בס"ד. ש"פ שמות1, צב"ר, ריגא.

קצב

היושבת2 בגנים חברים מקשיבים לקולך השמעיני3, ופרש"י הקב"ה אומר לכנס"י, אַת הנפוצה בגולה רועה בגנים של אחרים ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. חברים מקשיבים לקולך, מלאכי השרת חביריך (שהם4 מעלים התורה והתפלה דכנס"י) בני אלקים דוגמתך (נשמו' הצדיקים שבג"ע) מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות. דהנה גנים קאי על הגילוים שלמעלה, דהגם שיש בזה כמה מדריגות, וכמא'5 צדיקי' אין להם מנוחה וכו' ילכו6 מחיל אל חיל, וקדושי' בכ"י יהללוך סלה7 שהם ריבוי מדרי', ומ"מ8 נכלל כ"ז בהב' מדרי' גנים9. וצ"ל איך אפשר הדבר שהנשמה שבאה למטה להתלבש בגוף גשמי ונסרך אחר עניני הגוף יכול להתדבק בנשמות הצדיקים הגדולי' שהם בהמדרי' היותר עליונה שבגנים העליונים, שהם10 מקשיבים לקול היושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, דלפ"ז הנה אומרו השמיעיני דפירושו מאַך מיך הערען הו"ע הסיוע של מעלה ע"ד דכתיב ובחרת בחיים11, והיינו דבזכות הצדיקים שע"י12 סיוע המלאכים שמעלים התו' ותפלה דכנס"י יש בכח כל א' מישראל להשמיע פי' לפרסם אלקותו ית' בעולם.


2) המאמר (מקטע המתחיל "ולהבין זה ילהק"ת") מיוסד על ד"ה חייב אינש לבסומי עטר"ת (ספר המאמרים עטר"ת ס"ע רצט ואילך). עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל: ד"ה הנ"ל תרפ"א. תש"ח (ספר המאמרים תש"ח ע' 107 ואילך). ד"ה חביבין ישראל וד"ה אתה הראית תרפ"ט (ספר המאמרים תרפ"ט ע' 191 ואילך. ע' 227 ואילך). ד"ה כי עמך מקור חיים ה'ש"ת (ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 11 ואילך). ד"ה אני ישנה תש"ג (ספר המאמרים תש"ג ע' 113 ואילך).

ריש וסוף מאמר זה הועתק בריש וסוף ד"ה היושבת בגנים תש"ח (ספר המאמרים תש"ח ע' 131 ואילך) בתוס' מ"מ והערות מכ"ק אדמו"ר המועתקות לקמן.

3) שיר השירים ח, יג.

4) ראה זהר ח"א כג, ב. זח"ב רא, ב ואילך. ונתבאר הטעם בתורה אור ד"ה נ"ח כו' מזוזה מימין [מב, ב], לקוטי תורה שה"ש ד"ה מה יפו פעמיך [מג, ג ואילך], ועוד. ובכל הנ"ל מדבר בתפלה, אבל מהטעם מובן שכן הוא גם בתורה. ועי' ג"כ זח"ג רכט, ב (הערה בד"ה היושבת בגנים שם).

5) סוף ברכות. וע"פ גירסת השל"ה בהקדמה בית חכמה (יז, א). עמק המלך שער דיקנא קדישא פ"ח (סא, ג), תו"א רד"ה חייב איניש לבסומי-השני [צח, ב] (הערה בד"ה היושבת בגנים שם).

6) תהלים פד, ח.

7) תפלת העמידה.

8) בספר המאמרים תש"ח שם: מ"מ.

9) הכוונה לגן עדן התחתון וגעה"ע. והוא עפמשנ"ת בלקו"ת פ' אמור ד"ה ונקדשתי פ"ב [לא, ב]. וראה שם פ' בהר ד"ה את שבתותי פ"ב [מא, ב ואילך] (ד"ה היושבת בגנים הנ"ל בהערה). וראה רד"ה היושבת בגנים תשי"ג (ספר המאמרים מלוקט ח"ב ע' רכט. בהוצאה החדשה ח"ב ע' רל) ובהערות שם.

10) בספר המאמרים תש"ח שם: והם.

11) דברים ל, יט. דלהאדם ניתנה בחירה חפשית, אבל נותנים לו עצה טובה ובחרת בחיים, וזה עצמו הוא סיוע שיש בו ממש (ד"ה רבי אומר ש"פ בהעלותך תש"ב - בס' המאמרים [תש"ב ע' 114 ואילך] - בארוכה) (הערה בד"ה היושבת בגנים שם).

12) בספר המאמרים תש"ח שם: וע"י.

1) ערב כ"ד טבת - יום ההילולא של אדמו"ר הזקן.

2) המאמר (מקטע המתחיל "ולהבין זה ילהק"ת") מיוסד על ד"ה חייב אינש לבסומי עטר"ת (ספר המאמרים עטר"ת ס"ע רצט ואילך). עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל: ד"ה הנ"ל תרפ"א. תש"ח (ספר המאמרים תש"ח ע' 107 ואילך). ד"ה חביבין ישראל וד"ה אתה הראית תרפ"ט (ספר המאמרים תרפ"ט ע' 191 ואילך. ע' 227 ואילך). ד"ה כי עמך מקור חיים ה'ש"ת (ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 11 ואילך). ד"ה אני ישנה תש"ג (ספר המאמרים תש"ג ע' 113 ואילך).

ריש וסוף מאמר זה הועתק בריש וסוף ד"ה היושבת בגנים תש"ח (ספר המאמרים תש"ח ע' 131 ואילך) בתוס' מ"מ והערות מכ"ק אדמו"ר המועתקות לקמן.

3) שיר השירים ח, יג.

4) ראה זהר ח"א כג, ב. זח"ב רא, ב ואילך. ונתבאר הטעם בתורה אור ד"ה נ"ח כו' מזוזה מימין [מב, ב], לקוטי תורה שה"ש ד"ה מה יפו פעמיך [מג, ג ואילך], ועוד. ובכל הנ"ל מדבר בתפלה, אבל מהטעם מובן שכן הוא גם בתורה. ועי' ג"כ זח"ג רכט, ב (הערה בד"ה היושבת בגנים שם).

5) סוף ברכות. וע"פ גירסת השל"ה בהקדמה בית חכמה (יז, א). עמק המלך שער דיקנא קדישא פ"ח (סא, ג), תו"א רד"ה חייב איניש לבסומי-השני [צח, ב] (הערה בד"ה היושבת בגנים שם).

6) תהלים פד, ח.

7) תפלת העמידה.

8) בספר המאמרים תש"ח שם: מ"מ.

9) הכוונה לגן עדן התחתון וגעה"ע. והוא עפמשנ"ת בלקו"ת פ' אמור ד"ה ונקדשתי פ"ב [לא, ב]. וראה שם פ' בהר ד"ה את שבתותי פ"ב [מא, ב ואילך] (ד"ה היושבת בגנים הנ"ל בהערה). וראה רד"ה היושבת בגנים תשי"ג (ספר המאמרים מלוקט ח"ב ע' רכט. בהוצאה החדשה ח"ב ע' רל) ובהערות שם.

10) בספר המאמרים תש"ח שם: והם.

11) דברים ל, יט. דלהאדם ניתנה בחירה חפשית, אבל נותנים לו עצה טובה ובחרת בחיים, וזה עצמו הוא סיוע שיש בו ממש (ד"ה רבי אומר ש"פ בהעלותך תש"ב - בס' המאמרים [תש"ב ע' 114 ואילך] - בארוכה) (הערה בד"ה היושבת בגנים שם).

12) בספר המאמרים תש"ח שם: וע"י.