הביקור בראקשיק, ליטא

72

כשחזר רבינו מביקורו מארה"ב פנו אליו אנ"ש דליטא בבקשה לבקר במדינתם. רבינו נענה לבקשתם אך הודיעם שהדבר אפשרי רק בחדשי החורף. בחודש כסלו תרצ"א שלחו צירים לרבינו להרציא שנית בקשתם האמורה, והשיבם כי מילוי בקשתם יכול להיות לא לפני סוף חודש שבט.

73

והמקום הנבחר מאתו הוא העיר ראקשיק. בכ"ד שבט פנה אליהם במכתב79:

אל ידידינו אנ"ש בערי ליטא

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה.

במענה על בקשתם להתארח במדינתם הט' יע"א להתראות עם אנ"ש שי' ולבחור המקום והזמן.

הנני בזה להודיעם כי יקר לי משאלות אנ"ש ד' עליהם יחיו, ובעזה"י הנני למלאות בקשתם, ואבא אי"ה לעי"ת ראקשיק יע"א, על ימים אחדים, מוגבלים ומיוחדים.

רבינו הגיע לראקשיק בר"ח אדר ושהה בה עד ט' אדר. תיאור הביקור בעיר ראקשיק אנו קוראים במכתב המזכיר הר"י פייגין80:

ביום הרביעי בראשון למרבין בשמחה [ר"ח אדר] קבלו את פני כ"ק אדמו"ר שליט"א על הגבול צירים באי כח אנ"ש שי', מקהלות ומוסדות שונים, קבלת פנים נהדרה ברוב עם נערכה בבית הנתיבות בעיר ראקשיק, וברוב עמל עלה בידי המסדרים לפלס דרך בין המון הנאספים ולהביא את כ"ק אדמו"ר שליט"א אל האכסניא אשר הכין עבורו ברוב עמל וטורח בגופו ובממונו הנכבד ובעל מדות טובות ר' פסח שי' רוך.

רושם גדול נעשה בכל המדינה, העיר ראקשיק נעשית מטרופולין, כל העיירות הקרובות שואלת ודורשת ממנה לדעת את שלום כ"ק אדמו"ר שליט"א, וזמן האפשרי להראות.

אין די כח לתאר רגשי נועם האחוה והידידות אשר נראו על פני כל הנאספים והבאים במשך כל ימי שבת כ"ק אדמו"ר שליט"א בראקשיק יע"א, מרבית האנשים והנשים הבאים יום יום מעיירות הקרובות והרחוקות, אבל התאפק לא אוכל מלהעיר בקצרה בשרטוטים כוללים דברי ימי בקור זה.

74

עונג רוחני הי' נרגש בכל הזמן בבית האכסניא של כ"ק אדמו"ר שליט"א, אולם הגדול אשר לפני חדר כ"ק אדמו"ר הי' תמיד מלא אנשים מפה אל פה, מעבר מזה אנשים למאות דוחקים עצמם על חדר כ"ק אדמו"ר שליט"א להכנס ליחידות, ומעבר מזה יושבים ועומדים רבנים שובי"ם זקנים עם נערים, חוזרים מאמרי החסידות ששמעו, ולומדים קונטרסים הנדפסים מכבר, הללו בוכים בכי' של מרירות על מצבם הרוחני עד הנה, באים לידי התעוררות פנימי' ואמיתי', הללו בוכים בכי' של שמחה מרגשי הקדש שנתעוררו בהם, מחדוש ימינו כקדם, בהתאספם בהמון רב במקום מושב רבותינו הקדושים לקבל פני השכינה, ואלו ואלו ששים שמחים על שזיכם השם יתברך והגיעם לימים טובים הללו, ורבים מדברים ברגשי התלהבות ובתמימות פשוטה על דבר הפחיתות לשאול מהרבי על גשמיות, כי עכ"פ בבא אל הרבי דאַרף זיך ניט הערין אַז עס פעלט גשמיות, במלות אחדים, מראה ראקשיק בתשעה ימים הללו הי' כמו ימים הנוראים בחצרות רבותינו הקדושים.

קבלת אנשים על יחידות התחילה אחר התפילה עד שעה מאוחרת ביותר בלילה (ובאמצע היום הפסקה) וכה נשנה בכל יום ויום (לבד יום הש"ק) עד יום נסעו יום ה' ט' אדר.

בש"ק (פ' תרומה) קודם קבלת שבת אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א — בבית האכסניא שלו — מאמר והבריח התיכון81, ובשבת קדש אחר תפלת המנחה — בבית המדרש הגדול מאמר אתה אחד82.

על ש"ק באו צעירים מאנ"ש קאוונא וסביבותה לבקש את כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקר גם את העיר קאוונא ליתן האפשרית גם לאלו אשר א"א להם לבא לראקשיק לראות ולהראות, מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' אשר בכללותו אין הענין מושלל אך לפני חג הפסח א"א הדבר ואי"ה אחר החג ידברו בזה.

ביום ב' בקר נתאספו כאיזה מאות נשים תחי' בתלונה על אשר האנשים שי' נכנסים לדבר פא"פ, ורואים את פני כ"ק

75

אדמו"ר שליט"א, ולהם משיבים בכתב, אשר ע"כ מבקשים לראות את פני כ"ק ולשמוע ברכה מפיו, כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל למלא בקשתם ויצא אל האולם שלפני חדרו אשר בו התאספו כולן ויברכן, כאמור ברשימה א' [לקמן ע' 191].

בתוככי האורחים שי' הבאים, הי' קבוצות תלמידים שי' מישיבות טעלז ופּאניעוועזש, וישוחח עמהם כ"ק אדמו"ר שליט"א בתורה והתעוררות בעניני הנהגה.

ביום השלישי נכנסו איזה אברכים שי' מלומדים, ביניהם גם מאלו המחזיקים בשיטת אופן הלימוד בחדרי "יבנה", וישוחח עמהם כ"ק אדמו"ר שליט"א כאמור ברשימה ב' [לקמן ע' 192 ואילך].

בו ביום בא חבר מרכז תפארת בחורים דליטא וישוחח אתו כ"ק אדמו"ר שליט"א כאמור ברשימה ג' [לקמן ע' 196 ואילך].

בערב קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א ועידת אנשים ונשים ויגד לפניהם דברי כבושין והתעוררות בדבר טהרת המשפחה, באותו מעמד נוסדה חברת "אגודת נשים" עם פנקס אשר בו נרשמו החברות, ובראש הפנקס הקדמה וברכה בחתימת כ"ק אדמו"ר שליט"א, כאמור ברשימה ד' [לקמן ע' 197].

ביום החמישי ט' אדר טרם נסעו אמר — בבית האכסניא שלו — המאמר נעשה נא עלית קיר83, אחרי המאמר נאספו תלמידי ישיבת ראקשיק יחיו ויצא אליהם כ"ק אדמו"ר שליט"א אל אולם הבית, וידבר אתם ויברכם, כאמור ברשימה ה' [לקמן ע' 197].

כצאת תלמידי הישיבה באו תלמידי ותלמידות חדרי "יבנה" יחיו ויצא כ"ק אדמו"ר שליט"א אליהם ויברכם, כאמור ברשימה ו' [לקמן ע' 198 ואילך].

אחרי כן דבר כ"ק אדמו"ר שליט"א אל מדריכי ומדריכות "יבנה" יחיו כאמור ברשימה ז' [לקמן ע' 199 ואילך].

בשעה השני' בצהרים התאספו כל אנשי העיר והמון

76

האורחים, ד' עליהם יחיו, לקבל ברכת הפרידה וכולם יחד הלכו ללוות את כ"ק אדמו"ר שליט"א בנסעו אל בית הנתיבות, הלוך ונגן, עד קצה העיר, וקהל גדול יחיו נוסעים עד בית הנתיבות.

בחצי השעה השלישית, יצא המסע מתחנת ראקשיק מתוך קריאות הנאספים, קריאות של התעוררות ורגש פנימי, צאתך לשלום, יברכך ד' וישמרך, ובואך להצלחה".

* * *


79) נדפס בסה"מ קונטרסים ח"א קנג, א. אגרות­קודש ח"ב ע' שכז.

80) נדפס בסה"מ קונטרסים שם קנג, א ואילך.

81) שם קנד, ב ואילך.

82) שם קס, א ואילך.

83) שם קסד, ב ואילך.