חתונת כ"ק אדמו"ר עם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע

12

כשיצא רבינו את רוסיא לקח אתו את בני ביתו, וכן את המיול"ח —

13

כ"ק אדמו"ר. אך המצב הכלכלי הקשה עדיין לא איפשר לערוך את החתונה.

כעבור שנה קבעו את יום החתונה ביום ג', י"ד כסלו תרפ"ט, "בהחצר של הישיבה תומכי תמימים דליובאוויטש יצ"ו אשר בעי"ת ווארשא יע"א"12.

מועתקת בזה רשימת כ"ק אדמו"ר — "רשימה קצרה מהחתונה"13:

"בשעה ז' בקר יום ב' י"ג כסלו בא כ"ק אד"ש עם כב"ב שי' — לבד הרבנית והכלה שי' שהיו מקודם בורשא — וגם החתן שי' לורשא. בין האורחים היו ג"כ חותן כ"ק אד"ש הרה"ח הר"א שי' ומחו' הרמ"מ שי' גו"א.

בשעה הח' בערב סעודת "חתן מאהל" בשביל תלמידי תו"ת ביחוד במעון הישיבה. נוכחים: כק"ש, חותנו, החתן, דוד כק"ש הרמה"כ שי' הארענשטיין וכו'. בתוך הסעודה מאמר וכל בניך גו'14.. אחר המאמר נגונים עד אח"צ לילה. אחר ברהמ"ז אמר כק"ש שברצונו גיין א טאנץ עם תלמידי הקבוץ עשו עיגול גדול וכק"ש רקד עם המקורבים והתמימים יחיו. אח"כ הכריז יו"ר ועד הישיבה רש"פ זאלמאנאו בשם כל התמימים משגיחים מנהלים של הישיבה מז"ט מז"ט לכק"ש לכל המחותנים וכו'.

למחרתו י"ד כסלו שעה ה' ערב התחלת קבלת פנים במעון הישיבה. בראש השלחן — ע"פ ציווי כק"ש ולמרות בקשת החתן — החתן, מימינו כק"ש ובשטריימעל, משמאלו הרה"ח הר"א ש"ס. אחרי שעה קלה פתח כק"ש: ידוע ומפורסם אז בעת כו' [נדפס לקמן ע' 53 ואילך] ואמר המאמר לכה דודי15. . אחרי

14

הדא"ח הלך כק"ש עם החתן לחדר מיוחד שהו שם שעה קלה16. משם ל"באדעקענעס" ומשם להחופה בחצר הישיבה תחת כיפת השמים. בעת ההליכה להחופה ציוה כק"ש לנגן ניגון אדה"ז דד' בבות וגם כק"ש בעצמו שר. סידור קידושין וכל הז' ברכות — כק"ש. אחרי החופה — כק"ש חו"כ וכל המחותנים סרו למעון הישיבה לנוח מעט. וכל הקרואים לאולם גדול — במק"א — ששם הוכנה הסעודה, כרצון כק"ש שרק חלק הרוחני יהי' במעון הישיבה.

כעבור שעה ויותר באו גם כק"ש חו"כ וכו' לשם. משקה ומזונות. כק"ש הלך סביב השולחנות ויחלק משקה לכאו"א בברכה. בגשתו למקום עמידת תלמידי הישיבה ציוה להמשגיח ר"א שימחאוויץ לחלק משקה לכ"א מהתלמידים ויאמר [כנדפס לקמן ע' 54 ואילך]. . אחרי הפסקה דא"ח אשר ברא ששון17. . ונמשך עד חצות לילה. נט"י לסעודה. באמצע הסעודה ציוה כק"ש לא' התמימים לחלק משמו תשורה לכאו"א מהנאספים פוטו ממכ' גכתי"ק אדה"ז בצירוף מכ' מכק"ש. ניגונים בכלי זמר. גמר הסעודה אחר שעה ו' בקר.

.. . ביום ד' שעה ו' ערב סעודת ז' ברכות באולם זה. בסעודה זו נוכחים הרבה מאדמו"רי פולין ושלחן מיוחד עבורם ובראש השלחן כק"ש הרה"ח ר"א ש"ס והחתן. באמצע הסעודה ציוה כק"ש לנגן הניגון דד' בבות במתינות וגם כק"ש והרביים שוררו. אחר ברהמ"ז ריקוד כק"ש עם הרביים והרבנים. אחרי שעה קלה המאמר כל הנהנה18. למחר [יום ה', ט"ז כסלו] שעה העשירית בקר נסע כק"ש עם כב"ב שי' לביתו ריגא".

18

בריגא נערכו התוועדויות לרגל ה"שבע ברכות" בשבת קודש פ' וישלח י"ח כסלו [שבה אמר המאמר מרגלא וכו' תכלית חכמה תשובה19], ובחג הגאולה י"ט כסלו [שבה אמר המאמר אר"א צדקת פרזונו*19. השיחות­קודש דליל א' וב' די"ט כסלו נדפסו לקמן ע' 55 ואילך].

* * *


12) לשון ההזמנות להחתונה — נדפסו באגרות­קודש חלק ב ע' קכז ואילך.

13) נדפס בקונטרס רשימות חוברת א (קה"ת, תשנ"ה) ע' 4­3. והוא קיצור מרשימת א' הת' מסדרי מהלכי החתונה — הועתק בספר התולדות אדמו"ר מהוריי"צ חלק ד ע' 13 ואילך.

14) נדפס בקונטרס דרושי חתונה — סה"מ קונטרסים ח"א יח, ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 71 ואילך.

15) נדפס בסה"מ קונטרסים שם כ, א ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 81 ואילך.

16) ע"פ סיפורי חסידים: כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ חגר את החתן באבנט, באמרו, שכאשר בירך בבוקר "אוזר ישראל בגבורה", היתה כוונתו גם לחגירת החתן בהאבנט.

17) נדפס בסה"מ קונטרסים שם כא, ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 86 ואילך.

18) נדפס בסה"מ קונטרסים שם כה, ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 94 ואילך.

19) נדפס בסה"מ קונטרסים שם כח, ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 104 ואילך.

*19) נדפס בסה"מ קונטרסים שם לב, ב ואילך. סה"מ תרפ"ט ע' 113 ואילך.