שיג

ענינים.[א] אצילות א) הפרשת הארה ב) דבוק במקורו.[ב] [גילוים] כחות.[ג] הנפש סיבה לכחות.[ד] נפש המשכלת.

ד) אך הענין הוא, דהנה בהב' בחי' ומדריגות דאור וכח, הגם דמדריגת האור הנה בכללותו הוא גילוי ומדרי' כח הנה בכללותו הוא בחי' נעלם, דנעלם והעלם* הם ב' ענינים שמהותם חלוק72, דמהות ההעלם הוא מכסה על איזה דבר שהדבר המכוסה הוא בהעלם מן הגילוי73, והוא רק טרם שנתגלה, אבל בהגלותו74 הרי אין שום דבר ניכר בהגילוי כלל ממה|20 שהי' בהעלם תחלה, ונעלם ענינו דגם בהתגלותו הוא נעלם, והיינו דגם פעולתו הוא בכח נעלם. וידוע דכל פעולה הוא ע"י קירוב הפועל אל הנפעל אשר כן הוא גם בענין הכח דאופן פעולתו הוא בקירוב, מ"מ הנה גם אז הוא נעלם בעצם, והכח דענינו נעלם הרי כל פעולתו הוא בהתחדשות דוקא, הרי דגילוי ונעלם הם מהותים נבדלים והפכים ממש, יותר מכמו העלם וגילוי, שהן רק הפכים בענינם, דזה ענינו העלם שמכסה על הדבר ההוא, וזה ענינו גילוי שנראה הדבר כמו שהוא. והנה ודאי הדבר שלפעמים יש הפרש במעלת מדריגת הגילוי לגבי היותו בהעלמו, אבל עצם המהות הוא בשניהם בשוה, משא"כ בגילוי ונעלם שהם מהותים חלוקים, דהנעלם הוא מה שהגילוי עצמו הוא נעלם, פי' כח נעלם. דממוצא דבר מובן, דבחי' ומדרי' אור אשר כל מהותו ועצמו אינו אלא גילוי, ובחינת ומדרי' כח אשר כל מהותו ועצמו אינו אלא נעלם, היינו שאין זה רק העלם שהוא רק היפך הגילוי בלבד אלא שהוא נעלם מה שבעצם מהותו הוא היפך מהות האור. ומ"מ הנה יש יתרון בענין כח על ענין אור ויש יתרון מעלה בענין אור על כח. וזהו דאלקי פירושו אלקות וכח להורות על ב' הענינים ושכולל שניהם. והענין הוא דעם היות דבחינת ומדרי' אור גדלה מעלתו75 על בחי' כח בכמה עניני', דהאור הוא דבוק בהעצם ואופן דביקותו הוא בדביקות ניכרת, ואינו מציאות לעצמו, וגם פעולתו הוא באופן כזה שהפעולה היא ממהות הפועל, וע"י האור יודעים את המאור, ומ"מ הנה יש יתרון בבחי' ומדרי' כח על בחי' ומדרי' אור בזה דכח פועל בהתחדשות ניכרת בגוף ועצם הנפעל, ולפעמים פועל גם להיפך טבע הנפעל, וכמו עד"מ אומן העושה איזה כלי או מצייר כותב איזה ציור, הרי האומן בכח פעולתו עושה התחדשות דבר מה שלא הי' קודם לזה, ועם היות דגוף ועצם החומר אשר


72) ראה שיחות סיון-מנ"א שנה זו (תרצ"ב [רשימות היומן חוברת קפ ע' 4]): לפני שנה וחצי לערך והייתי עסוק באיזה ענין עמוק והרבה דמעות שפכתי על אי-הבנתי אותו ונדמה לי ואני שומע מאמר דא"ח מאדמו"ר נ"ע. ולבסוף אומר לי: לייג אַריין די קאָפּ אַף פאַרשטיין דעם חלוק פון העלם און נעלם. איז ביי מיר ברור שהם ענינים חלוקים.

73) בספר המאמרים קונטרסים שם: גילוי.

74) שם: בהתגלותו.

75) שם: מעלתה.

*) דנעלם והעלם: ראה ד"ה שיר המעלות ממעמקים תרצ"ה פ"י [ספר המאמרים קונטרסים ח"ב שכו, א]. ד"ה החודש הזה ה'ש"ת פ"ד [ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 23].

72) ראה שיחות סיון-מנ"א שנה זו (תרצ"ב [רשימות היומן חוברת קפ ע' 4]): לפני שנה וחצי לערך והייתי עסוק באיזה ענין עמוק והרבה דמעות שפכתי על אי-הבנתי אותו ונדמה לי ואני שומע מאמר דא"ח מאדמו"ר נ"ע. ולבסוף אומר לי: לייג אַריין די קאָפּ אַף פאַרשטיין דעם חלוק פון העלם און נעלם. איז ביי מיר ברור שהם ענינים חלוקים.

73) בספר המאמרים קונטרסים שם: גילוי.

74) שם: בהתגלותו.

75) שם: מעלתה.


*) דנעלם והעלם: ראה ד"ה שיר המעלות ממעמקים תרצ"ה פ"י [ספר המאמרים קונטרסים ח"ב שכו, א]. ד"ה החודש הזה ה'ש"ת פ"ד [ספר המאמרים ה'ש"ת ע' 23].