שיז

יותר95 מכמו שהוא בהרהור, והן נעשים אותיות חיונים מוגבלים96 ומסודרים שבאים בדיבור ברור ובשפה ברורה בגילוי אל הזולת, דכל אלה מוכרחים זל"ז, דא"א להיות דיבור שלא יוקדם לו המח' בעת שמדבר, דהמח' בעת הדיבור שומר אמיתת גילוי ההשכלה והסברא ההיא, וא"א להיות מח' שבדבור שלא יוקדם לו ההרהור שהוא סדור ההשכלה באותיות מוגבלות, וא"א להיות הרהור שלא יוקדם לו דיבור שבמח' שהוא ראשית גילוי אותיות המושכל ההוא, וא"א להיות דיבור שבמח' שלא יוקדם לו מח' שבמח' שהוא מחשבת השכל, דבכל הסדר הזה הוא ההשתל' מעילה לעלול בפרטי הדרגות ממח' לדיבור.

קיצור. יבאר דפועל גילוי הכח, וחוקר אם דומה להגילוי מההעלם, ויסביר בהפרש הגילוי מההעלם לגילוי העלול מן העילה. מח' ודיבור שניהם אותיות והתגלותם בסדר עו"ע. מח' שבמח', דיבור שבמח', הרהור, מח' שבדיבור, ודיבור.

ענינים.[א] פועל גילוי הכח.[ב] מח' ודיבור עילה ועלול.

ו) והנה בכל הסדר הזה דעו"ע שבמח' ודיבור, הרי כל עלול הוא כלול בעילתו במציאותו97 ממש, דאותיות הדבור שבמח' הרי לא נשתנו מהותם98 ועצמותם העצמי מכמו שהיו תחלה במחשבה שבמחשבה, ורק זאת שבמחשבת השכל הרי האור שכל שוטף את האותי' ומכסה עליהם ובלתי ניכרים, דלכאורה ה"ז כדוגמת99 דבר הנמצא במים מכוסים, שהדבר ההוא100 במציאותו העצמי כמו שהוא כשמתגלה101 אח"כ, א"כ הרי עו"ע הוא בדומה ממש להעלם וגילוי, ובאמת אינו כן, דהן אמת דעו"ע הוא כמו העלם וגילוי ג"כ, והיינו שיש בו גם מענין ההעלם והגילוי, דתחלה הי' העלול בהעלם ועתה נתגלה, אבל ההעלם והגילוי לבד הרי אינו עדיין אמיתת ענין עו"ע, דהעלול הכלול בהעילה הנה כשם שמוכרח הדבר שהעלול במציאותו ממש הוא כלול בהעילה, הנה כמו"כ הוא בהכרח שבהעלול יש בו שינוי בעצם מציאותו בין היותו כלול בעילתו ובין יציאתו מעילתו להיות מציאות לעצמו, ובזה הוא ההפרש בין עו"ע להעלם וגילוי, דבהעלם וגילוי אין שום הבדל בעצם המציאות בהיותו בהעלמו ובעת התגלותו, ואם לפעמים יש הפרש הוא רק בדקותו ומציאותו של הדבר בלבד, אבל אינו מוכרח להשתנות, משא"כ בעו"ע שמוכרח להשתנות, ואינו דומה גוף ועצם המציאות של העלול בהיותו כלול בעילתו לגוף ועצם המציאות של העלול ביציאתו מעילתו. ודבר זה אנו מבינים


95) מכמו . . יותר - תיבות אלו ליתא בספר המאמרים קונטרסים שם.

96) בספר המאמרים שם: ומוגבלים.

97) שם: במהותו.

98) שם: ממהותם.

99) שם: בדוגמת.

100) שם: דהדבר ההוא הוא.

101) שם: במושכלות. ובהערה שם: כנראה ט"ס המעתיק וצ"ל: במציאות.

95) מכמו . . יותר - תיבות אלו ליתא בספר המאמרים קונטרסים שם.

96) בספר המאמרים שם: ומוגבלים.

97) שם: במהותו.

98) שם: ממהותם.

99) שם: בדוגמת.

100) שם: דהדבר ההוא הוא.

101) שם: במושכלות. ובהערה שם: כנראה ט"ס המעתיק וצ"ל: במציאות.