שח

דכלא. וז"ל ועיקרו של אצי' מתחיל ממוחא סתימאה חכ' דאריך עכ"ל. דהנה הגילוי28 באצי' הוא ספי' החכ', וכמאמר29 אבא עילאה מקנן באצי', ובהאותיות דשם הוי' הוא אות יו"ד, דידוע30 דד' אותיות דשם הוי' הם בהד' עולמות אבי"ע, יו"ד באצי', אמנם זהו עולם האצי' אבל התחלת האצי' הוא מבחי' ח"ס, והיינו דבחי' חיצוני' ח"ס זהו מקור חכ' הגלוי' וה"ז בכלל האצי', וא"כ הנה בחי' הרוממות שבכתר הוא בחי' כתר שבכתר, שהוא פנימי' הכתר. דהנה כתר הוא כתר ועטרה שמקומו ע"ג הראש, וכתיב (תהלים ה' י"ג) כצנה רצון תעטרנו, ופי' במצו"צ שהעטרה מסבבת את הראש, ודוגמתו בכחות הנפש הוא כח הרצון, דכח הרצון הוא למעלה מכל הכחות ומובדל מהם, דכל הכחות הם בהגבלה, דכל כח הוא מוגבל במהותו וענינו ופעולתו, וכמו כח השכל דמהותו ענינו ופעולתו הוא רק בהשכלה ואינו שייך לפעולת הראי' והשמיעה, וכן כל כח וכח|20 הוא כח מוגבל, ובאים בהתלבשות ותפיסא, דכל כח יש לו אבר פרטי דזהו הכלי שלו, משא"כ כח הרצון שהוא כח בלתי מוגבל לפ"ע שארי הכחות ואינו בא בהתלבשות ותפיסא31, דזהו פי' המאמר ואין טעם* לרצון32, שהרצון אינו נתפס בטעם, והיינו דגם כאשר יש טעם אל הרצון, מ"מ הנה עצם מהותו הוא רצון33, ואינו אלא מה שיש טעם אל הרצון, ואין זה מה שהרצון יש עליו טעם, והיינו דבכח הרצון הרי אין בו הפרש כלל בין שיש לו טעם34 או שאין לו טעם, דגם בדבר שיש לו טעם הרי העיקר הוא הרצון ולא הטעם. ולכן הנה המצות הם רצון העליון דכן הוא גם במצות שיש עליהם טעם, דהנה במצות יש כמה דרגות, יש מצות שהשכל מחייבם, וכמו כיבוד או"א ומצות הצדקה והדומה ובמצות ל"ת גזל וגניבה והדומה, וכמארז"ל (עירובין ד"ק ע"ב) למדנו צניעות מחתול וגזל מנמלה, דזהו חיוב שכלי, ומה הבע"ח שהם נמוכים ופחותים מהמדבר יש בהם טבעים טובים כאלו, ומכש"כ המדבר שצריך להיות בעל מעלה הרי בודאי מחוייב ומוכרח שיהי' בו מדות והנהגות טובות, ויש מצות שהשכל מבינם ומסכים עליהם, ויש מצות שהם למעלה מהשכל35, והשכל סובר כי המעלה בקיום המצות


28) בספר המאמרים שם: גילוי.

29) ראה רמ"ז לזח"ב רכ, ב. נצו"א לזח"ג קיז, א. תו"א משפטים עה, א. ספר המאמרים תרצ"ו ע' 119. וש"נ.

30) ראה עץ חיים שער מב (שער דרושי אבי"ע) פ"א.

31) ראה לקו"ת נשא כד, א. סהמ"צ להצ"צ טו, א. ובהמשך תער"ב שבהערה :1 וכמשנת"ל באורך בענין הרצון מפמ"ט ואילך.

32) בספר המאמרים קונטרסים שם: להרצון.

33) ראה גם ספר המאמרים תרע"ח ע' שמו. ד"ה ואני תפלתי תרצ"ד (סה"מ קונטרסים ח"ב שיא, ב ואילך). לקוטי שיחות חי"ג ע' 67 ואילך.

34) והיינו . . טעם - תיבות אלו ליתא בספר המאמרים קונטרסים שם.

35) כ"ה בהעתקה. בכתי"ק: מהבנת השכל. ובספר המאמרים קונטרסים שם: מן השכל.

*) ואין טעם: ביונת אלם פ"ב: אין טעם ברצון.

28) בספר המאמרים שם: גילוי.

29) ראה רמ"ז לזח"ב רכ, ב. נצו"א לזח"ג קיז, א. תו"א משפטים עה, א. ספר המאמרים תרצ"ו ע' 119. וש"נ.

30) ראה עץ חיים שער מב (שער דרושי אבי"ע) פ"א.

31) ראה לקו"ת נשא כד, א. סהמ"צ להצ"צ טו, א. ובהמשך תער"ב שבהערה :1 וכמשנת"ל באורך בענין הרצון מפמ"ט ואילך.

32) בספר המאמרים קונטרסים שם: להרצון.

33) ראה גם ספר המאמרים תרע"ח ע' שמו. ד"ה ואני תפלתי תרצ"ד (סה"מ קונטרסים ח"ב שיא, ב ואילך). לקוטי שיחות חי"ג ע' 67 ואילך.

34) והיינו . . טעם - תיבות אלו ליתא בספר המאמרים קונטרסים שם.

35) כ"ה בהעתקה. בכתי"ק: מהבנת השכל. ובספר המאמרים קונטרסים שם: מן השכל.


*) ואין טעם: ביונת אלם פ"ב: אין טעם ברצון.