עם הגיעו לארצות הברית

42

הספינה הגיעה לארה"ב בי"ב אלול תרפ"ט. רבינו נסע לדירת הר"א סימפסאן בבארא פארק.

על­דבר הקבלת פנים בבארא פארק ודברי רבינו לעיתונאים מסופר בעיתון "דער מארגען זשורנאל" מיום י"ג אלול:

דער קבלת פנים אין בארא פארק

פון צעהן אַ זייגער אין דער פריה איז 14טע עוועניו, צווישען 45טער און 46טער סטריט אָנגעפילט געווען מיט הונדערטע מענער און פרויען, וועלכע האָבען ערוואַרטעט דעם אָנקומען פון דעם רבי. צעהנדליגע פּאָליסלייט זיינען אָנוועזענד געווען אויפצופּאַסען אויף אָרדנונג. זיי האָבען בעוואַכט דעם אַריינגאַנג פון דער שוהל צמח צדק נוסח אר"י דבאָראָ­פּאַרק, וואו אויף די אויבערשטע צוויי פלאָרס פון דער געביידע געפינט זיך די צייטווייליגע דירה פון דעם גוטען איד, פון זיין איידים הרב שמריהו גור­אריה און פון דר. מרדכי דובין, דער דעפּוטאַט פון ליטווישען סעים, וועלכע זיינען צוזאַמען מיט דעם רבי אָנגעקומען. ניט קוקענדיג אויף דעם רעגען האָט דער גרויסער עולם ניט פאַרלאָזען די גאַס און בעשיצענדיג זיך מיט אַמברעלאַס האָבן זיי אומגעדולדיג געוואַרט אויף דעם אָנקומען פון גרויסען גאַסט. ענדליך אַרום איינס אַ זייגער נאָכמיטאָג איז אָנגעקומען דעם רבי'ס אָטאָמאָביל, בעגלייטעט פון פיעלע אַנדערע מאַשינען. דער עולם האָט זיך גענומען שטויסען צוצוקומען נאָהענט צו איהם, אָבער פּאָליציי האָט ניט דערלאָזען. אין דער בעגלייטונג פון דער עמפפאַנגס­קאָמיטע איז דער רבי אַרויפגעפיהרט געוואָרען אין זיין וואוינונג, וואו אין דער אָנוועזענהייט פון "מאָרגען זשורנאַל" פערטרעטער און די אַנדערע פון דער קאָמיטע האָט ער געמאַכט די בעמערקקונג:

"דאָ פּונקט אַזוי ווי אין רוסלאַנד בין איך געווען אונטער אַ

43

גרויסער וואַך פון פּאָליסלייט. אָבער וואָס פאַר אַן אונטערשייד! דאָרטען אין רוסלאַנד בין איך געווען געוואוינט צו זעהן זיי אַלס אָפטע געסט צו פיהרען מיך אונטער אַרעסט פאַר פערשפּרייטען תורה צווישען אידישע קינדער; דאָ, אין אַמעריקא, האָבען מיך אַרומגערינגעלט צעהנדליגע פּאָליסלייט צו פערהיטען מיך פון דעם געדרענג פון פובליקום".

אחרי זמן קצר יצא כ"ק אדמו"ר אל המרפסת ("פארטש") בקומה הראשונה ונשא דברי ברכה אל הקהל — היו שם בערך כאלפיים איש [חלק מהדברים שאמר אז נדפס לקמן ע' 79].

בש"ק פ' תבוא ט"ז אלול אחרי מנחה אמר מאמר ד"ה השקיפה

44

ממעון קדשך45, בש"ק פ' נצו"י כ"ג אלול אחרי מנחה אמר מאמר ד"ה כי קרוב אליך גו' לעשותו8.

בימים הנוראים הי' רבינו בשכונת בראנזוויל, והתפלל בבית הכנסת אגודת אחים אנשי ליובאוויטש, 195 וואטקינס סטריט. רבינו התאכסן בבית ד"ר אקון, 335 סטאון עוו.

בליל ב' דר"ה אחרי תפלת ערבית אמר מאמר ד"ה זה היום תחלת מעשיך46. חלק מהדברים שאמר רבינו בסעודת יום ב' דר"ה נדפס לקמן ע' 83. ביום ב' דר"ה בשעה 30.6 בערב אמר המאמר מן המיצר47 "המשך וסיום מאמר זה היום"27, בשעה 30.9 — כותב רבינו ביומנו — "עוזבים אנחנו את המעון של הדר. אקון ונוסעים אנחנו אל חוף הים, כי לילך אל נהר לתשליך לא הי' אפשר מפני ריחוק המקום, וחפצתי לראות מים חיים במוצאי ר"ה, ולתשליך ניסע ביום ה' בשלש עשרה מדות"48.

ביום ג' ד' תשרי נסע רבינו לדירה ששכרו עבורו — הבית של מר ווערבלאווסקי של היברו פאבלישינג, 184 ברוקלין עוו. בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

ביומנו מיום ה', ו' תשרי כותב רבינו: "הנני נוסע אל חוף הים, תשליך"48.

בשבת תשובה, ח' תשרי אמר רבינו המאמר שובה ישראל49.

ביום ה', יג תשרי — יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש — התפלל רבינו לפני העמוד.

לחג הסוכות בנו סוכה קטנה בסמוך לחדר רבינו, וסוכה גדולה בהחצר.

ביום א', יום ב' דחג הסוכות אמר רבינו המאמר50 בסוכות תשבו,

45

וביום א' דחול המועד חזר המאמר עוה"פ. חלק מהדברים שאמר לאח"ז נדפסו לקמן ע' 83.

בערב — משעה 00.10 עד 30.1 — היתה סעודת שמחת בית השואבה והיו שם הרבה מאנ"ש.

ביום ש"ק שמיני עצרת בערב אמר המאמר למען דעת51. לאחר קידוש הי' התוועדות. בשעה 30.11 התחילו ההקפות ונמשכו עד 30.2 בבוקר. וסעודת יו"ט משעה 00.3 עד 30.6 בוקר.

בסעודת יום שמחת תורה דיבר רבינו "בדבר הקשר מהסוחרים על לימוד התו', כי טוב סחרה", ולאחר הפסקה, אמר רבינו השיחה בענין "אימתי קאתי מר"27 (מהדורא בתרא משיחה זו נדפסה לקמן ע' 84 ואילך).

בשבת בראשית, כט תשרי, אמר רבינו המאמר כי נר מצוה8. בש"פ נח אמר המאמר צהר תעשה לתיבה8.

בסעודת ליל ש"פ לך לך דיבר רבינו "אודות הזקנים מאנ"ש בדור העבר"27. וביום השבת אמר המאמר והאמין בהוי'52.

ביום ד' י"ז מרחשון ביקרו את רבינו ראשי הישיבות של המתיבתא תורה ודעת.

ביום הש"ק פ' וירא כ' מרחשון — יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע — אמר רבינו המאמר ויטע אשל גו' ויקרא שם בשם הוי'8.

ביום ב' כ"ב מרחשון, ביקר רבינו את ש"ב האדמו"ר ר' משה בן האדמו"ר ר' מרדכי דובער מטאמאשפאל נכדו של הרה"ק ר' נחום בן כ"ק אדמו"ר האמצעי.

ביום א' כ"ח מרחשון, נסע רבינו לבית הכנסת צמח צדק ליובאוויטש, ואמר המאמר אני חומה53.

במוצש"ק תולדות, ה' כסלו, אמר רבינו המאמר יונתי בחגוי הסלע8 "(והוא ממא' לך רס"ה)"27.

48

ביום ד', ט' כסלו — יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר האמצעי — אמר רבינו קדיש. בשעה 00.8 בערב אמר המאמר ברוך שעשה נסים לאבותינו54.

ביום ה', י' כסלו בערב נסע רבינו לבית הכנסת הגדול בבראנקס והיו שם כאלפים איש, ואמר המאמר אני ישנה ולבי ער55.

במוצש"ק ויצא, י"ב כסלו אמר המאמר שימני כחותם (ביאור על ד"ה אני ישנה)56.


45) נדפס בספר המאמרים תרפ"ט ע' 259.

8) לע"ע אינו תח"י.

46) נדפס בסה"מ קונטרסים חלק א סט, א ואילך.

47) נדפס בסה"מ שם עב, א ואילך.

27) יומנו של רבינו.

48) ראה לקמן ע' 144.

48) ראה לקמן ע' 144.

49) נדפס בסה"מ שם עו, א ואילך.

50) נדפס בסה"מ שם עח, ב ואילך.

51) נדפס בסה"מ שם פב, ב ואילך.

27) יומנו של רבינו.

8) לע"ע אינו תח"י.

8) לע"ע אינו תח"י.

27) יומנו של רבינו.

52) ראה לקמן ע' נד ובהערה 59.

8) לע"ע אינו תח"י.

53) נדפס בסה"מ שם ריא, ב ואילך.

8) לע"ע אינו תח"י.

27) יומנו של רבינו.

54) יש תח"י רשימת המאמר שנכתבה בשעת מעשה ע"י אחד המזכירים (ותודפס, בעז"ה, בסה"מ תר"ץ).

55) נדפס בסה"מ שם צא, א ואילך.

56) נדפס בסה"מ שם צו, ב ואילך.