דף השער

1

ספרי' — אוצר החסידים — ליובאוויטש

—————————————————————————

קובץ

שלשלת האור

היכל שער

שמיני שלישי

ספר השיחות

תרפ"ח—תרצ"א

מכבוד קדושת

אדמו"ר יוסף יצחק

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

שניאורסאהן

מליובאַוויטש

הוצאה שני' עם הוספות

יוצא לאור על ידי מערכת

"אוצר החסידים"

770 איסטערן פּאַרקוויי ברוקלין, נ.י.

שנת חמשת אלפים שבע מאות ששים ושתים לבריאה

שנת הקהל

מאה שנה להולדת כ"ק אדמו"ר זי"ע