בס"ד. ש"ת צב"ר, אָטואָצק.

לא

אמר161 רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו שנא'162 נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עון למי שעובר על פשע, רב הונא ברי' דר"י חלש, על רב פפא לשיולי בי', חזיי' דחליש לי' עלמא (שהי' ר"ל מסוכן ומיואש מן החיים) אמר להו צביתו לי' זוודתא (הכינו לו צדה לדרך, מה היא צידת המתים תכריכין, רש"י), לסוף איתפח (נתרפא, רש"י), הוה מיכסף ר"פ למחזיי', אמר לי' (לרב


161) בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ב"עניני מאמרי רצ"ב", נרשם: "אמר רבא כל המעביר על מדותיו, ובו ה' פרקים. יח ענינים". - נעתקו לקמן במקומם.

162) מיכה ז, יח.

161) בגוכתי"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ב"עניני מאמרי רצ"ב", נרשם: "אמר רבא כל המעביר על מדותיו, ובו ה' פרקים. יח ענינים". - נעתקו לקמן במקומם.

162) מיכה ז, יח.