י"ט כסלו, תרפ"ז

122

— הנחה ב' —

א. מיר חסידים האַלטן ניט פון קיין הקדמה, נאָר די מעשה1 אַליין איז השכלה און עבודה. מ'האָט געדאַרפט לייענען די מעשה1 בדיוק און דערציילן איר אנשטאָט דעם וואָס מען ווייס ניט מעשיות בדיוק. וואָס אַמאָל האָט מען דאָס אָנגערופן קטנות המוחין, וואָס זיי


1) די"ט כסלו.

1) די"ט כסלו.