ריב

ניצוץ א' נברא שהיא נשמה דקה מאד הנק' יחידה89, דזהו חמשה שמות נקראו לה נרנח"י, דבחי' יחידה ג"כ בכלל השמות של עצם הנשמה, ועצם הנשמה למעלה מזה|85, והוא הניצוץ קטן שהיא מהמדרי' התחתונה שבבורא. ובשעה"ק להרח"ו ז"ל ח"ג פ"ב אי' דנשמה מבריא' חי' מאצי' יחידה מא"ק, ובע"ח הנ"ל אי' דבפרצוף א"ק יש נשמה כלים ולבושים, וכפי המבואר שם הנה נשמה וכלים זהו בחי' הספירות דא"ק בבחי' אורות וכלים, ובשעה"ק הנ"ל כשמדבר בענין א"ק אי', עוד יש שם אור מחצב הנשמות שהוא לבוש לאור מחצב הספירות, א"כ הנה בחי' הלבושים דא"ק שהזכיר בע"ח הנ"ל זהו בחי' אור מחצב הנשמות שהוא לבוש לאור מחצב הספירות, ולפ"ז צריכים לומר דבחי' ניצוץ קטן מאד שהוא אלקות ממש, שאמר בע"ח הנ"ל, זהו מבחי' הספירות דא"ק, דבזה שייך לומר מדרי' תחתונה שבבורא ית'. ועם היות דעצם ואמיתת ענין בורא ב"ה ה"ז למעלה גם מבחי' הספירות דא"ק, שהרי גם הספירות דא"ק הם בכלל הנאצלים שהרי הספירות הוא מה שנמצאו ונאצלו מאוא"ס המאציל העליון ב"ה, מ"מ הנה אחר כ"ז הנה הספירות דא"ק הן אלקות ממש, והניצוץ אלקי שבנשמה שמבחי' אור מחצב הספירות יתכן לומר ע"ז שזהו בחי' תחתונה שבבורא. ובזה יובן הלשון דת"ז בהמאמר דפתח אלי'90 לבושין תקינת לון דמינייהו פרחין נשמתין לבני נשא, דזה מה דנשמתין פרחין לבני נשא שהוא בסדר האצי' הנה בשרשו הוא מהלבושים דא"ק שזהו אור מחצב הנשמות, א"כ עצם הנשמה הוא מספי' דא"ק.

י) אמנם בפרטיות המדריגות הנה עצם הנשמה היא למעלה גם מבחי' ספירות דא"ק. דהנה ענין הלבוש בכל מדרי' שהיא גם במדרי' היותר עליונה הוא בחי' התפשטות, היינו שמלביש רק את המתפשט ולא את עצם ומהות הדבר, וכמ"ש במ"א בארוכה91, ועד"מ הלבושים דמחו"ד שהן מלבישי' רק את ההתפשטות של אור השכל, וגם אפי' המח' שהיא לעצמו ה"ז ג"כ רק בההתפשטות של השכל, דעצם מהות השכל הוא למעלה גם ממח', וכמו בטרדתו בעומק ופנימיות השכל הרי אינו מרגיש האותיות כלל, ועיקר עצמות השכל הוא מה שלמעלה מהאותיות, כי האותיות בכל מדרי' ובחינה שיהיו הן לבושים שהוא התפשטות. ולפי"ז מובן דלבושים דא"ק הוא בחי' חיצוניות דא"ק ונק' אדם דבריאה דכללות92, ומהאי טעמא נק' בשם מח', שהרי זהו מחה"ק על כללות ההשתל' שהוא בחי' ההתפשטות דאוא"ס, והגם דבמחה"ק הרי כולם נסקרים בסקירה א'93, ומ"מ הרי נקראים בשם דורות94,


89) ראה לקו"ת פ' ראה כז, א.

90) יז, א.

91) ראה המשך תער"ב ח"ב ע' תשיז. ע' תשכז. ועוד.

92) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' א ואילך. ועם הגהות וכו' - אוה"ת ענינים ע' עז ואילך. לקו"ת מסעי צה, א ואילך. וראה גם לעיל ע' צז.

93) ע"פ ר"ה יח, א (ובחדא"ג מהרש"א שם).

94) ישעי' מא, ד: "קורא הדורות מראש".

89) ראה לקו"ת פ' ראה כז, א.

90) יז, א.

91) ראה המשך תער"ב ח"ב ע' תשיז. ע' תשכז. ועוד.

92) ראה מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' א ואילך. ועם הגהות וכו' - אוה"ת ענינים ע' עז ואילך. לקו"ת מסעי צה, א ואילך. וראה גם לעיל ע' צז.

93) ע"פ ר"ה יח, א (ובחדא"ג מהרש"א שם).

94) ישעי' מא, ד: "קורא הדורות מראש".