פורים תרפ"ז

159

פריער דאַרף מען נעמען אַליין און דערנאָך געבן דעם צוויטן.

ב. [הי' שם השוחט מפיראטין, ואמרו לכ"ק אדמו"ר שהשוחט לומד לקו"ת בבית המדרש אחד, והשמש דשם לומד בעוד בית המדרש. ואמר השוחט: דער שמש איז שענער פאַר מיר.

ואמר כ"ק אדמו"ר:] מפני שלמד בתומכי­תמימים. נאָר דער שוחט דאַרף האַלטן אַז דער שמש איז שענער, און דער שמש דאַרף האַלטן אַז דער שוחט איז שענער, ושניהם ביחד צריכים לראות אַז די בעלי בתים זאָלן זיין שיין.

ד. כ"ק אדמו"ר אמר לאלכסנדר (אהרן בן בער) [נכד ר' זלמן4 שהי' נכד אדמו"ר האמצעי]: פעם אחת5 דיבר אאמו"ר נ"ע זי"ע אודות אדמו"ר האמצעי נ"ע זי"ע, ואמר: "אנכי עומד בין הוי' וביניכם גו' להגיד לכם גו'"6 — "להגיד" לשון נהר דינור נגד ונפק7, וזה הי' אדמו"ר האמצעי נ"ע זי"ע.

ואמר כ"ק אדמו"ר: כאשר שמענו את זה, נעשה אצלינו בעלאגאראצקער ברוחניות [וכ"ק אדמו"ר הראה על עצמו שהתחיל להרתיח מהעקביים עד הראש]. ואאמו"ר נ"ע הראה אז על ר' זלמן, ואמר שזהו נכד של "אנכי עומד בין הוי' וביניכם".

ואמר כ"ק אדמו"ר לאלכסנדר: ואתה נכד של ר' זלמן, יתן השי"ת אַז הן די ענינים וואָס דיר פאַר אַרט ווייל דו ביסט זיי מרגיש, שתתקן אותם. גענוג זיין באַ יענעם, טוב פת חרבה ושלוה, שוין צייט צו זיין אַליין אַ בעה"ב.

ה. כ"ק אדמו"ר אמר לחיים אמסטיס­לאווסקי: דער טאַטע האָט אויף דיר אַ קוק געטאָן8 — האָט דאָס דיר אַ טובה געטאָן, און דיינע קינדער ובני בנים וכל בני ביתך.

הראי' של הצדיק פועל הרבה9.

עס איז פאַראַן אין קרעמענטשוג אַ סאַך ווי איר, גאָר אַ סאַך, און אַזוי אויך אין נאָך שטעט. נאָר אויף אייך האָט דער טאַטע אַ קוק געטאָן. איר האָט אויסגעהאַלטן די ישיבה אין קרעמענ­טשוג אַמאָל. ובירך אותו בגשמיות ברכה גדולה. ואמר: מען דאַרף האָבן אַן אייגענעם חדר, דאָס זאָל זיין אייערער אַ חדר.

ו. [ויהי בחצי הלילה ויעמוד כ"ק אדמו"ר על רגליו, ויתן ידו על כתונתו להפשיטה מעל לבו, ויך באגרופו על לבו הערומה והפתוחה בכח גדול וחזק, ויקרא:]

אלי' חיים, אלי' חיים10. אלי' זאָל האָבן חיים.

פאַר­אַ­יאָרן האָב איך אייך געהייסן שרייבן, האָט איר ניט געפאָלגט, במילא האָט איר אַ גאַנץ יאָר צרות.

שבת­צו­נאַכט (מוצש"ק) זאָלסטו


4) הרב ר' שניאור זלמן בן הרה"ק ר' אהרן אלכסנדראוו משקלאוו והרבנית מרת חי' שרה בת כ"ק אדמו"ר האמצעי (ראה אגרות­קודש ח"ב ע' כו. ספר השיחות תורת שלום שבהערה הבאה. לקמן ע' 242).

5) ספר השיחות תורת שלום ע' 158. רשימות הרב"ש (קה"ת, תשס"א ע' מח).

6) ואתחנן ה, ה.

7) דניאל ז, י.

8) ראה לשמע אוזן ע' קלה.

9) ראה גם לעיל ע' 119 ובהנסמן שם הערה 18.

10) ידיד בית רבי החסיד הידוע הוו"ח וכו' הר' אליהו חיים בן הר' פנחס טודרוס אלטהויז הי"ד. — נזכר לעיל ע' 30. וש"נ.