שיד

ממנו עושה את הכלי או צירופי והרכבת החמרים אשר בהם ועל ידם כותב את הציור ההוא הרי היו גם תחלה קודם שעשה את הכלי וטרם שכתב את הציור, מ"מ הנה|20 עשיתו ופעולתו היא התחדשות דבר מה שלא הי' תחלה כלל, דבתחלה הי' חומר פשוט בערכו ורק האומן בכחו פעל ועשה כלי גמורה או כתב ציור דבר שחידש, והגם שהחומר76 נושא את הצורה בתוכו, מ"מ הרי הצורה הנעשית בפעולת האומן הרי א"א לומר שעשייתו הצורה הוא כמו בדרך ואופן גילוי ההעלם מהחומר, שהרי זה מה שהחומר נושא בתוכו הצורה, הנה זהו רק מה שהחומר יש בו העלולית וההכשרה לצורה זו והיינו שהוא רק מה שהחומר ראוי לעשות בו הצורה, אבל אין זה מה שהצורה ישנה כלול בהעלם בהחומר, וגם אפילו חומר ההיולי שנושא בתוכו הצורה הנה אין לומר דהתגלות77 הצורה מן החומר ההיולי הוא באופן גילוי מההעלם, לפי שיחס הצורה אל החומר הוא רק זה מה שהחומר נושא בתוכו הצורה ולא שהחומר כולל בתוכו הצורה, ולכן הרי אינו דומה אופן גילוי הגילוי מההיולי לאופן גילוי הגילוי מההעלם, וכש"כ בחומר וצורה, כמו חומר העץ והמתכות והדומה וציור הכלי או חומרי הנייר והצבעים והתמונה, דפעולה וגילוי זה אינו שהוא מהעלם לגילוי, ע"כ הנה הצורה היא התחדשות ממש, ויש בכח מה שאופן פעולתו בא בהתחדשות ניכרת מה שהוא היפך טבע הנפעל, וכמו בכח הזריקה, דבכח התנועה שבידו78 זורק את האבן מלמטה למעלה, הרי בפעולתו זאת עושה התחדשות ניכרת במהותו העצמי דטבע האבן, דהאבן הנה טבעו העצמי הוא לירד למטה, וכח היד עשה בו התחדשות להוליכו למעלה היפך טבעו, שזהו התחדשות גמורה, להיות הגשמי מתפעל מדבר שבעצם מהותו בא מרוחני, דגילוי שכל לא יפעל על האבן להסיעו ולהעתיקו ממקום למקום, והכח מעתיק אבן ומסיעו ממקומו שזהו התחדשות ניכרת בגוף ועצם המציאות, וגם ענין ההתחדשות בבחינת ומדרי' כח הוא בזה מה שהפעולה אינה ממהות כח הפועל, דכח הפועל הוא כח רוחני, והפעולה הנעשה79 מזה ביד היא פעולה גשמית, שאינו ממהות הפועל, א"כ הרי הכח ופעולתו ענינו התחדשות, והיינו דכשם שעצם ענין הכח בא בבחי' התחדשות מן העצם ולא בבחי' התפשטות כנ"ל, כמו"כ גם פעולת הכח הוא ג"כ בבחי' התחדשות. והדוגמא מזה יובן למעלה, דבחי' כח הוא בחי' התחדשות ניכרת. וזהו דכתיב (ירמי' ל"ב י"ז) אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול, דבחי' כח הוא להיות התחדשות דבר, והו"ע דכתיב80 בדבר הוי' שמים נעשו וגו', וכתיב81 לעולם הוי' דברך נצב בשמים, דמא' יהי רקיע82 מהווה את הרקיע תמיד83 בבחי' התחדשות84,


76) שם: דהחומר.

77) שם: שהתגלות.

78) שם: שביד.

79) שם: הנעשית.

80) תהלים לג, ו.

81) שם קיט, פט.

82) בראשית א, ו.

83) ראה תניא שער היחוד והאמונה פ"א.

84) ראה ספר המאמרים תרס"ה ע' רלו ואילך. ה'ש"ת ע' 117 ואילך.

76) שם: דהחומר.

77) שם: שהתגלות.

78) שם: שביד.

79) שם: הנעשית.

80) תהלים לג, ו.

81) שם קיט, פט.

82) בראשית א, ו.

83) ראה תניא שער היחוד והאמונה פ"א.

84) ראה ספר המאמרים תרס"ה ע' רלו ואילך. ה'ש"ת ע' 117 ואילך.