יום א' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק. א
יום ב' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק. יז
ש"ת צב"ר, אָטואָצק. לא
מוצאי יו"כ צב"ר בסעודה, אָטואָצק. מה
י"ג תשרי צב"ר, אָטואָצק. נה
ימים ראשונים דחגה"ס צב"ר, אָטואָצק. סד
שמע"צ צב"ר, אָטואָצק. עז
ש"פ בראשית, תרצ"ב, אָטוואָצק. צג
ש"פ נח צב"ר, וואַרשא. קג
ש"פ לך צב"ר. ל"נ. קיד
ש"פ וירא, כ' מ"ח צב"ר, ריגא. קכ
ש"פ חיי, צב"ר. ריגא קלז
ש"פ תולדות, רצ"ב. ריגא קמו
ה' יו"ד כסלו, תרצ"ב. ריגא קנה
מוש"ק י"ט כסלו בסעודה. רצ"ב. קסד
י"ט כסלו, רצ"ב. בהכנ"ס ליובאוויטש. ריגא. קעד
ש"פ מקץ, ש"ח רצ"ב קפד
ש"פ שמות, צב"ר, ריגא. קצב
ש"פ בשלח, רצ"ב ר
ש"פ משפטים, רצ"ב רי
פ' תצוה רצ"ב רכג
ש"פ ויקהל פ"ש צב"רב' דר"ח אדר שני צב"ר... רלה
ש"פ פקודי רצ"ב פּאַסטאָוו רמד
ש"פ פקודי צב"ר פּאַסטאָוו|1 רנד
סעודת פורים צב"ר בישיבת תו"ת דריגא רסג
פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד קרנו תרום... עדר
באתי לגני אחותי כלה ואי' במד"ר (במקומו... רפח
ב' ניסן. שה
שחה"פ שכב
וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים... שלג
צב"ר. שמז
ל"ג בעומר רצ"בקשוה"ת בתי שיינא תי' שנה
ליל א' דחה"ש רצ"ב לנדואַראָוע שסה
ליל ב' דחה"ש רצ"ב לנדואראוע שעד
ש"פ ואתחנן רצ"ב דרוזגעניק שפו
ש"פ ראה רצ"ב לודמיר שצד
ש"פ ראה רצ"ב לודמיר תג
ד' ו' אלול תרצ"ב וילנאביהכ"נ קירזנער תיא
רצ"ב תכא