הנסיעה לווארשא ולמאריענבאד

76

בחורף תרצ"א סבל רבינו ממחלה ברגלו, באגרת המזכיר הר"י פייגין מיום כב לחודש שבט תרצ"א כותב "אשר יותר משבוע לא הי' יכול להלך ולא לישב והי' שוכב במטה במחלת רגלו הידוע לך בטח עוד מאשתקד, במחלת האישייאת, וב"ה זה איזה ימים אשר הוטב מצבו ויכול לישב וגם להלך מעט". ובמכתבו מיום י"ג לחודש אייר כותב "אשר אם כי ב"ה הכאבים והיסורים שסבל ל"ע. . עברו ב"ה, אך עיקר מחלת רגלו לא עברה, והוא כי ברגל זה הימנית ההרגש במיעוט ביותר והיא אצלו תמיד כמו א אָפּגיפרארענע. . והרופא אמר לו אשר לזה אין שום עצה כ"א ליסע למעיני הרחצה המיוחדים למחלה זאת".

בט' תמוז תרצ"א יצא רבינו למקום המרפא במאריענבאד, ובדרך ביקר רבינו בפולין: את חג הגאולה יב­יג תמוז חגג בישיבת "תומכי­תמימים" בווארשא — בש"ק פ' חו"ב, י"ב תמוז אמר רבינו המאמרים ד"ה על כן יאמרו המשלים וד"ה באו חשבון84, השיחות­קודש שדיבר ביום הש"ק בעת הקידוש והשיחות­קודש שדיבר בסעודת י"ג תמוז נדפסו לקמן ע' 247 ואילך. בש"פ פינחס, י"ט תמוז הי' רבינו באטוואצק שם אמר המאמר מעין גנים85. לאח"ז חזר לווארשא. וביום ד', כ"ג תמוז קודם הנסיעה למאריענבאד אמר המאמר לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה86.

77

במשך שבתו במאריענבאד התעסק רבינו בעריכת מאמר "אבות החסידות"87 — "סקירה כללית על אדות השבע דורות אבות החסידות" למלאות בקשת חתנו כ"ק אדמו"ר על שאלתו "בסדר השתלשלות תורת החסידות חב"ד התיסדותה התרחבותה והתפשטותה"88.

ביום ה', ז' אלול חזר רבינו לריגא. בש"פ תבוא ט"ז אלול אמר המאמר אני לדודי. לאח"ז חזר לפולין, ונשאר שם עד תחלת חודש מרחשון תרצ"ב.


84) שם קצא, ב ואילך.

85) שם ר, א ואילך.

86) שם רג, ב ואילך.

87) נדפס אח"כ, בהמשכים, ב"התמים" חוברות ב; ד; ה; ו; ז; ח.

88) לשון רבינו במכתבו לחתנו כ"ק אדמו"ר — "התמים" חוברת ב ע' מג [סט, א]. אגרות­קודש ח"ב ע' שנב.