שצג

הוא בחי' עצם החכ' שכל הנעלם מכל רעיון67, והוא הביטול עצמי אינו מוליד שהו"ע ההשגה בתפיסא ואברהם בתוס' ה"א בחי' בינה מוליד בהשגה בהתרחבות, וכתיב68 ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן, דלבבו נאמן זהו הביטול שלמעלה מטו"ד המושג כ"א הוא ביטול עצמי, והוא הנק' ערנסקייט שהוא תום הלב בעצם בבחי' ביטול עצמי, והיינו דגם כאשר הי' שמו אברהם בתוס' ה' דשם הוי' בבחי' השגה גדולה ורחבה באלקות הי' לבבו נאמן בבחי' ביטול עצמי, וזהו שהי' נדיב בנפשו69 דהגם70 שהי' משיג נפלא באלקות הנה הניח א"ע לגמרי בביטול כל תענוג נפשו בהשגותיו הנפלאים וצמצם א"ע לפרש לבאר ולהסביר עניני אלקות גם לערביים שזהו אך ורק מפני הביטול עצמי, והוא החיבור דב' המדרי' חכ' ובינה שהו"ע נקודה בהיכלא71, היכל הוא בחי' בינה ונקודה בחי' חכ', שצריכים להיות שניהם, דנקודה בלא היכלא אינו מספיק לפי שצ"ל השגה באלקות והיכלא בלא נקודה ג"כ אינו מספיק לפי שצ"ל הביטול דחכ' שהו"ע התוקף שבנשמה כנ"ל דביטול זה הוא שומר את ההשגה שתהי' אמת והיינו שההשגה תוליד את המדה, דאם לא יהי' הביטול דחכ' יכול ח"ו ליפול ממדריגתו, והיינו דבהשגתו יוכל להבין שכלים עמוקים ונפלאים, והם נשארים רק במוחו בלבד ואינם נוגעים אל הפועל כלל, והיינו דבהשגה לבד יכול ליפול ממדריגתו ח"ו כ"א צ"ל הביטול דחכ' שלמעלה מטו"ד המושג. וזהו והחכ' תחי' בעלי'72, דבינה היא בעלי' של החכ' לפי דחכ' היא נקודה ובינה עושה התפשטות בהנקודה דחכ', אבל החיות הוא מצד החכ' דוקא שהוא הביטול עצמי בחי' איתן שבנשמה73. והאותיות דוי"ו וה"א, הנה וי"ו מדות וה"א ג' לבושי הנפש מחדו"מ שגם בהם יהי' המשכת החכ' בחי' איתן שבנשמה. וזהו ראה נתתי74 לפניכם היום ברכה דעצמות א"ס ב"ה נותן תמיד השפעה מרובה בסיוע מלמעלה בהב' דרכי ואופני העבודה בהיום לעשותם|4 שע"י העבודה במצות ממשיכי' בחי' ברכה העליונה וע"י התשו' מהפכים גם את הקללה לברכה75.

-------------------- * --------------------


67) ראה תו"א שם יא, א ואילך. תו"ח שם פ, א ואילך. אוה"ת שם תתערב, א ואילך.

68) נחמי' ט, ז-ח.

69) ארחות צדיקים שער יז. וראה ספר המאמרים תרפ"ט ע' 90. וש"נ.

70) ראה לעיל ע' קטו. וש"נ.

71) ראה זח"א ו, א. תקו"ז ת"ה (יט, א).

72) קהלת ז, יב.

73) ראה לקמן ע' תא.

74) כ"ה בכתי"ק. ואוצ"ל: אנכי נותן.

75) ראה לקמן ע' שצה.

67) ראה תו"א שם יא, א ואילך. תו"ח שם פ, א ואילך. אוה"ת שם תתערב, א ואילך.

68) נחמי' ט, ז-ח.

69) ארחות צדיקים שער יז. וראה ספר המאמרים תרפ"ט ע' 90. וש"נ.

70) ראה לעיל ע' קטו. וש"נ.

71) ראה זח"א ו, א. תקו"ז ת"ה (יט, א).

72) קהלת ז, יב.

73) ראה לקמן ע' תא.

74) כ"ה בכתי"ק. ואוצ"ל: אנכי נותן.

75) ראה לקמן ע' שצה.