רשימה1

128

מוצאי שבת תצוה, י' אד"ר

שעה חצי השמינית.

בעוד שעה וחצי לערך — בשעה תשיעית ורבע, עם מסע המהיר — עלי בעז"ה לנסוע למאסקווא2. מטרת נסיעתי זו היא להכין את כל הדרוש אל האספה השלש עשרה.

עניני נסיעותי וזמנם ידועים רק לרעיתי הרבנית שליט"א ולאיש סודי האד"ם — הרב אלחנן דוב מאראזאוו3, ולמזכירי מר חיים ליבערמאן4.

בערב שבת בקר הודיעני האד"ם כי באו אורחים — נוסף על אלו שבאו ביום ה' וכבר קבלתים לראיון בערב ובליל ה' — ובידעו כי עלי לנסוע במוצש"ק למאסקווא הציע כי בצהרים — ערב שבת — אקבלם ליחידות והסכמתי לזה.

בין האורחים הבאים הי' כמנין אנשים לומדי חסידות בעיון ועוסקים בעבודה


1) קטעים מיומנו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מחודש אדר ראשון תרפ"ז (נדפס ב"כפר חב"ד" גליונות 248­244).

2) ראה גם אגרות­קודש ח"א ע' תרל.

3) ראה אודותו לעיל ע' 28 הערה 1.

4) משנת תרפ"ה ואילך מזכירו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע.