כ

הוא ציור ותמונת הדבר בדמותו וצלמו המיוחדה לו, וע"ד מה שהשמים הוא כדורי, וכן ציור מראה הדבר ההוא, או צורת שטחו בעיגול וריבוע ומספר קצותיו בעל ששה או שמונה קצות. והנה חומר הנבראים, נברא בדבר ה' ובע"מ, דכל מאמר ומאמר עביד עבידתי', שבמאמר יהי אור נתהוה האור מאין ליש, ובמאמר יהי רקיע נתהוה הרקיע מאין ליש, אבל אופן צורת הרקיע בדמותו וצלמו הוא נעשה בחפץ ד', היינו מה שלא בא לכלל גילוי בדיבור או מאמר. וזהו בדבר ה' שמים נעשו, ובע"מ נבה"ע קאי על חומר הנבראים, ומ"ש כל אשר חפץ ד' עשה הוא ציור כל נברא ונברא שזהו מבחי' חפץ ד'. והנה כתיב (תלי' ק"ד כ"ד) מה רבו מעשיך הוי' כולם בחכמה עשית111, דהמשכת בחי' חפץ ורצון ד' הוא ע"י בחי' חכ', וחכ' מדריגתה אמת שהו"ע ההתאמתות, ומאחר דהמשכת בחי' חפץ ד' בציור הנבראים הוא ע"י חכ' הנה מצד הביטול וההתאמתות שבספי' החכ' הנה זה כמו שבא מבחי' חכמה עצמה, כי במדרי' הפרטים הנה כולם בחכ' עשית ואי' בזהר* כולם בחכ' עשית בבינה, והיינו דכל הציורי' הם מבחי' בינה, וכמאמר דבינה ציירא ציורים112, כמו בהשכלה והשגה הרי השגת הבינה היא בנקודת ההשכלה דחכ' שענינו הוא מה שבינה מציירת ציורים שונים בהנקודה דהשכלה, שהנקודה היא החומר, ובכל נקודה יש בה ענינים, מהם עיקרים ומהם מסתעפים, וההשגה דבינה היא לבד מה שמבארת בהסבר רב הענין שבהנקודה דחכ' הנה היא מציירת בו ציורים שונים, ולכן הנה אמיתת ענין ההשגה הוא הבנת כל מושכל באופנים שונים, דכל האופנים האלו הם הציורים בהחומר שהוא הנקודה דחכ', וזהו כולם בחכ' עשית בבינה דכל הציורים הם מבחי' בינה, משא"כ בחכ' שהוא בבחי' נקודה שזהו"ע החומר, א"כ הרי התהוות החומר הוא מחכ' והצורה היא מבינה. אמנם זהו בפרטיות המדריגות, אבל בכללות הענין הוא להיות דהמשכת בחי' חפץ ורצון ד' הוא ע"י בחי' חכ', והחכ' היא התאמתות דענינו הוא ההתאחדות עם הדבר הבא על ידו, ולזאת הנה הוא כאילו הוא בא מבחי' חכ' עצמה, וכמאמר אשר יצר את האדם בחכ'. והענין בזה הוא דהנה בכדי שמבחי' חפץ ורצון ד' יהי' נעשה פעולה ממש בנבראים בהאופן דסדר ההשתל' היינו בבחי' התחלקות דוקא שחלוקים בדמותם ובצלמם, כל יצור פרטי בכל מין בצורה המיוחדת לו ברצון העליון ב"ה ביחוד ממש, והגם דכללות הנבראים ה"ה רק בהד' מדרי' דצח"מ, הנה לבד זאת שבכל אחד מהד' מדרי' דצח"מ יש ריבוי סוגים במינו, וכמו בסוג הדומם הרי בהפרט דאבנים יש בו בעצמו ריבוי מינים113, דכולם הם אבנים אבל חלוקים


111) ראה גם ספר המאמרים תרנ"ב ע' מו ואילך. ד"ה מה רבו מעשיך תרמ"ד (ספר המאמרים תרמ"ד (קה"ת, תשס"ב) ע' שיד ואילך).

112) ראה אור תורה להרב המגיד ג, ד. הובא באוה"ת חנוכה ח"ה תתקנב, ב (שהוא - הערות לתו"א הנ"ל בהערה ד"ה "שני לשונות"). ספר המאמרים תרנ"ב שם. וראה זח"א ב, א ובמקדש מלך שם.

113) ראה בחיי תצוה כח, י. ועוד. וראה גם לקמן ס"ע קעו ואילך. ד"ה אין ערוך לך דש"פ חיי שרה תרצ"ד סכ"ח.

*) ואיתא בזהר: ח"ג מג, א.

111) ראה גם ספר המאמרים תרנ"ב ע' מו ואילך. ד"ה מה רבו מעשיך תרמ"ד (ספר המאמרים תרמ"ד (קה"ת, תשס"ב) ע' שיד ואילך).

112) ראה אור תורה להרב המגיד ג, ד. הובא באוה"ת חנוכה ח"ה תתקנב, ב (שהוא - הערות לתו"א הנ"ל בהערה ד"ה "שני לשונות"). ספר המאמרים תרנ"ב שם. וראה זח"א ב, א ובמקדש מלך שם.

113) ראה בחיי תצוה כח, י. ועוד. וראה גם לקמן ס"ע קעו ואילך. ד"ה אין ערוך לך דש"פ חיי שרה תרצ"ד סכ"ח.


*) ואיתא בזהר: ח"ג מג, א.