הביקור בבאלטימאר

54

ביום י"ב טבת נסע רבינו מפילאדעלפיע לבאלטימאר, ושהה שם עד ה' שבט. בי"ג טבת נסע ליום אחד לניו יארק.

ביום ה' ט"ז טבת התקבל רבינו בסיטי האל וה"מעיאר" (ראש העיר) דבאלטימאר נתן לו מתנה — ספר תולדות העיר. ביום ו' י"ז טבת מבקר את רבינו הסענאטאר גאלדזבארא.

בש"ק ויחי י"ח טבת אמר רבינו המאמר אני ישנה59 "(יסודו המאמר והאמין דפ' לך)"27.

אור ליום ו' כ"ד טבת — יום ההילולא של אדמו"ר הזקן — בשעה 00.9 בבית הכנסת "צמח צדק" אמר רבינו המאמר יהי הוי' אלקינו עמנו (שנאמר במוצש"ק מקץ60).

בש"ק שמות, כ"ה טבת אמר רבינו המאמר כה גו' אל יתהלל61.

ביום א', כ"ו טבת נסע רבינו לוואשינגטאן להתראות עם השופט מר. לואיס בראנדייס. ביום ב' כ"ז טבת ביקר רבינו את מר. בראנדייס וביקש ממנו שיעמוד בראש הצלת אחינו ברוסיא, ושיקרא אסיפה וכו'62.

באותו ערב חזר רבינו לבאלטימאר.

ביום ד' שבט התקיימה מסיבת צאתכם לשלום. ביום ב', ה' שבט נסע רבינו לניו יארק.

ביום זה חילק במתנה תמונתו ופתקא שבה כתוב:

ב"ה, הנני נותן להם את ברכתי כי ימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות. יוסף יצחק. ב, ה' שבט, ת"ר צדיק27.

בניו יארק שהה רבינו מה' עד י"א שבט. במשך ימים אלו התאכסן במלון ניוטאן.


59) מאמר זה אינו תח"י לע"ע, ולא נזכר ברשימת מאמרי רבינו (הנ"ל הערה 9). ואולי הוא הנ"ל הערות 56­55.

27) יומנו של רבינו.

60) יומנו של רבינו. וראה לעיל הערה 58.

61) אינו תח"י. ואולי הוא ד"ה ברוך שעשה נסים הנ"ל ע' מח.

62) יומנו של רבינו. וראה אגרות­קודש חלק יא ע' קט­קטז. וראה לעיל הערה 24.

27) יומנו של רבינו.