להוצאה ראשונה

3

על פי הוראת כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מכבר, מדפיסים אנו בזה את "ספר השיחות תרפ"ח — תרצ"א" לכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הכולל שיחות שאמר ורשימות שכתב באותן שנים1, שהן התחלת תקופה השני' של שנות נשיאותו2.

בספר זה זכינו למרגלית יקרה — קטעים מרשימות כ"ק אדמו"ר3 — מהשיחות ששמע מחותנו כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ומנהגים שראה אצלו או ששמע ממנו, במשך תקופה זו.

* * *

וזאת למודעי: חלק מהשיחות שבספר זה לא הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, ולכן א"א לדעת עד היכן מדוייקים הדברים בכל פרטיהם, אבל בנוגע לכללות השיחות, אולי אפשר לומר ע"ד מ"ש כ"ק אדמו"ר (בהקדמה לספר השיחות תורת שלום), אשר "בשים לב לזה, אשר כותבי הרשימות כולם, היו חסידים ותיקים אשר כל דבור והגה של רבם קדוש הי' להם, אין כל ספק, אשר השתדלו ככל יכולתם לשמור על לשון הרב שלא להוסיף עליו ולא לגרוע ממנו".

ולענין סגנון השיחות, כותב במקום אחר4: "אף שהשיחות (הנדפסות), ברובם המכריע, מובנות אף לאלו שלא עסקו בתורת חסידות חב"ד, בכל זה יש בהם כמה ענינים, ובפרט מאלו שלא בא בשיחה אלא דרך אגב, אשר אי אפשר להבינם, כי אם אחרי הקדמת לימוד תורת החסידות, או, עכ"פ, ידיעת יסודי שיטה זו. ובמאמרי דא"ח או בשיחה אחרת מתבאר בודאי ענין זה כדי צרכו, כי דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר"5.

* * *

בתור "מבוא" לספר מדפיסים אנו "סקירה קצרה" מדברי ימי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ במשך שנות תרפ"ח­תרצ"א.

* * *


1) דברי רבינו מאותה תקופה שהגיעו אלינו רק מן העיתונים, לא נכללו בפנים הספר ורק הובאו ב"מבוא" שבראשו.

וזאת מלבד סיפורי רבינו בהיותו בארצות הברית (בשנת תר"ץ) שנדפסו בהמשכים בעתון "דער מארגען זשורנאל" בכותרת "פון ליובאוויטשער רבי'ןס הויף" — שי"ל בספר בפני עצמו (קה"ת, תשנ"ד) — "ספר הזכרונות חלק ג".

2) תקופת נשיאותו של רבינו (תר"פ — תש"י) נחלקת (בשיחות כ"ק אדמו"ר) בד"כ לשלש: (א) תקופת רוסיא (תר"פ — ראשית שנת תרפ"ח). (ב) תקופת ריגא ופולין (תרפ"ח — ת"ש). (ג) תקופת ארה"ב (ת"ש — תש"י) — ראה לקו"ש חי"ח ע' 303 ואילך. חל"ג ע' 168.

3) נדפסו ב"רשימות" (קה"ת, תשנ"ה) חוברות ד; ה; ח.

4) אגרות­קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א חלק א ע' רפז. ועד"ז שם ע' רעט.

5) ברייתא דל"ב מדות טו. וע' ג"כ ירושלמי ר"ה פ"ג סוף ה"ה.