הביקור במקוה ישראל, תל­אביב, פתח תקוה ובני ברק

37

בשעה חצי השתים עשרה הגיע רבינו למקוה ישראל, שם יצאו קהל גדול — יותר מאלף איש — לקבל פניו. ומשלחת מיוחדת מב"כ הרבנות הראשית בתל­אביב, נכבדי העיר וזקני חב"ד, באו לקבל את פני רבינו.

משם נסע לתל­אביב. בני לויתו של רבינו שהגיעו למאות איש נכנסו העירה בתרועת ששון ובשירים חב"דיים, בכל הרחובות שבהן עבר רבינו אצו המון רב לראות אותו, ובמלון "שפת הים" הספיק כבר להתאסף קהל רב שקבל את פניו בשמחה. רבינו מסר להם את ברכתו, נתן שלום לכל הנוכחים. באותו יום בקרוהו רבי אליהו אהרן מיליקובסקי רבה של חרקוב.

משעה 6 עד 30.6 הפסקה. הרבי עיף וכבד עליו סדר קבלת שלום, "אך מה אעשה, הנני מוכרח, הקבלת שלום מעיפני ומשברני במאד, הנני מתרגש מאד ורואה הנני אשר כל אחד ואחד מהבאים מתייחס בחיבה יתירה, הודו לה' על חסדו ויזכני השי"ת להביא תועלת בהחזקת התורה והמצוות באמת ובכללות היהדות"27.

משעה 30.6 עד 10 בלילה שוב סדר קבלת שלום. "עברו כשבע מאות איש — כ"י — אך צביון אחר לגמרי, בהם זקנים אשר היו אצל הוד כ"ק אאזמו"ר מהר"ש ושאר בני הצ"צ, והרוב ממקושרי הוד כ"ק אאמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נעים לראות בעלי צורה כאלו אשר גם הפשוטים מראיהם טוב ונעלה, אור חופף עליהם"27.

בשעה 30.10 באו לומר לרבי כי בככר שליד המלון התקבץ קהל של שמונה אלפים איש ואם אפשר לצאת למרפסת כדי לקבל ברכתם ברכת ברוכים הבאים ולהשיב להם עליכם שלום כללי. "אנכי עוד טרם הורגלתי למקרים כאלו ומובן עד כמה פועל עלי התייחסות כזו. הככר הגדול שעל שפת הים מואר בפנסי עלעקטרי, גם מן המלון מאיר אור רב ועומד קהל גדול בלא ע"ה כאיזה אלפים. . עוד לא ראיתי קיבוץ גדול כזה בלא ע"ה. כשיצאתי אל הגזוזטרא נשמע קול אדיר ברוך הבא, ברוכים הבאים,

38

מחיאת כפים למשך איזה מינוטין, כאשר הושקט עניתי בקול רם: ברוכים הבאים אתם ביתכם וכל אשר לכם"27.

משעה 10.45 עד 12.30 שוב קבלת אנשים, זקנים, רבנים, מוכבדים, בערך משבעים עד שמונים איש.

יום ג' י"ד מנ"א — בשעה 10 בבוקר בקרוהו הרב אברהם אביכזיר הרב מאלכסנדריא. בשעה 11 בבוקר ביקר את ש"ב הרב שניאור סלאנים הרב לעדת החסידים ביפו­תל­אביב ושהה שם שעה ארוכה.

בשעה 10 בקרוהו משלחת מטעם עירית תל­אביב בראשות ממלא מקום ראש העיר מר י. רוקח. רשימת הדברים שאמר רבינו נדפסה לקמן ע' 78 ואילך.

במשך היום באו משלחות ממושבות שונות להזמין את רבינו לבקרן, אולם מקוצר זמן לא הספיק רבינו לבקר רק את פתח תקוה ובני ברק.

המועצה המקומית של פתח תקוה פרסמה מודעות על דבר בואו של הרבי למושבה, ערכה סדר של קבלת פנים ושלחה משלחת מיוחדת מנכבדי המושבה לפגוש את הרבי בתל­אביב.

בשעה 4 אחרי הצהרים נסע רבינו לפתח תקוה. ליד בית הכנסת של המושבה, סודרה קבלת פנים רשמית, התאסף קהל עצום ובראשם הרבנים ונכבדי המושבה שקבלו את פני רבינו בתרועת שמחה. שוחח עם חברי המועצה של המושבה והתענין לדעת על המצב הרוחני של המושבה. שאל ביחוד על דבר קביעת עתים לתורה ועל מצב החינוך ומסר להם את ברכתו. משם הלך לבקר את ישיבת לומזה שבפתח תקוה, ליד הישיבה קבל את פני רבינו המנהל והר"מ בברכת "ברוך הבא". באולם הגדול שהי' מלא מפה אל פה הרצה מנהל הישיבה הרצאה נלהבת על הזכי' הגדולה שזכתה הישיבה לקבל את פני אורח קדוש ונעלה כזה. רבינו ענה בברכה לבבית "שיבא לציון גואל ואור התורה יאיר עליהם ויחדיר בקרבם רוח דעת ויראת ה'".

על בקשתו של הנדיב — שהקדיש לישיבה את הבית הגדול ורחב הידים — שיברכהו שיעלה בידו לשלם את סכום הכסף שלווה לצורך הבנין הזה, איחל לו רבינו שה' יעזור לו להוציא עוד עשרת מונים למטרות קדושות כאלו והשי"ת ישלח לו את ברכתו בשפע ויזכה שאור התורה יאיר לו.

39

בדרכו חזרה לתל­אביב, סר למושבה בני ברק. גם במושבה זו סודרה קבלת הפנים הרשמית בבית הכנסת של המושבה, השולחנות היו ערוכים בכל טוב ביינות משובחים ומיני מגדנות. הדליקו נרות לכבוד האורח הקדוש, והרבי התענין לדעת על מצבם החמרי והרוחני, ביחוד שאל פרטים על החינוך וקביעות עתים לתורה. ואיחל להם פרנסה טובה שיוכלו לקבוע עתים לתורה, שיעלה בידם לחנך ולהדריך את בניהם בדרך התורה והמצוה.

בשעה 6 בערב חזר לתל­אביב ועד לשעה 9 הוא מקבל אנשים ל"יחידות". על גג המלון רעש גדול, התקבץ שם קהל של אלפיים איש ובככר שליד בית המלון התקבץ קהל פי שנים מבערב הקודם. הועד המסדר ערך סעודה ואחרי הסעודה אמר רבינו המאמר כי נר מצוה ותורה אור38, מתפלאים על השקט הרב, אלפיים האנשים שעל הגג וקהל האלפים שבככר כולם שומעים בתשומת לב. "יתן האלקים — כותב רבינו ביומנו — והדברים יעשו הרושם הטוב האמיתי".

באותו יום קבל את הרב שאול מווירושוב.

יום ד' ט"ו מנ"א — רבינו החזיר ביקור להרב א. א. מיליקובסקי ועוד נכבדים בתל­אביב.

משעה 9 עד 10 בלילה יושב הרבי על המרפסת וקבוצות אנשים בנות ארבעים חמשים איש עוברות ומברכים את הרבי בברכת הדרך. במשך השעה האחת הזו עברו אלפיים איש.


27) יומנו של רבינו.

27) יומנו של רבינו.

27) יומנו של רבינו.

38) נדפס בסה"מ תרפ"ט ע' 246.