שיא

והאציל את האצי' העליון, ואצי' נק' אלקות שהוא* בחי' התפשטות הארה מעצם האלקה והוא בבחי' אצל וסמוך שאצי' דבוק בהעצם שהוא כמו העצם, וכח אינו ענין האור, דכל כח אינו שהוא התפשטות הארה ממקורו, דענין הכח הוא דבר בפ"ע שנמצא ממקורו שלא בדרך התפשטות והארה ממנו, והיינו דאור וכח הנה שניהם יש להם כל אחד ואחד מקור אשר משם הוא נמשך או נמצא, אלא שהם חלוקים באופן התגלותם, דהאור הנה אופן התגלותו שבא בדרך התפשטות היינו שהוא התפשטות הארה ממקורו, ולכן הנה גם כמו שהוא בהתגלותו הוא דבוק במקורו, והכח הנה אופן התגלותו ממקורו הוא כמו דבר בפ"ע וכמו ענין נבדל. ויובן זה בגילויי57 וכחות הנפש, שישנם גילויים וישנם כחות, וגילויים וכחות הם חלוקים בעצם מהותם, רק שבכאו"א מהם יש בו גם כן מעין ענין זולתו58, דהנה בכל דבר ודבר יש בו תוארו העצמי שהוא שמו העצמי, ויש בו ג"כ שם המושאל מה שמתדמה גם לזולתו, וכן הוא גם בגילויים וכחות, דבגילוי הנה שמו המושאל ענין הכח, ובכח השם המושאל ענין הגילוי, אבל בתוארים העצמי' הם חלוקים זמ"ז, דהגילויים מהנפש הם הארות מתפשטים מן הנפש, וכחות הנפש הם אינם התפשטות הארה מהנפש, ורק שמהנפש נמצאים כחות שהן כמו דברים נבדלים ממנו, דהנה הנפש הוא חי בעצם59, ולכן הנה האור והגילוי שלו הוא חיות להחיות, והוא החיות כללי שבא בהתפשטות מהנפש, ואינו כח פרטי מהנפש, והוא רק מה שהנפש הוא חיות עצמי היינו חי בעצם לכן האור והגילוי שלו הוא חיות להחיות, וכן התנועה החיונית הוא בא בדרך התפשטות מן הנפש, דלהיות הנפש60 חי בעצם, והקב"ה הטביע דכל חי מתנענע61, משא"כ הכחות שכל ומדות עם היות שגם הם באים מהנפש, אבל ענין התגלותם אינם בדרך התפשטות הארה מן הנפש כ"א שהנפש סיבה62 להם, דכל ענין הכח היא63 כעין דבר לעצמו רק שבא בסיבת מקורו, ועם היות שהכח64 בא בסיבת מקורו, הרי אין זה מה שהמקור הוא העצם והכח הוא המתפשט מן העצם, כ"א שהמקור הוא סיבה לעצם היותם והמצאת מהותם של הכחות65, אבל עם זה הנה הכחות אינם התפשטות מקור היותם66 כמו הגילוי' דחיות ותנועה שהם הארות מתפשטים. ויובן זה בכח החכ', דכח החכמה הוא הכח הראשון והמעולה שבכחות פנימיים ואינו לא עצמות הנפש ולא גילוי מהנפש כ"א כח מהנפש, והוא מה דעצם היות והמצאת מציאות מהות כח החכ' הוא מצד מעלת מהות הנפש עצמו, דמהותו ועצמותו של הנפש עצמו הוא


57) שם: בגילויים.

58) שם: ענין מעין ענין זולתו.

59) ראה לעיל ע' קצג.

60) בספר המאמרים קונטרסים שם: להיות דהנפש.

61) ראה מורה נבוכים ח"א פמ"ט. מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' עז ואילך. מארז"ל ע' צח. ובכ"מ.

62) כ"ה בהעתקה ובספר המאמרים קונטרסים שם. בכתי"ק: הוא סיבה.

63) בספר המאמרים שם: הוא.

64) שם: דהכח.

65) שם: כחות.

66) שם: חיותם.

*) אלקות שהוא: נתבאר יותר בסהמ"צ להצ"צ מצות האמנת אלקות פ"ד. המשך תרס"ו ד"ה כל השונה הלכות [ע' תכז ואילך]. ועוד.

57) שם: בגילויים.

58) שם: ענין מעין ענין זולתו.

59) ראה לעיל ע' קצג.

60) בספר המאמרים קונטרסים שם: להיות דהנפש.

61) ראה מורה נבוכים ח"א פמ"ט. מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' עז ואילך. מארז"ל ע' צח. ובכ"מ.

62) כ"ה בהעתקה ובספר המאמרים קונטרסים שם. בכתי"ק: הוא סיבה.

63) בספר המאמרים שם: הוא.

64) שם: דהכח.

65) שם: כחות.

66) שם: חיותם.


*) אלקות שהוא: נתבאר יותר בסהמ"צ להצ"צ מצות האמנת אלקות פ"ד. המשך תרס"ו ד"ה כל השונה הלכות [ע' תכז ואילך]. ועוד.