קפז

פאַרשטאַנדען און פון אייגענע רצונות, אז דוקא נעשה כלי דאור התורה מאיר בו, הנה כמו"כ הוא גם בענין המצות, שהעיקר הוא הקבלת עול מלכות שמים והיראת שמים שבקיום המצות. דהנה במצות הרי יש בזה כמה חלוקי מדריגות, משפטים עדות וחוקים20, אשר בכללותם הם ב' מדריגות21, מצות שיש עליהם טעם שהם משפטים ועדות בכלל, דיש עליהם טעם המחייב עשיית וקיום המצוה, ומצות שאין עליהם טעם שהם נקראי' חוקים22, דמצד השכל האנושי הרי יש הפרש באופן קיומם, דמצות שיש עליהם טעם, הרי קיומם הוא בענג יותר מכמו לקיים המצות שאין עליהם טעם, וא"כ הנה המקיים מצות החוקים באהבה ושמחה כמו שמקיים המצות שיש עליהם טעם הוא בעל מדריגה. אבל באמת אינו כן אלא אדרבא עיקר המעלה והמדריגה הוא לקיים המצות שיש עליהם טעם בקבלת עול אמיתי ופנימי כמו שמקיים מצות שאין עליהם טעם23, להיות דעיקר ענין קיום המצוה הוא מפני שזהו רצונו ית', וכמאמר24 אמר רב לא ניתנו המצות אלא לצרף בהן את הבריות, דצירוף זה ענינו הבירור והזיכוך, טאָן דאָס וואָס עס איז שווער, והכוונה גיין נגד הטבעיות והרגילות שלו, דכל מצוה ומצוה צריכים לקיימה כתיקונה בהידור, והוא לידע את פרטי דיני קיום המצוה כהלכתה, ולקיימה בהידור בלי שום מונע ומעכב כלל, טאָן אָט דאָס וואָס עס איז שווער, און גיין נגד הטבעיות, הגם ער איז בטבע אַ קר הנה המצות צריך לקיים בחמימות, און גיין נגד הרגילות שלו, דזהו"ע העבודה דאתכפיא, דעבודה דאתכפיא הוא לשבור את החומריות ולהכניע את הגשמיות, מאַכען דעם גשם פאַר אַ כלי צו אלקות, דזהו רק כאשר קיום המצות הם ביראת שמים25, דמיראה זו בא לאהבת ה', וכמ"ש בסש"ב26 כי המקיימן באמת הוא האוהב את שם הוי' וחפץ לדבקה בו באמת. ובאמת הנה הא בהא תליא, דכשלומד תורה בביטול, שיודע שזהו חכמתו ורצונו ית' ומשעבד מוחו ולבו לנותן התורה ית', אז גם קיום המצות הוא בקבלת עומ"ש, וכאשר הוא י"ש27 ומקיים את המצות באמת, כנ"ל כי המקיימן באמת, אַז ער גייט קעגען זיינע טבעיות און ברעכט זיינע חומריות, והיינו שמשנה את הרגילות שלו הלא טובים, אז הנה גם לימוד התורה שלו הוא כדבעי למהוי. אמנם היונים כל כוונתם הי' נגד תורת ה' וקיום מצות ה', אויף תורה אַז דאָס איז שכל, און מצות אַז דאָס איז הנהגת28 טובות, זיינען יונים


20) ראה רמב"ן ואתחנן ו, כ. וראה ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 51 ואילך. ס"ע 90 ואילך. תש"ב ע' 115 ואילך. מקומות שצויינו בהערה 23. ובכ"מ.

21) ראה גם ספר המאמרים תש"ב שם.

22) ראה רמב"ם סוף הל' מעילה. ובכ"מ.

23) ראה ספר המאמרים תרח"ץ, תש"א וספר המאמרים מלוקט שם. ספר המאמרים אידיש שם. ספר המאמרים תרפ"ו ע' ג. תרפ"ז ע' רג. ד"ה למען דעת תר"ץ פ"ה. לקמן ע' שט.

24) ב"ר פמ"ד, א.

25) ראה תניא פמ"א.

26) פ"ד (ח, א).

27) = ירא שמים.

28) אוצ"ל: הנהגות.

20) ראה רמב"ן ואתחנן ו, כ. וראה ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 51 ואילך. ס"ע 90 ואילך. תש"ב ע' 115 ואילך. מקומות שצויינו בהערה 23. ובכ"מ.

21) ראה גם ספר המאמרים תש"ב שם.

22) ראה רמב"ם סוף הל' מעילה. ובכ"מ.

23) ראה ספר המאמרים תרח"ץ, תש"א וספר המאמרים מלוקט שם. ספר המאמרים אידיש שם. ספר המאמרים תרפ"ו ע' ג. תרפ"ז ע' רג. ד"ה למען דעת תר"ץ פ"ה. לקמן ע' שט.

24) ב"ר פמ"ד, א.

25) ראה תניא פמ"א.

26) פ"ד (ח, א).

27) = ירא שמים.

28) אוצ"ל: הנהגות.