שפה

נעלה יותר באין ערוך מכמו בהגילוים שבעבודה דמוח ולב ומוסיף אור בעבודת המוח ולב לבוא על עומק הענין ביותר וכנ"ל בענין הצמיחה שבאה אחר קליטה טובה ויאיר לו אור נעלה ביותר. וזהו דביציאת ישראל ממצרים עם היות שהיו שלמים באמונה, אבל כללי' ענין היציאה הוא באופן גילוי מלמעלה ורק מה שברח העם78, שברחו מהרע דמצרי' בדרך בריחה אבל הרע הי' בתקפו עדיין79, ולזאת לא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים היינו עבודה מאהבה80 שהיא העבודה שע"פ טו"ד, כי קרוב הוא כפי' הרמב"ן81 שקרוב הוא אל האדם82, והיינו דנקל יותר לעבוד את ד' במוח ולב מהעבודה בהנחת עצמותו בהכפי' הנ"ל, כי בנקל יותר לשקוד בתורה מכמו להתעסק בעבודה שבלב זו תפלה, כי תומ"י בצאת מן החשך עדיין מקושר בו בהעלם וא"א לו לעלות ולהיות בקירוב באמת וגם אינו חזק עדיין בנפשו לעמוד בנסיון כ"א כאשר יוצא בכח עצמו כנ"ל ומגביל א"ע בסו"מ וע"ט ובהגבלות הנ"ל, וזהו דקרי"ס וההילוך במדבר הי' הכנה למ"ת, וזהו ויאמר משה אל העם אל תיראו, דבמ"ת כתי'83 וירא העם וינעו ויעמדו מרחק דיראה זו היא יראה עילאה שבאה ע"י בחי' ראיית מהות אלקות וע"ז אומר אל תיראו כי עיקר העבודה הוא לעמוד בנסיון נגד כל מונע ומעכב ושלא להתפעל מעניני העולם והנהגת ההמון ושיהי' קיום המצות בפו"מ בקבעומ"ש וביראת שמים דוקא, וזהו ובעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו שלא יהי' חסרון וטעות דיש לך מי שעוסק ושוקד בלימוד התו' ואינו שם לבו למדותיו הטבעיים לשנותם וע"ז הוא הציוי ובעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, שיהי' יראה ופחד אלקים לנגד עיניו84 תמיד, ויהי' לימודו בתו' ע"מ לשמור ולעשות ולקיים המצו' בפו"מ ביראת שמים.

 

-------------------- * --------------------


78) בשלח יד, ה.

79) תניא ספל"א.

80) בד"ה ויהי בשלח תרס"ט שבהערה :1 עמ"ש בתו"א ד"ה ויהי בשלח ושם דעבודה בשמחה הו"ע בכל מאדך והו"ע בשמחה וטוב לבב כו' וכמ"ש מזה בהבי' דואתה הרם את מטך בס' ועתה ישראל, והיינו דפלשתים הו"ע מבוי המפולש שהשמחה היא בהתפרצות יתירה כו', וכמו"כ י"ל שנכלל בזה בד"כ עבודה מאהבה שהיא עבודה בשמחה וכמ"ש בכ"ד, ועמ"ש בתו"ח בד"ה ואלה תולדות יצחק.

81) בשלח עה"פ.

82) בד"ה ויהי בשלח תרס"ט שם: כי קרוב הוא אשר קרוב כמו שפי' הרמב"ן ז"ל, דעבודה זו היא בבחי' קרוב אל האדם.

83) יתרו כ, טו.

84) ע"פ תהלים לו, ב.

78) בשלח יד, ה.

79) תניא ספל"א.

80) בד"ה ויהי בשלח תרס"ט שבהערה :1 עמ"ש בתו"א ד"ה ויהי בשלח ושם דעבודה בשמחה הו"ע בכל מאדך והו"ע בשמחה וטוב לבב כו' וכמ"ש מזה בהבי' דואתה הרם את מטך בס' ועתה ישראל, והיינו דפלשתים הו"ע מבוי המפולש שהשמחה היא בהתפרצות יתירה כו', וכמו"כ י"ל שנכלל בזה בד"כ עבודה מאהבה שהיא עבודה בשמחה וכמ"ש בכ"ד, ועמ"ש בתו"ח בד"ה ואלה תולדות יצחק.

81) בשלח עה"פ.

82) בד"ה ויהי בשלח תרס"ט שם: כי קרוב הוא אשר קרוב כמו שפי' הרמב"ן ז"ל, דעבודה זו היא בבחי' קרוב אל האדם.

83) יתרו כ, טו.

84) ע"פ תהלים לו, ב.