יום א', ג' תמוז תרפ"ז

169

בהיותו בבית הנתיבות, בעמדו במר­כבה טרם צאת המסע, בעת ברכת ה­פרידה, פנה אל קהל העומדים שם ללוותו, ויאמר:

מיר1 בעטען באַ השי"ת2, יהי ה' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו3, השי"ת זאָהל זיין מיט אונז, און וועט זיין מיט אונז כאשר הי' עם אבותינו, הגם מיר זאיינען דאָך ניט גלייך צו אבותינו, וועלכע זיינען געווען בעלי מסירת נפש בפועל ממש צוליעב תורה און מצות, וכמו4 מאמר הידוע וועלכער אחד מאבותינו הקדו­שים זצוקללה"ה האָט געזאָגט5 (בעת די אַלטע מלוכה האָט געפאָדערט פון רבנים מאַכען שנוים אין חינוך, אין מצב הרבנים והרבנות):

ניט מיט אונזער ווילען זיינען מיר אַוועק פון ארץ ישראל און ניט מיט אונזערע כחות וועלן מיר צוריק קומען קיין ארץ ישראל.

אבינו מלכנו ית' האָט אונז פאַרטריבען אין גלות והוא ית' וועט אונז אויס לייזען, ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ ויוליכנו קוממיות ע"י משיח גואל צדק לארצנו הקדושה במהרה בימינו אמן.


1) נדפס בסה"מ תרפ"ז ע' קצה ואילך (מגוכי"ק). ובשינויים והוספות בסה"מ קונטרסים ח"א קעה, ב ואילך*.

שיחה זו הובאה ונתבארה בד"ה יהי ה"א עמנו תשכ"ד (סה"מ מלוקט ח"ד ע' רצט ואילך). לקו"ש ח"ג ע' 784. בשיחות: ש"פ משפטים תשי"א ס"י (תו"מ התוועדויות ח"ב ס"ע 242 ואילך). יג תמוז תשט"ו ס"ה (שם חי'ד ע' 183 ואילך). ש"פ קרח תשכ"ד. ש"פ קרח תשל"א. ש"פ בלק תשמ"א. ג תמוז תשמ"ב ס"ו (התוועדויות תשמ"ב ח"ג ע' 1703 ואילך). ועוד.

2) "מיר. . השי"ת" — בסה"מ תרפ"ז שם ליתא תיבות אלו.

3) מלכים­א ח, נז.

4) בסה"מ תרפ"ז שם: ווי דער מאמר הידוע וואס האט גיזאגט אחד מאבותינו הקדושים.

5) ראה ספר השיחות תורת שלום ע' 221 הערה 6. אגרות­קודש ח"א ע' רמט. ח"ט ע' תכח. חי"ג ע' תעו. ספר השיחות תש"ב ע' 111. תש"ה ע' 29.


*) בסה"מ קונטרסים שם, שהשיחה היא "רשימה מאחד השומעים". אבל גם הנדפס בסה"מ קונטרסים וכו' הוא מכ"ק מו"ח אדמו"ר (שהגיהו עוד הפעם כשמסרו לדפוס), להודיע — הנרשם שם "רשימה מאחד השומעים" — כי רצה שיהי' בעילום שם. — לקו"ש חכ"ג ע' 158 הערה 13 בשוה"ג.