קעב

גלוי הוא ע"י העכבה שמתעכב ומתעלם בעצמו, וכמו"כ הוא גם בכח השכל ההיולי העצמי, והוא ענין קרומא דחפיא על מוחא41 שע"י הקרום המסתיר ומכסה נמצא מציאת שכליים מכח המשכיל ומכח42 ההיולי העצמי.

והנה כתיב43 נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, שהכל מה שנמצא בגוף ונפש האדם שלמטה הוא בצלם ודמות אדם העליון שהם האו"כ דע"ס, ולכן הנה מבשרי אחזה אלקה44 דהן הידיעה וההשגה הנפלאה בספירות ופרצופים שלמעלה והן ההשגה בהאור וחיות אלקי המתלבש בעולמות ונבראים הנה הכל אנו יודעים מגוף ונפש האדם אמנם להיות שהנפש מתלבש בגוף גשמי שבהתלבשות זו הרי מתגשמים הכחות של הנפש הנה כל ידיעתינו והשגתינו הוא בדברים מוחשים דוקא, ולזאת הנה זה מה שגילויי הכחות עצמיים הוא ע"י העכבה והעצרה וכמו בגילויי השכליים בשכל גלוי שבא מכח השכל ההיולי העצמי ומכח המשכיל ע"י ההעכבה של הקרום דחפיא על מוחא שהוא בדרך מלמעלה למטה אין זה מובן ומורגש לנו איך הוא, אך אנו יודעים זאת בדרך מלמטה למעלה היינו בכחות הגלוים, ומזה יובן ויושג דכן הוא אופן הגילוי גם הכחות עצמיים בדרך מלמעלה למטה, והענין הוא דהנה ארז"ל (חגיגה יד ע"א) והמכשלה הזאת תחת ידיך (ישעי' ג' ו') מאי והמכשלה הזאת דברים שאין בנ"א עומדין עליהם אא"כ נכשל בהן (כשהתלמיד נכשל בשמועתו פעם ראשונה ושני' הוא נותן לב על שמועתו, רש"י) דזה מה שנכשל בה ה"ז סתירת שכל הקודם לגמרי, ועי"ז דוקא הוא שבא על ההשכלה הברורה וכהא דא"ל רב חסדא לרבה בר רב הונא (גיטין מ"ג ע"א) מי דמי התם שייר בקניינו הכא לא שייר בקניינו, שהוא סתירת השכל הקדום הנה עי"ז דוקא העמידו על דבר הלכה ברורה, וכן ע"י קושיות שמעמיד לעצמו בכמה העלמות והסתרים הנה יבא עי"ז לגילוי יותר שיתגלה עומק המשכיל, וכל מה שמביא עצמו לידי העלם ביותר ה"ה מבין אח"כ ביותר, ומי שאינו מביא עצמו לידי העלם רק שהוא מבין תמיד ואינו מעמיד עצמו בקושיות הוא אינו מבין כלל כי מה שמבין הנה זהו רק חיצוני' ושטחיות הענין, הרי דבכחות הגלוים שהם בדרך מלמטה למעלה אנו רואים בחוש שהוא כן, הנה כמו"כ הוא בכחות העצמי' מלמעלה למטה דבכדי שיומשך גילוי השכליים מכח המשכיל ומכח ההיולי העצמי צריך להיות תחלה העצרה והעכבה בקרומא דחפיא על מוחא, וע"כ אנו רואים במוחש דיש אדם שהוא קשי ההבנה, ומוכרח להטריד ולייגע כלי מוחו מאד בהבנת איזה מושכל, און עס קומט אים אָן שטאַרק שווער, אבל אח"כ כשמבין את השכל הזה הוא מבין ויודע אותו על בוריו הרבה יותר מאדם אחר שהבין את השכל במושכל ראשון והוא דוקא יכול לחדש בו כמה דברים ולהמציא בו כמה שכליים עמוקים והוא מטעם דסבת קושיית ההבנה


41) ראה עץ חיים שער יג (שער א"א) פ"ג. פ"ו. לקו"ת מטות פז, ג.

42) כ"ה בספר המאמרים קונטרסים שבהערה 1. בכתי"ק ובהעתקה: ומכח השכל.

43) בראשית א, כו.

44) איוב יט, כו.

41) ראה עץ חיים שער יג (שער א"א) פ"ג. פ"ו. לקו"ת מטות פז, ג.

42) כ"ה בספר המאמרים קונטרסים שבהערה 1. בכתי"ק ובהעתקה: ומכח השכל.

43) בראשית א, כו.

44) איוב יט, כו.