מב

הללו את הוי' מן השמים הללוהו במרומים, דמן צבא השמים וסיבובם שהו"ע השירה שלהם, דאז הוא חיותם* ואז הם פועלים פעולתם בסיבובם, וכמ"ש (יהושע י' י"ב) שמש בגבעון דום, דום מלאמר שירה194, וע"י השירה הוא הביטול שלהם, ואז הם פועלים פעולתם בההשפעה כפי גזירת ההשגחה העליונה195, הנה מזה אנו יודעים בחי' אוא"ס הסוכ"ע, והללו את ד' מן הארץ הוא האור דממכ"ע בכל נברא לפי מהותו וענינו.

קיצור. יבאר דאור האלקי המתלבש בנבראי' נק' אור הנבראי' ונק' חשך ולהיותו אור נקרא אש, והאור שלמעלה מהתלבשות נק' אש לבנה, ואור המתלבש אש שחורה, תפלה סולם, דגם מי שהוא מקושר ארצה בדברים שפלים יכול לצאת, והעלי' בסדר והדרגה, ההתבוננות דפסוד"ז, מצבא השמים יודעים אוא"ס הבל"ג196.

ענינים. יג. חיות הנבראים אש שחורה. יד תפלה סולם. טו התחלת ההתבוננו' מגשמיות. טז. מצבא השמים יודעים אוא"ס הבל"ג.

יט) אמנם הנה סדר ההתבוננות בהעבודה דתפלה, הנה תחלה צריכים להתבונן בדברים תחתונים כדומם וצומח הגשמיים, דבכל נברא ויצור פרטי הרי יש בו כח אלקי המהווה ומגדל אותו תמיד מאין ליש, וכמא'197 אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל, שעי"ז הוא הצמיחה של העשב מקטנות לגדלות, ובלעדי זאת הרי לא הי' בו בהעשב שום צמיחה וגידול כלל, וכן הוא בכל הנבראים הגשמיים שהשפעת החיות שלהם הוא ע"י המזלות העליונים, וכמ"ש198 אני אענה את השמים והם יענו את הארץ, שהמזלות משפיעים199 בכח האלקי שבהם בכל צבא הארץ בדצח"מ ובהד' יסודות ארמ"ע, ולכן הרי הגשמי הנה באמת הוא טפל ובטל אל הרוחני, וכמו הגוף שטפל ובטל אל הנפש לפי שהנפש


194) פרש"י עה"פ.

195) ראה סידור עם דא"ח שער המילה קמב, א ואילך. ועם הוספות כו' מאדמו"ר הצ"צ: סהמ"צ שלו מצות מילה (ה, א ואילך). אוה"ת: במדבר (שבועות) ע' קט ואילך; נ"ך ח"ב ע' תשלח ואילך; סידור ס"ע שיב ואילך.

196) הקיצור דשנת ה'שי"ת: אור המתלבש או השייך אל הנבראים נק' אש שחורה. יודיע דתפלה הוא סולם המקשר, ובא על ידי התבוננות. יבאר דמההתבוננות בצבא השמים יודעים סוכ"ע.

197) ראה ב"ר פ"י, ו. זהר ח"א רנא, א (בהשמטות). ח"ב קעא, ב. מו"נ ח"ב פ"י. תניא אגה"ת פ"ו (צו, א). אגה"ק סוס"כ (קלב, א). מאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל ע' קלה ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג ע' תתעו ואילך. ספר המאמרים תרפ"ט ע' 153.

198) הושע ב, כג (ושם: אענה נאם ה' אענה את השמים והם יענו את הארץ).

199) "יענו" לשון השפעה - ראה סידור עם דא"ח שג, א. תורת חיים בראשית כא, ג. שער האמונה לד, ב. שערי תשובה ח"א כ, א. ועוד.

*) הוא חיותם: ראה בכ"ז תורת חיים [בראשית] רד"ה ותלד עדה [לג, ד ואילך]. שער האמונה פל"ז [סב, א].

194) פרש"י עה"פ.

195) ראה סידור עם דא"ח שער המילה קמב, א ואילך. ועם הוספות כו' מאדמו"ר הצ"צ: סהמ"צ שלו מצות מילה (ה, א ואילך). אוה"ת: במדבר (שבועות) ע' קט ואילך; נ"ך ח"ב ע' תשלח ואילך; סידור ס"ע שיב ואילך.

196) הקיצור דשנת ה'שי"ת: אור המתלבש או השייך אל הנבראים נק' אש שחורה. יודיע דתפלה הוא סולם המקשר, ובא על ידי התבוננות. יבאר דמההתבוננות בצבא השמים יודעים סוכ"ע.

197) ראה ב"ר פ"י, ו. זהר ח"א רנא, א (בהשמטות). ח"ב קעא, ב. מו"נ ח"ב פ"י. תניא אגה"ת פ"ו (צו, א). אגה"ק סוס"כ (קלב, א). מאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל ע' קלה ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי דברים ח"ג ע' תתעו ואילך. ספר המאמרים תרפ"ט ע' 153.

198) הושע ב, כג (ושם: אענה נאם ה' אענה את השמים והם יענו את הארץ).

199) "יענו" לשון השפעה - ראה סידור עם דא"ח שג, א. תורת חיים בראשית כא, ג. שער האמונה לד, ב. שערי תשובה ח"א כ, א. ועוד.


*) הוא חיותם: ראה בכ"ז תורת חיים [בראשית] רד"ה ותלד עדה [לג, ד ואילך]. שער האמונה פל"ז [סב, א].