שפ

עומד תמיד בשמים להוותו מאין ליש ולחיותו49, וכן הוא בכל נברא ונברא, ומבין את דבר ההשכלה בבריאת היש מאין, דאין לך דבר העושה את העצמו50, ומשיג ענין זה על בוריו בדוגמאות והוכחות דמבשרי אחזה אלוקה51 דכשם שהנשמה מחי' את הגוף כך הקב"ה מחי' את העולם52, ויודע ומשיג בפרטות אופן הענין דבריאה יש מאין, דכל עיקר מציאותו ומהותו של היש הוא הכח האלקי המהוה ומחי' אותו וכמ"ש53 ואתה מחי' את כולם, ומבין ומשכיל בהפלאת ענין הבריאה דמה רבו מעשיך הוי'54 ומה גדלו מעשיך55 בריבוי הנבראי' ובגדולי הנבראי'56, וגם יודע דרכי ואופני ההתבוננות, דהתבוננות אינו זה מה שהוא רק חושב ומהרהר בההשכלה ההיא, דזהו נכנס בכלל ידיעה והשגה, וענין ההתבוננות הוא הנחת וקליטת הענין, דער אָפּלייג און דער פאַרנעם פון דער השכלה, שהנחה זו וקליטה זאת פועלת בו התפעלות והתעוררות, אַז ער וערט גערירט און בעלעבט פון דעם דבר מושכל, שזהו למעלה מהבנת והשגת הענין, דבהבנה והשגה ההתפעלות וההתעוררות הוא בגוף ועצם המושכל ההוא ובמה שמביא לו עוד הבנה והשגה והיינו שהבנת השכלה זו על בורי' מאירה לו בעוד ענין, משא"כ ההתפעלות וההתעוררות דהנחה וקליטה שהו"ע ההתבוננות שמוביאו57 למעלה גבוה מן ההשכלה. ודוגמא לדבר הנה בהגרעין של תבואה הרי יש בו חלק המזון, והוא כשנטחן ונעשה קמח שהוא מזון, ויש בו חלק הנצמח ממנו, והוא כאשר זורעים אותו במקום המוכשר לזריעה הנה אז הוא מצמיח בתוס' מרובה מה שאין בדוגמתו כלל בחלק המזון שבו, דבחלק המזון שבו הרי הקמח היוצא ממנו הוא לפי ערך גופו וממשו, משא"כ בחלק הצמיחה שבו שאינו לפ"ע גופו כלל, ובדוגמא כזו הוא בהפרש ההשכלה וההתבוננות, דהשכלה הוא רק חלק המזון שהו"ע ההשגה בידיעה טובה ובהבנת הענין על בוריו ומביאו לידי הבנת עוד ענין, וענין ההתבוננות הוא כדוגמת חלק הצמיחה שבגרעין שמביאו למעלה עליונה יותר מכללות ענין השכל, דזהו יתרון ההתבוננות על ההשכלה.

והנה אף מי שכבר למד איזה ענין בהשגה אלקית ומבינה בכי טוב וגם יודע דרכי ואופני ההתבוננות להתבונן בטוב שיונח ויוקלט אצלו הענין ויתפעל ויתעורר בזה בהתעוררות גדולה, הנה מ"מ לא זו היא הדרך אשר ישכון בה אור


49) ראה תניא שעהיוה"א פ"א.

50) (כ"ה בכתי"ק. ואוצ"ל: עצמו). - ראה האמונות ודעות להרס"ג מאמר ב פ"א. חובת הלבבות שער א רפ"ה. שם פ"ו. וראה ספר החקירה להצ"צ ז, ב. קה, א.

51) איוב יט, כו.

52) ראה ויק"ר פ"ד, ח. מדרש תהלים קג, א.

53) נחמי' ט, ו.

54) תהלים קד, כד.

55) שם צב, ו.

56) ראה תו"א וארא נו, ב.

57) כ"ה בכתי"ק.

49) ראה תניא שעהיוה"א פ"א.

50) (כ"ה בכתי"ק. ואוצ"ל: עצמו). - ראה האמונות ודעות להרס"ג מאמר ב פ"א. חובת הלבבות שער א רפ"ה. שם פ"ו. וראה ספר החקירה להצ"צ ז, ב. קה, א.

51) איוב יט, כו.

52) ראה ויק"ר פ"ד, ח. מדרש תהלים קג, א.

53) נחמי' ט, ו.

54) תהלים קד, כד.

55) שם צב, ו.

56) ראה תו"א וארא נו, ב.

57) כ"ה בכתי"ק.