צאתו מירושלים

36

מאז הבוקר התאסף קהל רב ליד המלון ובצפי' ממושכת חיכו לקבל את ברכת הרבי לצאתו מעיר הקודש. בשעה 10 נכנס הרבי למכונית שעמדה ליד המלון ודרך החלון מסר את ברכת הפרידה לכל הנוכחים, ליוו אותו מנהלי וכל תלמידי ישיבת "תורת אמת", זקני חב"ד ואנ"ש. למכונית של רבינו נכנס ש"ב הרה"צ ר' נחום טווערסקי (שליווהו עד המושבה "מוצא"), ביומנו מיום זה כותב רבינו: "ברבע העשירית יצאתי מן

37

המלון. . כרגע התעכבתי ברחוב רחבי' להשיב ביקור למר פרומקין, ומר פרומקין נוסע אתי לשלחני עד יפו"37.


37) ראה הערה הקודמת.