיל מאחר שהוא מקור להם, רק שהשכליים כמו שהן בכח המשכיל ה"ה כמו כח המשכיל שאינם במציאות שכליים, וא"כ איך נמשך ממנו אח"כ מציאות אור שכל, וכן הוא בכח השכל ההיולי העצמי דאינו גם ענין שכלי, איך נמצא מהם האור בגילויי שכל ממש.

וזהו כי שמש ומגן הוי' אלקים, שיש מגן ונרתק להשמש27, כי כדי שיומשך אור וגילוי מהשמש זה א"א כ"א ע"י הנרתק שהוא מסתיר לאור השמש, כי בלא זה הרי לא הי' יכול להיות המשכה וגילוי מהשמש וטעם הדבר הוא דמאחר דגם כח האור הכלול בהשמש אינו בגדר גילוי והתפשטו' בעצמו, ולזאת הנה רק ע"י הנרתק שהוא העצרה והעכבה שמסתיר ומעציר על המאור ועל האור הנכלל בהמאור הנה עי"ז דוקא הוא שבא אור וגילוי, וכן הוא במשפיע ומקבל דע"י שהמשפיע מעציר ומעכב את ההשפעה בעצמו, הנה עי"ז בא האור שכל השייך אל המקבל, וכל מה שהוא בבחי' העצרה והעכבה יותר יהי' בחי' האור והגילוי יותר, כי כל גילוי הוא ע"י העצרה והעכבה דוקא, וטעם וסבת הדבר יש לבאר בג' אופנים זה למעלה מזה, הא' שע"י שהמשפיע מעכב את ההשפעה בעצמו ה"ה נעשה בערך שטח המקבל, דהנה המשפיע בעת שמשכיל ומשיג השכלי לעצמו, הנה מצד הפלאת השכלי שהוא באופן מופלא ומובדל ה"ה באמת למעלה מערך מהות שטח המקבל לגמרי, וכמו נשמה דאצי' שהוא כברא דחפיש בגניזא דביתא28, דגניזו דביתא הוא בבחי' אצי' ולמעלה מאצי', ה"ה אינו בערך כלל וכלל אל המקבלים, וכמ"ש במ"א דמשפיע בעצם הוא מה שהשכל נובע אצלו תמיד, אך כאשר מעלים ומעכב אור שכלו בעצמו ה"ה יורד ממדריגתו הקודמת ונעשה בערך כללות ענין שטח מקבל, והיינו דבתחלה הרי מופלא ומובדל בערך מהות שטח המקבלים, וע"י ההעצרה וההעכבה נעשה בערך כללות שטח מהות המקבלים, והנה גם אז כשמעכב את אור שכלו מ"מ ישנו להאור שכלו העצמי אצלו, ולזאת כשנעשה בערך שטח המקבל נמצא אצלו האור שכל השייך אל המקבל, וידוע29 שיש בזה סדר בההמשכה והורדת אור השכל מדרגא לדרגא שבתחלה נמצא נקודה ואח"כ מתפשט בעצמו ואח"כ הוא המשכה והתפשטות ואז נעשה בערך שטח המקבל, דכמו"כ למעלה הנה גילוי האור הוא ע"י ירידה וכמ"ש בתו"א ד"ה פתח אלי'30 וזהו ל' אצי' בלה"ק שהוא ל' ירידה והשפלה ממדריגתו העליונה להשפיל א"ע כאלו הוא במדרי' פחותה וכמו ואצלתי


27) ראה תניא שעהיוה"א פ"ד ואילך. אוה"ת (יהל אור) לתהלים עה"פ.

28) זח"ג קיא, ב ובאור החמה שם. וראה גם המשך תרס"ו ע' קנז.

29) ראה ספר המאמרים תרנ"ו ס"ע רנ ואילך. ספר המאמרים תרע"ח שבהערה 26.

30) וירא יד, א.

27) ראה תניא שעהיוה"א פ"ד ואילך. אוה"ת (יהל אור) לתהלים עה"פ.

28) זח"ג קיא, ב ובאור החמה שם. וראה גם המשך תרס"ו ע' קנז.

29) ראה ספר המאמרים תרנ"ו ס"ע רנ ואילך. ספר המאמרים תרע"ח שבהערה 26.

30) וירא יד, א.