בס"ד. ש"פ משפטים, רצ"ב

ריא

זה82. ועוצ"ל למה זה מייחס אל הארץ באמרו בארצך, דמשמע מזה דבארצך יכול להיות שיהי' ח"ו שיכול או העדר הולדות ר"ל, ולזאת אם תעשה רצוני אז לא תהי' משכלה וגו', ומהו את מספר ימיך אמלא, מהו"ע המילוי בימים. ולהבין כ"ז בעבודה בנפש האדם ילהק"ת משנת"ל83 דמצינו במאמרים המדברים בקרי"ס כסתירת דברים, דלפעמים משמע דגדלה מעלת מדריגת הנשמות על מעלת מדריגת הים עד שהים נגזר ונקרע לפני משה ובנ"י, ולפעמים משמע דגדלה מעלת מדריגת הים על מעלת מדריגת הנשמות עד כי כל עילוים של הנשמות הוא ע"י הים דשם דוקא זכו לנבואה. וכן בענין מעלת התורה מצינו מאמרים שונים, דלפעמים מבואר דגדלה מעלת מדריגת הנשמות על מעלת מדריגת התורה, ולפעמים משמע דגדלה מעלת מדריגת התורה על מעלת מדריגת הנשמות. ונתבאר כי יש ב' מדריגות בנשמה, הארה ומקצת הנשמה המלובשת בגוף, והב' שרש ומקור הנשמה כמו שהיא למעלה אשר ממנה נוזל ונוטף בהנשמה המלובשת בגוף, דזהו"ע ההרהורי תשובה שבאים להאדם פתאום בלי שום הכנה כלל.

ט) וביאור הענין הוא, דהנה כתיב (דניאל י ז) וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהחבא, ואמרז"ל (מגילה ד"ג ע"א) וכי מאחר דלא חזו מ"ט איבעיתו, דכתי' בקרא אבל חרדה גדולה נפלה עליהם וגו', רש"י, אע"ג דאינהו לא חזו מזלייהו חזו, שר כל אדם למעלה, רש"י, והיינו חלק הנשמה שהיא למעלה מהנשמה המלובשת בגוף, וחלק הנשמה שלמעלה נק' בשם מזל|72 שהוא מל' יזל מים מדליו (במדבר כד ז) ושחקים יזלו צדק (ישעי' מה ח), לפי שמחלק הנשמה כמו שהיא למעלה נוזל ונוטף גילויי התעוררות בתשובה כנ"ל וכן השכלות והשגות באלקות גם בחלק הנשמה שבגוף, ועצם הנשמה היא למעלה גם מבחי' מזל, דמזל הוא שר כל אדם למעלה שהם המקיפים דנשמה, דמזל הוא בחי' מקיף דחי', ובחי' מקיף דיחידה עוד למעלה מזה, ועצם הנשמה היא למעלה גם מבחי' יחידה, וראי' לזה מהא דאי' במד"ר84 חמשה שמות נקראו לה נפש רוח נשמה חי' יחידה, הרי85 דגם בחי' יחידה היא רק שם למדרי' שבנשמה ואינה עצם הנשמה, והיינו דעצם הנשמה היא למעלה גם מבחי' יחידה. והענין הוא86, דהנה87 אי' בע"ח שמ"א פ"ג88 שיש ניצוץ קטן מאד שהוא אלקות ממש, נמשך ממדרי' תחתונה שבבורא, והיא מתלבשת בכח


82) ראה גם ד"ה לא תהי' משכלה באוה"ת משפטים ס"ע א'רמח ואילך.

83) במאמר שלפנ"ז - פרק א (לעיל ע' רא).

84) ב"ר פי"ד, ט. דב"ר פ"ב, לז. בכמה מקומות (ודפוסים) הוא בשינוי סדר. אבל כ"ה (נרנח"י) בעץ חיים שער מב (שער דרושי אבי"ע) פ"א. שער הגלגולים בתחילתו. ובכ"מ.

85) ראה ספר המאמרים תרצ"ו ע' 56. וש"נ.

86) הבא לקמן (עד סוף הקטע) - מיוסד על ד"ה ויהי אומן שבהערה 1. וראה גם ספר המאמרים תרע"ח ע' ריג ואילך. תש"ה ע' 54 ואילך.

87) ראה גם ביאורי הזהר להצ"צ ח"א ע' ערב ואילך.

88) כ"ה בעץ חיים דפוס שקלאוו, תק"ס. ובדפוסים שלפנינו: עץ חיים שבהערה 84.

82) ראה גם ד"ה לא תהי' משכלה באוה"ת משפטים ס"ע א'רמח ואילך.

83) במאמר שלפנ"ז - פרק א (לעיל ע' רא).

84) ב"ר פי"ד, ט. דב"ר פ"ב, לז. בכמה מקומות (ודפוסים) הוא בשינוי סדר. אבל כ"ה (נרנח"י) בעץ חיים שער מב (שער דרושי אבי"ע) פ"א. שער הגלגולים בתחילתו. ובכ"מ.

85) ראה ספר המאמרים תרצ"ו ע' 56. וש"נ.

86) הבא לקמן (עד סוף הקטע) - מיוסד על ד"ה ויהי אומן שבהערה 1. וראה גם ספר המאמרים תרע"ח ע' ריג ואילך. תש"ה ע' 54 ואילך.

87) ראה גם ביאורי הזהר להצ"צ ח"א ע' ערב ואילך.

88) כ"ה בעץ חיים דפוס שקלאוו, תק"ס. ובדפוסים שלפנינו: עץ חיים שבהערה 84.