לג

לש"ש כמ"ש רבינו בסש"ב כי דו"ר שבהתגלות לבו הם המתלבשים במעה"מ להחיותם לפרחא לעילא, הרי דכחות הרוחניים בהתלבשותם בכחות הטבעים מתגשמים כערך הכחות הטבעיים להיות בבחי' חיי בשר.

טו) והנה כשם שהוא באור וחיות הנפש שמתלבש באברי הגוף הנה הגם שהוא רוחני ה"ה מתגשם להיות בערך הכחות הטבעים, הנה כמו"כ הוא בבחי' אור וחיות אלקי שבנבראים, דהגם שזהו בחי' הצורה והאור שבנבראים, מ"מ הנה להיות שבא בהתלבשות ממש בהם ה"ז בא בבחי' הגשמה לפ"ע הנבראים. דכן הוא גם בנבראים העליונים, וכמו אופנים וחיות שהם ג"כ כלולי' מחומר וצורה, הנה החיות המתלבש בתוכם להחיותם מאין ליש הרי נת"ל שהוא באין ערוך לגבי כמו שהוא טרם שמתלבש בתוכם אשר מזה הוא התפעלות המלאכים והרצוא שלהם בהתפעלות ורעש גדול, וכנ"ל דכל התפעלות היא באה בסיבת איזה התעוררות המביאה וגורמת ההתפעלות, דלכן הנה לפי אופן הסיבה כן יהי' גודל ההתפעלות, וכן הוא בהתפעלות המלאכים והרצוא שלהם, דלבד זאת שמשיגים איך שהתהוותם הוא מאין ליש, שזהו רק ע"י הארה לבד, והיינו שזהו בחי' מל' דאצי' שנקרא זיו והארה, וכמא'163 מלך שמו נקרא עליהם שהוא בחי' שם לבד, וכמו למטה הרי הנהגת המלוכה הוא בפקודת המלך וציוויו שהוא בעצמו סגור בהיכלו ורק שמו מתפשט בהמדינה, כמו"כ הדוגמא מזה למעלה שספי' המל' הוא בחי' שם בלבד, אבל מהו"ע ית' הוא קדוש ומובדל לגמרי, הנה מזה ה"ה מתפעלים במאד, הנה לבד זאת, הנה כאו"א מהם רואה ומשיג* את החיות שלו המהווה ומחי' אותו מאין ליש, ואיך דבחי' חיות זה כלול ונמצא במקורו בבחי' מל' דאצי', ואופן התכללותו של החיות במקורו הוא ע"ד כמו שנמצא האור והזיו של השמש במאור השמש, אשר שם הוא באופן נעלה הרבה יותר, והיינו שהוא בבחי' ביטול בתכלית שם, כמ"ש בסש"ב164, אשר כמו"כ הנה חיות כל הנבראים נמצא וכלול בבחי' מל' דאצי', וכדאי' בע"ח* שיש כל מיני דצ"ח באצי', והיינו כמו שהמל' נקראת בכמה שמות כמו בשם סלע אבן ובשם שושנה וכו' שזהו חיות הנבראי' הנמצא וכלול בבחי' מל' דאצי', והיינו שאותו הזיו והחיות הנמשך ממנו ית' להחיות האבן דבי"ע הנה הוא מלובש בג' אותיו' אב"ן*, וזהו בחי' אבן דאצי', דהיינו החיות של האבן, וכן עד"ז בשארי השמות שהמל' נק' בהם, וזהו שהאור והכח והחיות* של כל נברא ונברא נמצא וכלול במקורו והוא שם


163) ע"פ פיוט אדון עולם.

164) פל"ג. וראה שעהיוה"א פ"ג.

*) רואה ומשיג: להעיר מרמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ה"ח ופ"ג ה"ט.

*) וכדאיתא בע"ח: בסופו [שער נ (שער קיצור אבי"ע) ספ"י].

*) בג' אותיות אב"ן: ראה שער היחוד והאמונה ספ"ז [פד, ב]. תו"א פ' משפטים ביאור לד"ה ותחת רגליו [עח, סע"ב].

*) שהאור והכח והחיות: עמ"ש בדרוש אוא"ס בכחך הגדול [אוה"ת ענינים ע' קלה] איך שכל נברא יש בו ג' מיני חיות והן בחי' אור וחיות וכח והיינו מבחי' האו"מ והאו"פ והכלים (ד"ה וראיתי אני, חה"ש תרע"ד [המשך תער"ב ח"א ע' תפט]).

163) ע"פ פיוט אדון עולם.

164) פל"ג. וראה שעהיוה"א פ"ג.


*) רואה ומשיג: להעיר מרמב"ם הל' יסוה"ת פ"ב ה"ח ופ"ג ה"ט.

*) וכדאיתא בע"ח: בסופו [שער נ (שער קיצור אבי"ע) ספ"י].

*) בג' אותיות אב"ן: ראה שער היחוד והאמונה ספ"ז [פד, ב]. תו"א פ' משפטים ביאור לד"ה ותחת רגליו [עח, סע"ב].

*) שהאור והכח והחיות: עמ"ש בדרוש אוא"ס בכחך הגדול [אוה"ת ענינים ע' קלה] איך שכל נברא יש בו ג' מיני חיות והן בחי' אור וחיות וכח והיינו מבחי' האו"מ והאו"פ והכלים (ד"ה וראיתי אני, חה"ש תרע"ד [המשך תער"ב ח"א ע' תפט]).