מ

ה"א אש אוכלה הוא שנמשל לאש, אבל להיותו אור המתלבש להחיות נק' אש שחורה, וכידוע שיש שני מיני אור שהם ב' סוגי אש, והם אש שחורה ואש לבנה, דאור כמו שהוא למעלה מגדר אור המאיר לנבראי' נק' אש לבנה, והאור המאיר אל הנבראים הגם שהוא בחי' אור ואש נק' אש שחורה. וכמו בפתילה* הנה האור הסמוך להפתילה נק' נהורא אוכמא184, וטעם הדבר להיותו סמוך אל הפתילה, והגם שהוא שורף ומכלה את הפתילה, אבל להיותו סמוך אל הפתילה, והפתילה היא חושך, הנה הגם שהוא שורפו ומכלה אותו נק' גם האש נהורא אוכמא, ועליו שורה נהורא חיוורא|184 הוא אור הבהיר. וכמו"כ הוא בהאור וחיות האלקי שבנבראי' הנה מאחר שבא להתלבש בהם ה"ה ג"כ נק' בשם חושך, כדוגמת האור הסמוך אל הפתילה שנק' נהורא אוכמא. ויובן זה בקירוב יותר איך שהוא בעבודה בנפש האדם, דהנה כתי'185 והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, דקאי* על העבודה שבלב זו תפלה|13, שהיא סולם ההתקשרות דבה ועל ידה הנה הנשמה היורדת למטה להתלבש בגוף להחיותו מתקשרת באוא"ס ב"ה, וכנ"ל דע"י ירידתה למטה ה"ה נעשית כערך חושי שכל הטבעי, וע"י התפלה הנה גם בהיותה בהתלבשותה הרי מתגלים בה הכחות העצמיים שלה בגילוי, ובה וע"י היינו ע"י התפלה מקשרים את כל עניני עולם התחתון באלקות, וכנ"ל186 בענין היחודים שנעשים ע"י העבודה דתפלה, וכדאי' באוה"ח187 דכל מגמתינו הוא לכלול נפשותינו בהיחוד הזה, דעי"ז גם התחתונים נקשרים בהרוחניות, וזהו דתפלה הו"ע ההתחברות וההתקשרות, דכל המיני התקשרות הן התקשרות הנשמה והן ההתקשרות של עניני העולם הנה הכל כאשר לכל הרי התקשרותם הוא ע"י הסולם דתפלה, ואופן עמידת הסולם הזה הוא שמוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, דארצה ושמימה הם ב' קצוות הפכים, עומק תחת ועומק רום, דארצה הוא עומק תחת ר"ל בתכלית השפלות, ושמימה הוא עומק רום בתכלית המעלה והעילוי, וסולם זה דתפלה עמידתו באופן כזה דגם ר"ל מי שהוא ארצה בתכלית הגריעות והשפלות, ומקושר או גם ח"ו משועבד לענינים לא טובים או גם רעים ביותר, שהוא עצמו יודע שהוא רע, ומ"מ אינו יכול ר"ל לצאת מזה, וכמו בחטא הידוע דלבד זאת שמאבד ר"ל נפשו ומשחית כחותיו188, ה"ה נעשה


184) ראה זהר ח"א נא, א.

185) ויצא כח, יב.

186) פרק י (לעיל ע' כב).

187)   באור החמה. הובא לעיל שם.

188) ראה רמב"ם הל' דעות פ"ד הי"ט.

*) וכמו בפתילה: נתבאר בארוכה בתו"א פ' מקץ ד"ה ת"ר מצות נ"ח [לג, סע"ב ואילך] וד"ה כי אתה נרי [מ, ב ואילך] במקומות המתאימים בדרושי חנוכה שבסידור ובשערי אורה. ובכ"מ.

*) סולם .. דקאי: זח"א רס"ו, ב. ח"ג שו, ב. ת"ז תי' מה. ועייג"כ ד"ה ויחלום תש"ח (קונטרס נב [ספר המאמרים תש"ח ע' 80 ואילך]). שיחת י"ב תמוז תש"ז (ליקוט כז [לקוטי דיבורים ח"ג תצז, ב ואילך. ספר השיחות תש"ז ע' 143 ואילך]). ובמקומות המסומנים שם.

184) ראה זהר ח"א נא, א.

185) ויצא כח, יב.

186) פרק י (לעיל ע' כב).

187)   באור החמה. הובא לעיל שם.

188) ראה רמב"ם הל' דעות פ"ד הי"ט.


*) וכמו בפתילה: נתבאר בארוכה בתו"א פ' מקץ ד"ה ת"ר מצות נ"ח [לג, סע"ב ואילך] וד"ה כי אתה נרי [מ, ב ואילך] במקומות המתאימים בדרושי חנוכה שבסידור ובשערי אורה. ובכ"מ.

*) סולם .. דקאי: זח"א רס"ו, ב. ח"ג שו, ב. ת"ז תי' מה. ועייג"כ ד"ה ויחלום תש"ח (קונטרס נב [ספר המאמרים תש"ח ע' 80 ואילך]). שיחת י"ב תמוז תש"ז (ליקוט כז [לקוטי דיבורים ח"ג תצז, ב ואילך. ספר השיחות תש"ז ע' 143 ואילך]). ובמקומות המסומנים שם.