בדרך מארץ הקודש

40

על הספינה בדרך חזרה מארה"ק הגיעה אל רבינו הידיעה המעציבה על הפרעות שאירעו ל"ע בחברון. מרוב צער ועגמת נפש נחלה ל"ע במחלת כליות41, "ות"ל אשר היקר באנשים החכם הנודע והירא אלקי' באמת הד"ר וואלאך שי' הי' אתי עמי ויעש לי רפואות להקל מכאובי"42.


41) יומנו של רבינו מיום יט­כ מנ"א תרפ"ט. אגרות­קודש שם ע' ר ואילך.

42) אגרות­קודש שם. סיפר כ"ק אדמו"ר: שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכאשר הי' בספינה בדרכו מביקורו בארץ הקודש (בשנת תרפ"ט), והגיעה אליו הידיעה אודות הפרעות שאירעו אז בחברון ר"ל, נחלה מגודל הצער כו'. בספינה הי' עמו רופא ירא שמים שטיפל בו ברפואות כו' עד שחזר לאיתנו. אחרי זמן נכנס הרופא לכ"ק מו"ח אדמו"ר כדי לבקש תיקון, ולשאלת כ"ק מו"ח אדמו"ר על מה ולמה, השיב: דבר ברור הוא, שהרבי, להיותו מנהיג ישראל שרבים צריכים לו, חייב להיות בריא, וא"כ, אילו לא הייתי בספינה ביחד עם הרבי, שאז לא היתה אפשרות לרפואה בדרך הטבע, לא הי' הרבי נחלה מלכתחילה, ונמצא, שהעובדא שהייתי בספינה גרמה לזה שהרבי יצטער משך זמן, ועל כך (סיים את דבריו) באתי לבקש תיקון. . . (לקו"ש חלק ל ע' 67. שיחת ש"פ עקב תשמ"ה — התוועדויות ח"ה ע' 2770. ועוד).