לו

שאין שם אותיות, דהרי מחשבה הנה כל ענינה הוא אותיות אלא שמפני עוצם הבהקת האור הרי האותיות בלתי ניכרים ובלתי נרגשים כלל, ומהמח' שבמח' בא בדיבור שבמח' שהוא התגלות האותיות, ועם היות דאותיות אלו הרי אינם כמו האותיות דמח' שבמח', אבל מ"מ הרי גם אותיות אלו דדיבור שבמח' ה"ה נשמעים אל השכל, והיינו שאין זה ליקוטי אותיות מבחוץ אלא שהם נלקטים ע"י השכל עצמו. ויובן זה מענין הציור, דהכותב איזה ציור, הרי כתיבת הציור הגם שבא בציורי קוים בדוגמת אותיו' הכתב, ומ"מ הרי אין זה בדומה כלל, דבאותיות הכתב הגם שהם כלים אל השכל, אבל הם עצמם אינם באים מן השכל עצמו, והם אינם אלא מה שהם מכילים בעצמם אור שכל זה, והיינו שהם כלים אל השכל, משא"כ בכתיבת הציור הרי השרטוטים באים מן המושכל והנושא שבהציור, דזהו ההפרש בין פועל לאומן, דשניהם יודעים את נושא הציור, רק שהפועל הוא מה שעושה שרטוטים וקוים כאלו שהם מכילי' בעצמם הנושא והמושכל של הציור ההוא, משא"כ האומן הנה הגם דגם הוא עושה שרטוטים וקוים, אבל השרטוטי' והקוים באים כמו בדרך ממילא מהמושכל בנושא הציור ההוא, דלהיותו מסור נתון ודבוק בהשכלת נושא הציור, דבכל ציור הרי יש בו נושא הציור, היינו כל חיותו ומחזה תנועותיו של הציור ההוא, דיא לעבעדיקייט און דיא אינערליכע תנועות פון דעם ציור, והמצייר האומן כשהוא כותב את הציור ה"ה כולו מסור נתון ודבוק בהחיות פנימי שבהשכלת נושא הציור ההוא, ומתוך דביקותו הנה השרטוטים בהקוים בכללם ואופניהם בפרטיות בא כמו בדרך ממילא, דזהו ענין האימון מה שהוא אומן יד, שהאימון שבידיו מוציא, טראָגט אַרוייס, מן הכח אל הפועל, כמו בדרך ממילא אותו החיות פנימי והשכלת הנושא שבהציור ההוא, כפי שהוא בעומק פנימיות הרגשתו כפי כשרון כחו בציור171, א"כ הרי אין זה מה שהמצייר עושה שרטוטים וכותב קוי הציור, אלא שזהו מה שהציור עצמו מצטייר ע"ג הנייר בכל חיותו ובכל חזיונו, כאילו הוא נצב חי ממש, והוא בא ע"י אימון ידיו של האומן וחכם גדול בחכמת הציור, דזהו מעלתו לגבי הפועל, דהפועל הגם דגם הוא כותב ציור, וגם בהציור שהוא מצייר יש בו כללות הנושא של השכלת הציור ההוא, אבל זהו רק בדוגמת אותיו' הכתב שמכילים בעצמם האור שכל שמתלבש בהאותיות ההם, דבאותיות השכל דהגם172 דכל השכל ההוא בכל עומקו נמצא בהאותיות אבל הוא בההעלם173, דזה מה שאותיות מחכימות174 הוא דוקא לאחר הבנת הענין מדקדק בהאותיות והן מחכימות אותו, אבל גוף ועצם האותיות הרי אין בהם החיות של המושכל ההוא, וכן הוא גם בשרטוטים וקוי הציור של הפועל שהם מורים על נושא הציור בלבד, משא"כ בהשרטוטים וקוי הציור דאומן יד וחכם בחכמת הציור, שהשרטוטים וקוי הציור באים כמו בדרך ממילא מהציור עצמו, דאז הנה נראה ונגלה בהם החיות פנימי


171) בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 שבציור.

172) שם: הגם.

173) שם: בהעלם.

174) של"ה קצא, ב. מגדל עוז לרמב"ם הל' אישות פ"ד ה"ט. הל' גירושין פי"א הט"ו. ובכ"מ.

171) בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 שבציור.

172) שם: הגם.

173) שם: בהעלם.

174) של"ה קצא, ב. מגדל עוז לרמב"ם הל' אישות פ"ד ה"ט. הל' גירושין פי"א הט"ו. ובכ"מ.