שפא

הוי'58 בתחלת העבודה שיהי' בזה בבחי' קירוב באמת ושיהי' בבחי' קיום בנפשו, כי בההתעוררות שנתעורר מלמעלה לצאת מן החשך עם היות שבזה ה"ה יוצא מן האפלה לאור גדול וכמו היציאה ממקום למקום שזהו שינוי רשות ולכן נק' זה בשם משיכה, שהוא א' מדרכי הקני' שהקונה מושך את החפץ הנקנה מרשות המוכר לרשותו59, וענינו ברוחניות הוא60 מ"ש61 משכני אחריך נרוצה שהו"ע המשיכה מלמעלה ע"י רוח טהר' שעובר על האדם וממשיכו ממקומו באשר הוא להעמידו במקום אורה, וכמו שאנו אומרים בנוסח הברכה על יצי"מ62 הוציאנו מעבדות לחרות ומאפלה לאור גדול, א"כ הרי ההתעוררות של מעלה מעמידו במקום האור, מ"מ אין זה יציאה לגמרי מן החשך ובהעלם עודנו מקושר במה שהוא, וזה לא יניחו להתקרב באמת לאלקות בההתבוננות שלו, ומוכרח הוא לעבודה פנימית טרם עבודת ההתבוננות, וגם מי אשר נשמתו גבוה היא, ואור ההתבוננות מאיר בנפשו מאחר שיצא מן החשך והיינו דזה גופא מה שנרגש בו ההתעוררות של המשיכה שלמעלה ברוח טהרה הנה זה גופא הוא הוראה על מעלת מדריגת ההזדככות שיש בו, דהנה הנשמה בעצם היא כלי לקבל אור אלקי, וכמו דבר המלוטש שהוא כלי לקבלת אור, כמו"כ הנשמה היא כדבר המלוטש שמקבלת בה אור ה', ורק כאשר רשע מכתיר את הצדיק63 שהנה"ב סובבו ומלבישו מכל צד ה"ז מסתיר על אור הנשמה ומפסיק בינה ובין האור האלקי, ובזה גופא הרי יש כמה חלוקים דנשמה שהיא נמוכה והיא בבחי' גסות הרוח המבואר בלקו"ת ד"ה להבין ענין הפסוק מי אל כמוך64, שהרוחניות היא בבחי' גסות ועביות, הנה ע"י כיסוי דנה"ב נעשה בה גם חלודה, דחלודה זו צריכה זיכוך והעברה גם לאחר ההעברה כללית דהסתר הנה"ב, והיינו דלאחר העברת הכיסוי וההעלם של הנה"ב שמעלים על אור הנשמה בכלל צריכים עבודה פרטית להעביר החלודה שגרם הכיסוי, וכן הוא ע"י חטא ועון ר"ל שנעשה פגם בהנשמה עצמה היינו בהליטוש שלה שצריכה תיקון, אבל כאשר לא יש חטא ועון והנשמה היא גבוה ודקה בעצם, לא נעשה בה חלודה מהסתר הנה"ב, ובהסיר הכיסוי וההעלם דנה"ב ה"ה בלטישותה ומקבלת האור, היינו ההתעוררות שלמעלה במשיכה הנ"ל ומ"מ הרי אין זה יציאה לגמרי, וא"א שלא יהי' לו זאת למניעה לקירוב אמיתי, והגם כי מתקרב הוא בעבודה גדולה מ"מ הי' ביכולתו להתקרב יותר ובאופן נעלה הרבה יותר והיינו דעם היות שהמשיכה בההתעוררות מלמעלה הוי משיכה גמורה בקנין


58) ע"פ איוב לח, יט.

59) ראה שו"ע חו"מ סקצ"ז-קצח.

60) ראה ד"ה חמשה קנינים במאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל ע' קכ ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי שבועות (במדבר ח"ב) ע' תתסב ואילך. אוה"ת שבועות (במדבר ח"א) ע' קעד ואילך. ע' קעז ואילך. ע' קפא ואילך. לקו"ת עקב טז, סע"ג ואילך. סידור עם דא"ח קיא, ב ואילך. סהמ"צ להצ"צ לו, ב ואילך.

61) שיר השירים א, ד.

62) הגדה של פסח פיסקא לפיכך.

63) חבקוק א, ד.

64) דרושים לר"ה סב, א. וראה גם ספר המאמרים תרח"ץ ע' רפד.

58) ע"פ איוב לח, יט.

59) ראה שו"ע חו"מ סקצ"ז-קצח.

60) ראה ד"ה חמשה קנינים במאמרי אדמו"ר הזקן על מארז"ל ע' קכ ואילך. מאמרי אדמו"ר האמצעי שבועות (במדבר ח"ב) ע' תתסב ואילך. אוה"ת שבועות (במדבר ח"א) ע' קעד ואילך. ע' קעז ואילך. ע' קפא ואילך. לקו"ת עקב טז, סע"ג ואילך. סידור עם דא"ח קיא, ב ואילך. סהמ"צ להצ"צ לו, ב ואילך.

61) שיר השירים א, ד.

62) הגדה של פסח פיסקא לפיכך.

63) חבקוק א, ד.

64) דרושים לר"ה סב, א. וראה גם ספר המאמרים תרח"ץ ע' רפד.