הביקור במקוה ישראל, תל­אביב, פתח תקוה ובני ברק

37

בשעה חצי השתים עשרה הגיע רבינו למקוה ישראל, שם יצאו קהל גדול — יותר מאלף איש — לקבל פניו. ומשלחת מיוחדת מב"כ הרבנות הראשית בתל­אביב, נכבדי העיר וזקני חב"ד, באו לקבל את פני רבינו.

משם נסע לתל­אביב. בני לויתו של רבינו שהגיעו למאות איש נכנסו העירה בתרועת ששון ובשירים חב"דיים, בכל הרחובות שבהן עבר רבינו אצו המון רב לראות אותו, ובמלון "שפת הים" הספיק כבר להתאסף קהל רב שקבל את פניו בשמחה. רבינו מסר להם את ברכתו, נתן שלום לכל הנוכחים. באותו יום בקרוהו רבי אליהו אהרן מיליקובסקי רבה של חרקוב.

משעה 6 עד 30.6 הפסקה. הרבי עיף וכבד עליו סדר קבלת שלום, "אך מה אעשה, הנני מוכרח, הקבלת שלום מעיפני ומשברני במאד, הנני מתרגש מאד ורואה הנני אשר כל אחד ואחד מהבאים מתייחס בחיבה יתירה, הודו לה' על חסדו ויזכני השי"ת להביא תועלת בהחזקת התורה והמצוות באמת ובכללות היהדות"27.

משעה 30.6 עד 10 בלילה שוב סדר קבלת שלום. "עברו כשבע מאות איש — כ"י — אך צביון אחר לגמרי, בהם זקנים אשר היו אצל הוד כ"ק אאזמו"ר מהר"ש ושאר בני הצ"צ, והרוב ממקושרי הוד כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נעים לראות בעלי צורה כאלו אשר גם הפשוטים מראיהם טוב ונעלה, אור חופף עליהם"27.

בשעה 30.10 באו לומר לרבי כי בככר שליד המלון התקבץ קהל של שמונה אלפים איש ואם אפשר לצאת למרפסת כדי לקבל ברכתם ברכת ברוכים הבאים ולהשיב להם עליכם שלום כללי. "אנכי עוד טרם הורגלתי למקרים כאלו ומובן עד כמה פועל עלי התייחסות כזו. הככר הגדול שעל שפת הים מואר בפנסי עלעקטרי, גם מן המלון מאיר אור רב ועומד קהל גדול בלא ע"ה כאיזה אלפים. . עוד לא ראיתי קיבוץ גדול כזה בלא ע"ה. כשיצאתי אל הגזוזטרא נשמע קול אדיר ברוך הבא, ברוכים הבאים,


27) יומנו של רבינו.

27) יומנו של רבינו.