יט

ומקור למדות רעות, וזהו יתיצב על דרך כזה הנה רע לא ימאס. וזהו הביטו לנפשותיכם, זעהט ואָס טוט זעך מיט דיא כחות הנפש, ויעזוב כו' מחשבתו הלא טובה כי זהו מקור המדות רעות. וזהו תקעו כו' חגינו, דע"י התשובה מעומקא דלבא מתחזק הבטחון כי גם הכסא102 הוא יום חגינו בשפע רב גשמי ורוחני. וזהו כי חק כו' יעקב בהשני מיני המשכות דשפע גשמי ורוחני, כי ענין חק קאי גם על מזונות|94 וכמ"ש103 הטריפני לחם חוקי, וכתיב104 כי חקך וחק בניך, ומשפט לאלקי יעקב הוא שפע הרוחני. אמנם לפ"ז הרי הי' צ"ל כי חק הוא ליעקב משפט לאלקי ישראל, דחיים רוחנים למעלה מחיי בשר, ולמה אומר כי חק הוא לישראל105 משפט לאלקי יעקב.

קיצור. יבאר ב' מדרי' בנשמה יעקב עבד ישראל בן וקאי על תקעו וגו' דבר"ה נמשך שפע רוחני וגשמי, והוא בכסה מכוסה, אמנם מצד האמונה והבטחון בהוי' הוא יום חגינו, ויבאר דכשם שהחטאי' ראשיתן המד"ר, כן המד"ר ראשיתן המחשבות רעות, וזהו הביטו לנפשותיכם, וההתחלה הוא יתיצב על דרך שאינו טוב גמור, ובמילא רע לא ימאס.

ענינים. א ר"ה א) כסה שההשפעה נעלם, ב) יום חגינו מפני האמונה. ב מחשבות רעות מקור המד"ר.

ט) והנה בבריאת והתהוות העולמות מצינו שני לשונות*, פעם כתיב (תהלי' קל"ה ו') כל אשר חפץ הוי' עשה בשמים ובארץ בימים וכל תהומות, דמזה מובן שההתהוות הוא מבחי' חפץ ורצון הוי' לבד, ופעם כתיב (שם ל"ג ו') בדבר הוי' שמים נעשו וגו', וכמאמר106 בע"מ נבה"ע כמ"ש107 ויאמר אלקים, שהי' מאמר ודיבור מפורש פרטי בכל מאמר ומאמר108, דמזה מובן שהתהוות העולמות והנבראי' הנה לבד זה שהוא בבחי' חפץ ורצון הוי' הרי הי'109 מאמרות מפורטים בדיבורים מפורשים ולא שנברא הכל רק ברצון וחפץ לבד. אך הענין הוא110 כי הנה נודע דלכל דבר יש חומר וצורה, שהחומר הוא עצם גוף הדבר בכלל, כמו השמים בכלל או הארץ בכלל, וצורה


102) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: הכסה.

103) משלי ל, ח.

104) שמיני י, יג-יד.

105) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: כי חק לישראל הוא.

106) אבות רפ"ה.

107) בראשית א, ג ואילך.

108) ראה גם רד"ה בראשית שנה זו (לקמן ע' צג).

109) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: היו.

110) בהבא לקמן - ראה (בנוסף להמצויין בהערה ד"ה שני לשונות): אוה"ת נ"ך ח"א ע' תקסט. ספר המאמרים תרכ"ט ע' יז ואילך. ע' שצג ואילך. תרמ"ד ע' רט ואילך. תרנ"ו ע' שיח ואילך. תרס"ג ע' קטו ואילך. תרפ"ה ע' נו ואילך. ע' סו ואילך. תש"ח ע' 57 ואילך. ע' 67 ואילך.

*) שני לשונות: ראה בכ"ז תו"א פ' מקץ רד"ה נר חנוכה [מא, ד]. קונטרס עץ החיים בתחלתו. ובכ"מ.

102) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: הכסה.

103) משלי ל, ח.

104) שמיני י, יג-יד.

105) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: כי חק לישראל הוא.

106) אבות רפ"ה.

107) בראשית א, ג ואילך.

108) ראה גם רד"ה בראשית שנה זו (לקמן ע' צג).

109) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שם: היו.

110) בהבא לקמן - ראה (בנוסף להמצויין בהערה ד"ה שני לשונות): אוה"ת נ"ך ח"א ע' תקסט. ספר המאמרים תרכ"ט ע' יז ואילך. ע' שצג ואילך. תרמ"ד ע' רט ואילך. תרנ"ו ע' שיח ואילך. תרס"ג ע' קטו ואילך. תרפ"ה ע' נו ואילך. ע' סו ואילך. תש"ח ע' 57 ואילך. ע' 67 ואילך.


*) שני לשונות: ראה בכ"ז תו"א פ' מקץ רד"ה נר חנוכה [מא, ד]. קונטרס עץ החיים בתחלתו. ובכ"מ.