מד

הביטול האמיתי כמו שהוא לאמיתתו, אבל באמת הרי כל נברא גשמי בטל הוא אל הכח האלקי השופע בו, ועד"ז הוא ביטול המזלות הרוחנים לגבי העליונים מהם, וכמ"ש205 וגבוה מעל גבוה שומר וכו', שהמזלות מקבלי' שפעם משמרי האופנים, והאופנים מקבלים שפע חיותם מהחיות, וכנ"ל206 דרוח החי' באופני', דבאופנים וחיות הרי ביטול האופנים אל החיות כמו207 ביטול כל עלול אל העילה שלו, וגבוה מעל גבוה עד מקור הראשון שמהוה עולם היותר עליון דבי"ע שהמהווה הוא דבר ד' ורוח פיו ית' דבחי' מל' דאצי' שהיא עיקרא ושרשא דכולהו עלמין, דהארת בחי' המל' ה"ה מתפשט208 בכל העולמות עד גם בעולם התחתון שהשפעת החיות הוא מהמזלות, הרי עיקר החיות ויסודו הוא בחי' הארת המל' שמתלבש בהם ונשפע על ידן. וזהו דכתיב|121 אתה עשית את השמים וגו', שהוא עולם הבריאה, הארץ וכל אשר עלי' עולם העשי', הימים וכל אשר בהם עולם היצי', ואח"כ אומר ואתה מחי' את כולם וגו' דהן אותיות הדיבור עליון209 דבחי' מלכות דאצי', שזהו ואתה האותיות מא' ועד תי"ו210, והוא"ו הוא האור פנימי היינו רצון העליון בציור הנבראי' כמו שהוא בח"ע, ובא ונמשך לבחי' אתה, שהוא בחי' דיבור העליון להיות מחי' את כולם, דאור וחיות זה נמשך בכל העולמות, וכולם בטלים באמת אל הדבר ד' המחי' אותם, רק שבזה יש הפרש בין נבראי' העליונים הרוחנים להנבראים התחתונים הגשמיי', דבנבראים העליונים נראה ונגלה הביטול שלהם, ובנבראים התחתונים אין זה נראה ונגלה, אבל באמת הנה גם הם בטלים בתכלית אל החיות האלקי, דבאמת הנה לבד זאת דכל הנבראים בטלים בעצם מציאותם, שהרי כל מציאותם של הנבראים הוא רק מהכח האלקי המהווה אותם וממילא הרי אינן מציאו' לעצמן כלל, לבד זאת הרי גם כמו שהם במציאות הנראה211 ה"ה בטלים בתכלית אל החיות האלקי המתלבש בתוכן ומחי' אותם.

קיצור. יבאר דסדר ההתבוננות צ"ל תחלה בדברים התחתונים, הגוף נגרר אחר הנפש, המשכת הלב בלי טעם, ואם אינו בטל הוא חולי, הנבראים העליונים והתחתונים קבלת חיותם ושפעם הוא ע"י ביטול וההפרש העליונים מרגישים ונראה הביטול, והתחתונים הגשמיות מכסה הביטול.

ענינים. יז התחלת ההתבוננות מדצ"ח. יח. נבראים, א) עליונים ביטולם נראה, ב) תחתוני' ביטולם בהעלם.


205) קהלת ה, ז (בשינוי לשון).

206) סעיף יא (לעיל ע' כד).

207) כ"ה בכתי"ק, בהעתקה ובספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה 1. ואוצ"ל: הוא כמו.

208) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. שם: מתפשטת.

209) כ"ה בכתי"ק, בהעתקה, בספר המאמרים ה'שי"ת שם. ובספר המאמרים עת"ר שבהערה :1 דיבור העליון.

210) ראה זהר ח"א טו, ב. ח"ב רסא, א. תניא שעהיוה"א פ"ב.

211) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 הנברא.

205) קהלת ה, ז (בשינוי לשון).

206) סעיף יא (לעיל ע' כד).

207) כ"ה בכתי"ק, בהעתקה ובספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה 1. ואוצ"ל: הוא כמו.

208) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. שם: מתפשטת.

209) כ"ה בכתי"ק, בהעתקה, בספר המאמרים ה'שי"ת שם. ובספר המאמרים עת"ר שבהערה :1 דיבור העליון.

210) ראה זהר ח"א טו, ב. ח"ב רסא, א. תניא שעהיוה"א פ"ב.

211) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 הנברא.