בס"ד. ש"ת צב"ר, אָטואָצק.

לב

הונא) מאי חזית (בעת החולי ר"ל) אמר להו אין הכי הוה (שנקנסה עליו מיתה ר"ל, אלא) דאמר להו הקב"ה, הואיל ולא מוקים במילי' (אינו מעמיד על מדותיו, רש"י) לא תקומו בהדי' (לא תדקדקו אחריו, רש"י) שנא' נושא עון ועובר על פשע, למי נושא עון לעובר על פשע, לשארית נחלתו|162, אמר רבי אחא בר חנינא אלי' וקוץ בה, לשארית נחלתו ולא לכל נחלתו, למי שמשים עצמו כשיריים (ר"ה די"ז ע"א). והנה המעביר על מדותיו הוא ע"י עבודת הלב, דמקום משכן המדות הם בלב, ולהיות מעביר על מדותיו הוא ע"י עבודת הלב, ולכאו' הרי עבודת המוח היא למעלה במעלה ומדריגה מעבודת הלב, ואומרו כל המעביר על מדותיו משמע דמדייק עבודת הטבת ותיקון המדות דוקא. דהנה בעבודת המוח הוא ג"כ שפועל במדות שבלב, אלא שזה בא בדרך ממילא, מגילוי אור המוחין בלב, ועבודת הלב הוא הכוונה דכל עבודתו הוא בתיקון וזיכוך המדות דוקא, ועי"ז הוא שמעבירין לו על כל פשעיו, ולא זו בלבד אלא שזוכה לחיים, ורק בתנאי למי שמשים עצמו כשיריים, דמשמע דמה שמשים עצמו כשיריים הוא המשך העבודה, והיינו שאינו שיריים ממש אלא שמשים עצמו כשיריים, והגם שרק משים עצמו כשיריים, הוא המשך העבודה האמיתית דמעביר על מדותיו שהוא עבודת הלב.

התחלה. יקשה הלא עבודת המוח גבוה מעבודת הלב ולמה המעביר על מדותיו מעבירין וכו' וזוכה לחיים.

ולהבין זה ילהק"ת מה שנת"ל דבכל הנבראים יש בהם ב' ענינים, הא' גוף הנבראי' שהוא חומר, והב' אור שפע האלקי השופע בו שהוא צורת הנבראי', ודבר זה הוא בשוה הן בהנבראי' התחתונים והן בהנבראי' העליונים, וחומר הנבראי' נקרא בשם חשך לגבי אור נפשם ונשמתם, אמנם בהתלבשות האור בהנברא נעשה כערכו ומהותו של הנברא, ויבאר בהנפש וכחותיו באופן שהם טרם התלבשותם שהם מופשטי' מהחוש דגשם לגמרי, ובהתלבשותם נעשי' כערך כחות הטבעים, ויבאר דשכל הוא מציאות, וכל מציאות מוכרח ההגבלה עליון ותחתון, ובכללותו נחלק לג' סוגי', שכל אלקי אנושי וטבעי, דכל אחד מתרחב במרחב רב, אמנם זהו ההצטיירות דפרטי חלקיו במציאותו העצמי ועם זה אינו יוצא מהגבלתו והגדרתו, אבל כולם מוגדרים בהגדרה כללית שזה מורה בהיחס שביניהם, וביחס זה אין הפרש אם הוא יחס חיובי או שלילי, דהיחס הזה לבד שמתאר מציאותן של חלקיו העצמיים במעלה ומטה שבו בעצמו ובכללות תוארו וענינו המוגבל, הוא גם מגביל חלקי המציאות של מי שהוא מתייחס אליו, ובזה יבאר כי מה שהשכל הטבעי משיג השגה אלקית הוא רק המדרי' היותר אחרונה והמטה שבשכל אלקי, ויבאר כי הכוונה העליונה בירידת הנשמה הוא זה שהנה"א יתלבש בהנה"ט, דע"י התלבשות בא לידי השגות והתפעלות מורגשות, כי במדות יש אהוי"ר מכוסי' ומגולים, וההפרש שביניהם, אמנם הכוונה העליונה בשביל העבודה בבירור וזיכוך הוא ע"י אהוי"ר המגולים שהם בהתגלות הלב, שבזה ב' ענינים, הא' דגם הנה"ט יכול לקבלו ואפשר לו לבוא באהבה לד', והב' שנוגע בעבודה בפועל בכל היום שיהיו עשיותיו