בדרך מארצות הברית

72

במכתב מיום י"א אלול תר"ץ כותב רבינו78:

"ת"ל נסיעתי על הים, עברה בשלום ובאתי בשלום לברלין כ"ז תמוז העבר, אלא שהייתי חלש בבריאותי ועיף מעמל הדרך, והרופאים פקדו עלי לנסוע לנוח על איזה שבועות, ונסעתי למאריענבאד ושהיתי שם שלשה שבועות רחצתי במעינות הרפואה ונחתי, ות"ל הוטב מצבי ואני מרגיש עצמי יפה".

בעת שהותו במאריענבאד ביקרו אצלו האדמו"רים מבעלז, אלכסנדר סאכאטשאוו וגור.

ממאמריענבאד נסע רבינו לכמה ימים לברלין [רשימת הדברים שדיבר רבינו בברלין מוצאי ש"ק פ' דברים ליל תשעה באב — נדפסה לקמן ע' 134], כמ"ש במכתב הנ"ל: "ואני עכשיו בברלין בדרך מסעי לביתי לריגא, ואי"ה ביום הראשון [י"ד אלול] הבא אני יוצא לדרכי לביתי לריגא".

* * *


78) אגרות­קודש ח"ב ע' רנו. וראה אגרות­קודש חי"א ע' קמג.