הנסיעה לארצות הברית43

41

סיבת הנסיעה לארה"ב היתה כדי לעורר את דעת הקהל ודעת המוסדות היהודיים לבוא לעזרת יהודי רוסיא, וגם לחזק ולעודד את אנ"ש בארה"ב בפרט ולחזק את היהדות בארה"ב בכלל. וזה לשון רבינו במכתבו מיום ב' אדר תר"ץ44: "מטרת נסיעתי לארה"ב לא היתה בשביל עזרת אחינו ברוסיא בלבד, ומפורש אמרתי קודם נסיעתי שנסיעתי אופי פרטי לה, גם אמרתי שחסידי אמריקא שלחו לי הזמנה לבא אליהם וגם שלחו לי על הוצאות הדרך, ובאמת דעתי שנסיעתי, בהנוגע לחסידים וחסידות היתה צריכה להביא תוצאות טובות, בעה"י, והחסידים היו


43) מתקופת שהותו של רבינו בארה"ב לא הגיעו לידינו הרבה ידיעות. מסיבה זו השתדלנו לכלול כאן את כל הפרטים שיש בהם ענין, מתוך עתוני ארה"ב, מכתבים פרטיים, יומנים ועוד, כדי לתת תמונת­מה של כל אשר אירע עמו במשך נסיעה זו.

גם ברשימת מאמרי רבינו משנה זו (הנ"ל הערה 9) חסרים כמה מאמרים, ולכן צויינו כאן כל המאמרים שנאמרו באותה תקופה — מיומנו של רבינו.

ולהעיר שברשימת מאמרים הנ"ל הוזכרו עוד ב' מאמרים: אין עומדין להתפלל, והנה ידוע דיניקת החיצונים.

44) אגרות­קודש חלק יא ע' קט.