ליל א' דחג הסוכות תרפ"ז

111

א. פעם נכנס בעל ה"הפלאה"1 להרב המגיד ואמר לו: זלמינקע מאַטערט זיך דאָך (אדמו"ר הזקן הי' אז בביתו והי' בעת שחיבר השו"ע ויגע באיזה ענין). ענה לו המגיד שיכנס אליו אחר התפלה. אחר התפלה כשנכנס אליו אמר לו המגיד: שוב אינו צריך כו'.

ואמר כ"ק אדמו"ר: אדמו"ר הזקן חיבר את השו"ע בשנת הכ"א לימי חייו2.

ב. כ"ק אאמו"ר נבג"מ סיפר, שפעם נכנס אדמו"ר הזקן וישבו אדמו"ר ה­אמצעי עם הרר"א משטארעשעליע3 ולמדו תוספות במסכת גיטין4 ופלפלו בזה, ונעשה בהבית ציאַד, ואמר אדמו"ר האמצעי שראשו כבד מזה, ואמר אדמו"ר הזקן: אַה, ווי אַ איד גיט זיך נאָך. וסיפר אדמו"ר הזקן: כשהלך למעזריטש הי' לו רק חלוק אחד והוצרך לכבסה, ופשטה וכבסה (ולבש הט"ק ובגד העליון), ובעת הזאת עד שנתייבש למד בזה הענין.

ג. בעת שהביאו את אדמו"ר הזקן ל­הושיבו בפ"פ קרעפּוסט הי' החוק לבדוק מקודם על ידי רופא מומחה (פּסיכיאַטר). ואמר הרופא שמוצא בלבו תשוקה גדולה לדבר שלעולם לא יוכל להשיגו5 (וחשבו לחשדו שהתשוקה היא לענין המלוכה6), ואמר ע"ז אדמו"ר הזקן שזהו האהבה לאלקות, ואמר שאהבה עצמית היא אצלו בהתגלות תמיד, ועל יראה צריך התבוננות.

ד. [אחד המסובים הזכיר את החסיד ר' משה מייזליש7, ואמר שהי' מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן. ואמר כ"ק אדמו"ר:]

אדמו"ר הצ"צ אמר8 שהצעירים מתלמידי אאזמו"ר הי' אצלם מוח שליט על הלב גם בגשמיות, וסיפר8 שר' משה מייזליש הנ"ל, הי' אצל נאַפּאָלעאָן בעת המלחמה, והוא הי' כמרגל להודיע הנה הידיעות כו', ופעם עמד אצל נאַפּאָלעאָן בעת ששכב על הארץ על הקאַרטע (מפה)


1) הרה"ק ר' פינחס הלוי הורוויץ אב"ד פראנקפורט דמיין. נפטר ד' תמוז תקס"ה.

2) ראה "הקדמת הרבנים בני הגאון המחבר ז"ל" לשו"ע אדה"ז. בית רבי בהקדמה ע' 5­4. "הרב מלאדי" (ווארשא, 1914) חלק א ע' 252 ואילך. ביבליוגרפי' לספרי ההלכה של אדמו"ר הזקן (קה"ת, תשד"מ) ע' ט. ולהעיר מאגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חלק יח ע' רפב­רפג.

3) הרה"ק ר' אהרן בן הרה"ח ר' משה הלוי הורוויץ (תקכ"ו — תקפ"ט). ראה אודותו בארוכה בית רבי חלק א רפכ"ו.

4) כ"ק אדמו"ר לא רצה לגלות איזה תוספות. — הכותב.

5) ראה גם לקמן ע' 120. שיחת מוצש"ק ליל זאת חנוכה תשמ"ו.

6) ראה אגרות­קודש ח"ג ע' שמ.

7) נולד בשנת תק"ה. תלמיד ותיק של הגר"א. בשנת תקל"ב התקשר לאדמו"ר הזקן. נפטר ביום ו' עש"ק פ' ראה כד מנ"א בשנת הדרת [ה'תר"ד] — ראה בפרטיות רשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ("דברי ימי חיי אדמו"ר הזקן" — נדפס בספר התולדות אדמו"ר הזקן (קה"ת, תשמ"ו) ח"ב ע' 487. 494). "משנת יואל" ע' נו. — עוד אודותו — ראה רשימת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ שם (ספר התולדות שם ואילך). רשימת המאסר (לקמן ע' 236). ספר השיחות תש"ב ע' 5. "משנת יואל" ע' נה­נו. תולדות חב"ד בארה"ק ע' עה. מקומות שצויינו בהערה הבאה.

8) בהבא לקמן — ראה אגרות­קודש ח"ג ע' שיג ואילך. וראה גם אגרות­קודש אדמו"ר הזקן (קה"ת, תש"מ) ע' קנ­קנא ובמקורות והערות שם (ע' תנד­תנה).

8) בהבא לקמן — ראה אגרות­קודש ח"ג ע' שיג ואילך. וראה גם אגרות­קודש אדמו"ר הזקן (קה"ת, תש"מ) ע' קנ­קנא ובמקורות והערות שם (ע' תנד­תנה).