בס"ד, ב' ניסן.

שה

מה1 רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחוסים בך נגד בני אדם2. ואיתא בזח"א דמ"ו ע"א דא אור קדמאה דגניז קוב"ה לצדיקים. ושם דמ"ז ע"א איתא תא חזי קוב"ה ברא לב"נ בעלמא ואתקין לי' למהוי שלים בפולחני' ולאתתקנא ארחוי בגין דיזכי לנהורא עילאה דגניז קוב"ה לצדיקייא, כד"א (ישעי' ס"ד3) עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו. ובמה זכי בר נש לההוא נהורא, באורייתא, דכל מאן דאשתדל באורייתא בכל יומא יזכי למהוי לי' חולקא בעלמא דאתי, ויתחשב לי' כאלו באני עלמין, דהא באורייתא אתבני עלמא ואשתכלל, הה"ד (משלי ג'4) הוי' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה, וכתיב (שם ח'5) ואהי' אצלו אמון, ואהי' שעשועים יום יום, וכל דאשתדל בה שכליל עלמין וקיים לי'. וכללות הענין הוא, דאור הגנוז לצדיקים הוא אור קדמאה ונהורא עילאה. וזהו רב טובך אשר צפנת ליראיך, דצפנת בגי' כתר*. ובמה זוכים לההוא נהורא, הוא ע"י התורה בכל יום דוקא.


1) מאמר זה וב' המאמרים שלאחריו נדפסו בקונטרס קא-קב (ספר המאמרים קונטרסים ח"ג ע' לב ואילך). בהוצאה זו ניתוספו: א) קיצורים ותוכן ענינים מכתי"ק. ב) מ"מ לפסוקים מחז"ל וכו' (בהערות הממוספרות) מהמו"ל.

פרק א-ב מיוסד על ד"ה אני לדודי תרד"ע פרק שה (המשך תער"ב ח"א ס"ע תרכא ואילך). פרק ג - מיוסד על ד"ה אתם נצבים תרד"ע פרק שי (המשך הנ"ל שם ס"ע תרלא ואילך) וד"ה אנכי עטר"ת* פרק א (ספר המאמרים עטר"ת ע' שס ואילך). פרק ד - מיוסד על ד"ה אתם נצבים הנ"ל פרק שיא (המשך הנ"ל שם ע' תרלב ואילך). פרק ה ואילך - מיוסד על ד"ה תקעו העת"ר פרק שיב (המשך הנ"ל ח"ב ע' תרלז ואילך). מאמצע פרק טז עד סוף פרק יז - מיוסד על ד"ה כי מראש צורים תרע"ג פרק קמט-קנא (המשך הנ"ל ח"א ע' רצא ואילך). חלק מפרק יח - מיוסד על ד"ה תקעו הנ"ל פרק שיג (המשך תער"ב ח"ב ע' תרלט). מאמצע פרק יח ואילך - מיוסד על ד"ה אנכי הנ"ל* פרק ב-ה (ספר המאמרים עטר"ת ע' שסב ואילך).

לכמה ענינים המבוארים בההמשך - ראה ד"ה ואלה שמות תשכ"ב (ספר המאמרים תשכ"ב ע' קח ואילך). ד"ה זה היום תשכ"ה.

בהערות וציונים דלקמן - צויינו כמה שינויים מהכתי"ק וההעתקה להמאמר כפי שנדפס בספר המאמרים קונטרסים שם.

------------------------------------------------

*) ד"ה אנכי עטר"ת - מיוסד על ד"ה למען תזכור במאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"א ע' תב ואילך. עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה אנכי הנ"ל: ד"ה שיר המעלות ממעמקים תרפ"ב (קונטרס מאמרים תרפ"ב (קה"ת, תשנ"ב) ע' 25 ואילך). ד"ה קול דודי תרפ"ח (ספר המאמרים תרפ"ח ע' סח ואילך). ד"ה שימני כחותם תר"ץ (ספר המאמרים קונטרסים ח"א צו, ב ואילך). ד"ה ע"כ יאמרו המשלים תרצ"א פ"ד-ט (ספר המאמרים קונטרסים ח"א קצג, ב ואילך).

2) תהלים לא, כ.

3) פסוק ג.

4) פסוק יט.

5) פסוק ל.

*) דצפנת בגי' כתר: מאורי אור צ ס"ק יו"ד.

1) מאמר זה וב' המאמרים שלאחריו נדפסו בקונטרס קא-קב (ספר המאמרים קונטרסים ח"ג ע' לב ואילך). בהוצאה זו ניתוספו: א) קיצורים ותוכן ענינים מכתי"ק. ב) מ"מ לפסוקים מחז"ל וכו' (בהערות הממוספרות) מהמו"ל.

פרק א-ב מיוסד על ד"ה אני לדודי תרד"ע פרק שה (המשך תער"ב ח"א ס"ע תרכא ואילך). פרק ג - מיוסד על ד"ה אתם נצבים תרד"ע פרק שי (המשך הנ"ל שם ס"ע תרלא ואילך) וד"ה אנכי עטר"ת* פרק א (ספר המאמרים עטר"ת ע' שס ואילך). פרק ד - מיוסד על ד"ה אתם נצבים הנ"ל פרק שיא (המשך הנ"ל שם ע' תרלב ואילך). פרק ה ואילך - מיוסד על ד"ה תקעו העת"ר פרק שיב (המשך הנ"ל ח"ב ע' תרלז ואילך). מאמצע פרק טז עד סוף פרק יז - מיוסד על ד"ה כי מראש צורים תרע"ג פרק קמט-קנא (המשך הנ"ל ח"א ע' רצא ואילך). חלק מפרק יח - מיוסד על ד"ה תקעו הנ"ל פרק שיג (המשך תער"ב ח"ב ע' תרלט). מאמצע פרק יח ואילך - מיוסד על ד"ה אנכי הנ"ל* פרק ב-ה (ספר המאמרים עטר"ת ע' שסב ואילך).

לכמה ענינים המבוארים בההמשך - ראה ד"ה ואלה שמות תשכ"ב (ספר המאמרים תשכ"ב ע' קח ואילך). ד"ה זה היום תשכ"ה.

בהערות וציונים דלקמן - צויינו כמה שינויים מהכתי"ק וההעתקה להמאמר כפי שנדפס בספר המאמרים קונטרסים שם.

------------------------------------------------

*) ד"ה אנכי עטר"ת - מיוסד על ד"ה למען תזכור במאמרי אדמו"ר האמצעי ויקרא ח"א ע' תב ואילך. עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה אנכי הנ"ל: ד"ה שיר המעלות ממעמקים תרפ"ב (קונטרס מאמרים תרפ"ב (קה"ת, תשנ"ב) ע' 25 ואילך). ד"ה קול דודי תרפ"ח (ספר המאמרים תרפ"ח ע' סח ואילך). ד"ה שימני כחותם תר"ץ (ספר המאמרים קונטרסים ח"א צו, ב ואילך). ד"ה ע"כ יאמרו המשלים תרצ"א פ"ד-ט (ספר המאמרים קונטרסים ח"א קצג, ב ואילך).

2) תהלים לא, כ.

3) פסוק ג.

4) פסוק יט.

5) פסוק ל.


*) דצפנת בגי' כתר: מאורי אור צ ס"ק יו"ד.