קפט

תהלות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכי"ת מע"ב, וצ"ל קישור וחיבור ג' הענינים זה עם זה. והנה המחדש בטובו הוא שהתהוות העולמות הוא בבחי' התחדשות, דזהו פירוש המלות בכל יום תמיד מע"ב, דכשם שבתחלת הבריאה הוא התחדשות גמורה, בריאה יש מאין, כן הוא תמיד שהחיות מתחדש38, להיות דכללות ענין התהוות העולמות הוא בבחי' התחדשות, דאינו כמו בהשתל' עו"ע39, דבהשתל' עו"ע הרי העלול הוא כלול בעילתו, ובא מן ההעלם אל הגילוי, שאינו בבחי' התחדשות כלל, אבל בהתהוות העולמות אינו כן, אלא שהוא בהתחדשות, בריאה יש מאין40, שהרי אי אפשר לומר שהיש הי' כלול בהאין ויצא מן ההעלם אל הגילוי. וכמו41 הארי' הגשמי שלמטה הרי שרשו הוא מבחי' פני ארי' שבמרכבה העליונה42, ושרש שרשו מבחי' חסד דאצי' שנק' ג"כ בשם ארי', ולמעלה גבוה יותר בחי' חכ' וכתר שנקראים בשם ארי'43, הנה גוף גשם חומר הארי' הרי ודאי הוא בבחי' התחדשות ממש, שהרי לא הי' מקודם ונתחדש מאין ליש, אך גם נפש הארי' שהוא בדרך השתל' משרשו ומקורו, והיינו דמקורו של נפש הארי' שלמטה הוא מבחי' פני ארי' שבמרכבה, ולהיות שבחי' פני ארי' שבמרכבה הוא בבחי' גבורה, היינו בבחי' רשפי אש התשוקה והצמאון לאלקות שעי"ז נושא את הכסא44, והוא מנושא מהכסא|44, הנה מזה משתלשל נפש הארי' שלמטה שהוא בגבורות קשות, הנה לבד זאת מה שהארי' שלמטה הוא טורף ודורס שזהו גשמי ממש באין ערוך כלל לגבי בחי' רוחני' הגבורו' שבמקורו, הנה לבד זאת הרי גם נפשו הרוחנית כמו שהיא למטה הוא גשמי ממש לגבי שרשו בעולם העשי' וכ"ש לגבי בחי' פני ארי' שבמרכבה דיצי' ובריא'. וכמו"כ הוא בכל נברא שלמטה גם החיות שלהם שהוא בבחי' השתל' אין זה בבחי' ערך ממש לגבי שרשם ומקורם הרוחני, דהחיות שלמטה הוא באין ערוך גם לגבי עשי' הרוחני', וכן בבי"ע הרוחני' הנה גבוה מעל גבוה45 הרי כל מדרי' שלמטה היא באין ערוך לגבי המדרי' שבעולם העליון, ולכן הרי כל המדרי' הן כמשל זה לגבי זה, והיינו שהן באין ערוך, וכש"כ לגבי שרשם באצי' שהוא באין ערוך לגמרי. וטעם הדבר הוא לפי דשרש התהוותם הוא בדרך העלם והסתר הבורא מהנברא46. ולכן הנה גם


38) ראה ספר המאמרים תרס"ה ע' רלו ואילך. ה'ש"ת ע' 117 ואילך.

39) ראה לקו"ת דרושים לר"ה נו, סע"א ואילך. שה"ש מ, ב ואילך. ובכ"מ.

40) ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ד ע' א'רפד ואילך. אוה"ת שמע"צ ע' א'תשפב ואילך. ספר המאמרים תרל"ד ס"ע ב ואילך.

41) ראה ספר המאמרים תרכ"ז ע' צח ואילך. תרכ"ט ע' צד ואילך. ע' קנז ואילך. המשך מים רבים תרל"ו פקנ"ה ואילך. ספר המאמרים תרס"ד (קה"ת, תשנ"ד) ע' קלו ואילך. תרצ"ז ע' 224 ואילך.

42) טעמי המצות להרח"ו פ' ויקרא (ד"ה מצות קרבנות). וראה אור החיים עה"ת אחרי יז, יד. ועוד.

43) ראה מאורי אור מערכת א אות קא. אוה"ת שבועות ע' רכא.

44) ראה שמו"ר ספכ"ג. בחיי תרומה כה, י. תו"א יתרו עא, סע"א ואילך. עב, ד ואילך.

45) ע"פ קהלת ה, ז.

46) ראה לקמן ע' תכו. וש"נ.

38) ראה ספר המאמרים תרס"ה ע' רלו ואילך. ה'ש"ת ע' 117 ואילך.

39) ראה לקו"ת דרושים לר"ה נו, סע"א ואילך. שה"ש מ, ב ואילך. ובכ"מ.

40) ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ד ע' א'רפד ואילך. אוה"ת שמע"צ ע' א'תשפב ואילך. ספר המאמרים תרל"ד ס"ע ב ואילך.

41) ראה ספר המאמרים תרכ"ז ע' צח ואילך. תרכ"ט ע' צד ואילך. ע' קנז ואילך. המשך מים רבים תרל"ו פקנ"ה ואילך. ספר המאמרים תרס"ד (קה"ת, תשנ"ד) ע' קלו ואילך. תרצ"ז ע' 224 ואילך.

42) טעמי המצות להרח"ו פ' ויקרא (ד"ה מצות קרבנות). וראה אור החיים עה"ת אחרי יז, יד. ועוד.

43) ראה מאורי אור מערכת א אות קא. אוה"ת שבועות ע' רכא.

44) ראה שמו"ר ספכ"ג. בחיי תרומה כה, י. תו"א יתרו עא, סע"א ואילך. עב, ד ואילך.

45) ע"פ קהלת ה, ז.

46) ראה לקמן ע' תכו. וש"נ.