בדרך מארץ הקודש

40

על הספינה בדרך חזרה מארה"ק הגיעה אל רבינו הידיעה המעציבה על הפרעות שאירעו ל"ע בחברון. מרוב צער ועגמת נפש נחלה ל"ע במחלת כליות41, "ות"ל אשר היקר באנשים החכם הנודע והירא אלקי' באמת הד"ר וואלאך שי' הי' אתי עמי ויעש לי רפואות להקל מכאובי"42.

41

בדרך חזרה מארה"ק התעכב רבינו בבאדען שבאשכנז מיום ד' כ"ב מנ"א עד יום ב' ד' אלול. אור ליום ג', ה' אלול נוסע רבינו לפאריז. וביום ד' ו' אלול נסעו מפאריז להאווער (בצרפת), ומשם יצאה הספינה לארה"ב שבה נסעו — יחד עם רבינו — חתנו הרש"ג, הר"מ דובין ודודו של רבינו — הר"מ הארענשטיין. ימים אחדים לפנ"ז נסעו לארה"ב שני מזכירי רבינו — הר"י פייגין והר"ח ליבערמאן.


41) יומנו של רבינו מיום יט­כ מנ"א תרפ"ט. אגרות­קודש שם ע' ר ואילך.

42) אגרות­קודש שם. סיפר כ"ק אדמו"ר: שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שכאשר הי' בספינה בדרכו מביקורו בארץ הקודש (בשנת תרפ"ט), והגיעה אליו הידיעה אודות הפרעות שאירעו אז בחברון ר"ל, נחלה מגודל הצער כו'. בספינה הי' עמו רופא ירא שמים שטיפל בו ברפואות כו' עד שחזר לאיתנו. אחרי זמן נכנס הרופא לכ"ק מו"ח אדמו"ר כדי לבקש תיקון, ולשאלת כ"ק מו"ח אדמו"ר על מה ולמה, השיב: דבר ברור הוא, שהרבי, להיותו מנהיג ישראל שרבים צריכים לו, חייב להיות בריא, וא"כ, אילו לא הייתי בספינה ביחד עם הרבי, שאז לא היתה אפשרות לרפואה בדרך הטבע, לא הי' הרבי נחלה מלכתחילה, ונמצא, שהעובדא שהייתי בספינה גרמה לזה שהרבי יצטער משך זמן, ועל כך (סיים את דבריו) באתי לבקש תיקון. . . (לקו"ש חלק ל ע' 67. שיחת ש"פ עקב תשמ"ה — התוועדויות ח"ה ע' 2770. ועוד).